Stacja Włochy

Warsztaty eksperckie dotyczące zagospodarowania rejonu Dworca PKP Warszawa Włochy zorganizowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy realizował zespół ekspercki w składzie:

  • Katarzyna Łowicka
  • Ewelina Maciak
  • Dorota Sawicka
  • Paweł Jaworski
  • Mikołaj Kołacz
  • Zygmunt Użdalewicz

Ważną rolę w zainicjowaniu procesu realizacji warsztatów odegrało Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy podejmujące liczne inicjatywy zmierzające do trwałego przekształcenia zdegradowanej przestrzeni najbliższego otoczenia dworca.

Warsztaty stanowią uszczegółowienie działań podjętych przez Oddział Warszawskie Stowarzyszenia Architektów Polskich w ramach programu “Warszawskie Centra Lokalne”.

Publikacja “STACJA WŁOCHY centrum lokalne miasta ogrodu Włochy” podsumowująca ten projekt ukazała się we wrześniu 2017 roku i jest dostępna w biurze OW SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

pobierz publikację >>>

 

[ więcej ]

Warsztaty eksperckie – Jagiellońska 28

Celem warsztatów było przygotowanie wytycznych do programu funkcjonalno-użytkowego w związku z planowaną inwestycją w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28 (róg ul. Ks. I. Kłopotowskiego), polegającą na modernizacji i przebudowie obiektu dla potrzeb Teatru Baj oraz Przedszkola 183.

Przeprowadzona analiza objęła wszystkie strony procesu realizacji inwestycji budynku – teatru oraz przedszkola a także przedstawicieli Prezydenta m. st. Warszawy, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ, Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami oraz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

[ więcej ]

Skwery w śródmieściu Warszawy

W ramach Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy Warszawy zdecydowali o realizacji dwóch wielofunkcyjnych Skwerów o ofercie skierowanej do wszystkich pokoleń, dopuszczających prowadzenie w ich obrębie różnego rodzaju aktywności fizycznej. Skwery będą zlokalizowane przy stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna) oraz Ratusz Arsenał (ul. Andersa).

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP.

Więcej informacji: skwery.waw.pl

[ więcej ]

Ulica Kondratowicza

17 grudnia 2015 r. rozpoczął się nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące opracowania koncepcji przestrzennego zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza w kontekście planowanego odcinka II linii metra, przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy.

Celem urbanistyczno-architektonicznych warsztatów dotyczących zagospodarowania rejonu ulicy Kondratowicza było opracowanie koncepcji współczesnego centrum Bródna w sąsiedztwie planowanych stacji drugiej linii metra: C20 „Kondratowicza” i C21 „Bródno”.

W pierwszym etapie warsztatów przeprowadzony został nabór uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegał opis pomysłu w zakresie kompozycji przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną w najbliższym otoczeniu, założenia 1 programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego, wskazanie potencjalnych grup beneficjentów, propozycję rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe, podstawową kompozycję terenu oraz proponowany obszar jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

W drugim etapie pięć wybranych zespołów projektowych przygotowywało własne koncepcje przekształceń w oparciu o przyjęte założenia, wnioski mieszkańców pozyskane w trakcie otwartych warsztatów oraz uwagi ekspertów, formułowane w trakcie wewnętrznych przeglądów projektów.

[ więcej ]

Nowa Towarowa

Warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zostały zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy. Prezentujemy wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań. Pełne podsumowanie warsztatów projektowych Nowa Towarowa jest w trakcie opracowywania i zostanie opublikowane jesienią 2016 roku.

[ więcej ]

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2, które odbyły się w dniach 28 września – 4 października 2015 roku w Pawilonie SARP przy ul. Foksal w Warszawie.

