Konkurs na przygotowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul.Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich, Łomianki.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji budynku lub zespołu budynków Urzędu Miejskiego w Łomiankach, pełniącego jednocześnie funkcję Magistratu i Ratusza oraz siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej. Zaprezentowane rozwiązanie powinno uwzględniać rangę urzędu miejskiego.

| Ogłoszenie o konkursie BZP

| Ogłoszenie o konkursie_suplement dziennika urzędowego Unii Europejskiej

 

UWAGA! Załącznik nr 9 od pobrania pod poniższym linkiem:

Załącznik nr 9 – materiały do konkursu

UWAGA!
30.12.2015r. – opublikowano załączniki:

– zalecenia Sądu Konkursowego do II etapu
– tabelę programową do II etapu [ PDF, DOC ]

15.01.2016r. – opublikowano odpowiedzi na pytania uczestników II etapu.

04.02.2016r. – opublikowano odpowiedzi na pytania uczestników II etapu

 

Organizator konkursu (Zamawiający):

Gmina Łomianki,
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

przy udziale:

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2,
00-366 Warszawa

Celem konkursu jest uzyskanie w ramach zakładanego budżetu najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji budynku/zespołu budynków Urzędu Miejskiego Łomianek oraz uzyskanie założeń do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, koncepcji do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

 • Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 5 października 2015r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres lub przesyłać na e-mail do dnia: 16 października 2015r. do godz. 16.00.
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20 października 2015r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 26 października 2015r. do godz. 16.00
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań
  studialnych i prac konkursowych do dnia 16 listopada 2015r do godz. 16.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 19 listopada 2015r.
 • Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 14 grudnia 2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia)
 • Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 17 grudnia 2015r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 1 lutego 2016r. do godz. 16.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 8 lutego 2016r.
 • Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 22 lutego 2016r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia)
 • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 29 lutego 2016r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej
II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto
III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto
ponadto każdy z 5 zespołów zakwalifikowanych do Etapu II otrzyma kwotę 4 000,00 zł brutto jako wyróżnienie formalne.

Materiały konkursowe (załącznik 9) są możliwe do pobrania tu: LINK

Dokumentacja fotograficzna obszaru objętego konkursem: http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=200&gp=12156&m=7

W dniu 29 lutego br. został rozstrzygnięty konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich Łomianki.

I Nagroda

ARCADA Sp. z o.o. Poznań

Skład Zespołu Autorskiego:
Katarzyna Spychalska
Mikołaj Schwartz
Marta Popławska
Klaudia Ostrowska
Justyna Mikstacka-Błaszak
Michał Domagalski
II Nagroda

Barbara Jaworska, Łomianki
Marcin Jaworski, Łomianki

III Nagroda

Adaptic – architekci Rzucidło Kołodziej Spółka Partnerska, Warszawa

Skład Zespołu Autorskiego:
Grzegorz Kołodziej
Karol Kerneder
Karolina Rabaszowska

| Protokół

Wyróżnienie Honorowe – praca I etapu

Britt-plan

Michał Jaworski

Wystawa ( do 4 marca br ) prac II etapu konkursu do obejrzenia w Sali
konferencyjnej OW SARP w godz. 10.00 – 19, w piątek do godz. 14.00