Rodzaje konkursów

Rodzaj konkursu musi odpowiadać zamierzonemu celowi i przedmiotowi konkursu i może nim być:

–  konkurs studialny- ideowy gdy zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest idea (koncepcja) rozwiązania, a jego celem jest uzyskanie obrazu przestrzennego, funkcjonalnego, techniczno – organizacyjnego, ekonomicznego zamierzenia.
–  konkurs realizacyjny, gdy zakresem opracowania przedmiotu konkursu jest koncepcja rozwiązania wraz z niezbędnymi danymi do jego realizacji. Celem konkursu realizacyjnego jest uzyskanie najlepszego projektu do realizacji oraz zlecenie jego autorowi (zespołowi autorskiemu) wykonania projektu w zakresie umożliwiającym realizację utworu finalnego.

Konkursy mogą być organizowane w formie:

–  konkursu otwartego – umożliwiający uczestnictwo wszystkim chętnym, spełniającym wymagania określone dla uczestników w warunkach konkursu.
–  konkursu  zamkniętego – umożliwiającego uczestnictwo zaproszonym autorom (zespołom autorskim) w liczbie nie mniejszej niż  trzech, organizowany w formie za zaproszeniami. Konkursy zamknięte organizuje się, gdy temat konkursu i zakres opracowania wymagają rozległych studiów specjalistycznych oraz znacznych nakładów materialnych lub w inny sposób uzasadniają zamiar powierzenia opracowania wyłącznie określonym autorom.

Konkurs może być organizowany jako jednoetapowy lub dwuetapowy.

Konkursy dwuetapowe organizuje się w przypadkach bardziej złożonych zamierzeń.

Zaletą konkursu dwuetapowego jest możliwość:

–  bardziej szczegółowej oceny prac konkursowych – rozłożonej na dwa etapy,
–  większej elastyczności konkursu – możliwość zmiany wymagań organizatora konkursu pomiędzy etapami konkursu,
–  lepszego wykorzystania potencjału i nakładu pracy uczestników konkursu – ograniczony zakres pracy konkursowej w I etapie konkursu i selekcja nie więcej niż 10 uczestników do udziału w II etapie konkursu, rekomenduje się przeprowadzanie konkursu w dwóch etapach.