Warszawskie Warsztaty Urbanistyczne 2 to druga edycja zapoczątkowanych w 2014 r. warsztatów. Tym razem tygodniowe warsztaty miały na celu opracowanie nowych koncepcji przekształcenia i zagospodarowania przestrzeni społecznej na Mokotowie w Warszawie. Budynek przy ul. Grottgera 25a mieści wiele instytucji działających na rzecz mieszkańców: Ognisko Wychowawcze Mokotów prowadzone przez Centrum Wspierania Rodzin, Instytut Psychiatrii i Neurologii oraz siedzibę organizacja Integracja. Polem działania dla młodych projektantów jest przede wszystkim ogród budynku, sąsiadujący z Parkiem Promenada. Jak wykorzystać tę zapomnianą przestrzeń? Jak połączyć budynek z ogrodem? Jak dostosować przestrzeń dla potrzeb dzieci i seniorów?

[ więcej ]

Plac Grunwaldzki

Warsztaty urbanistyczne dotyczące sposobu zagospodarowania przestrzennego placu Grunwaldzkiego w Warszawie zostały ogłoszone 16 kwietnia 2015 roku, a Regulamin ukazał się na stronie internetowej Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich i w newsletterze. Przedmiotem Warsztatów jest opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Grunwaldzkiego – obszaru o powierzchni ok. 19 ha u zbiegu ulic Broniewskiego, Popiełuszki, al. Jana Pawła II i al. Wojska Polskiego. Głównym celem Warsztatów jest uzyskanie zróżnicowanych pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i użytkowym rozwiązań projektowych, które będą mogły być wykorzystane w wypracowaniu ostatecznego rozwiązania urbanistycznego i architektonicznego obszaru. Zostanie ono wykorzystane w sporządzanym obecne projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

[ więcej ]

Zagospodarowanie Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego

W pierwszej połowie 2015 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy zorganizował warsztaty eksperckie na temat zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Na bazie prac warsztatowych, w maju 2015 roku OW SARP wydał publikację: „Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego”. Publikacja została wydane w dwóch wersjach:

  • w wersji drukowanej broszury (przekazanej Zarządowi Mienia)
  • w wersji elektronicznej (rozszerzonej), dostępnej na tej stronie OW SARP

Do pobrania: Rekomendacje dotyczące zagospodarowania Osi Stanisławowskiej w rejonie Portu Czerniakowskiego.pdf

Celem warsztatów było wypracowanie zbioru rekomendacji dotyczących możliwego przyszłego zagospodarowania istotnego fragmentu przestrzeni publicznej Warszawy – miejsca, w którym Oś Stanisławowska przechodzi przez obszar Portu Czerniakowskiego.

Nad rekomendacjami pracował zespół ekspertów w składzie: arch. Tomasz Majda – TUP, arch. Maciej Miłobędzki  – OW SARP, arch. Tomasz Olszewski, arch. Dorota Sawicka – OW SARP, OW TUP, arch. Dariusz Śmiechowski – OW SARP, inż. Zygmunt Użdalewicz, arch. kraj. Patryk Zaręba oraz arch. kraj. Katarzyna Łowicka – koordynatorka warsztatu – OW SARP.

Działania warsztatowe koncentrowały się m.in. na: określeniu potencjału miejsca, diagnozie problemów, znalezieniu wstępnych wariantowych propozycji rozwiązań oraz wypracowaniu na ich podstawie spójnych zaleceń i uwag do dalszych faz prac planistycznych i projektowych, które będą stanowić istotny element strategii przekształceń i rozwoju tego miejsca. Warsztaty były elementem publicznej dyskusji na temat planów zagospodarowania wschodniej części założenia Osi Stanisławowskiej.

[ więcej ]

Warszawskie Centra Lokalne

Warszawskie Centra Lokalne to program realizowany przez m.st. Warszawa we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP. Przy szerokim udziale i zaangażowaniu mieszkańców stolicy opracowano studium i wybrano 10 centrów lokalnych w Warszawie do pilotażowej fazy programu, w ramach której powstaną koncepcje architektoniczne przemian przestrzennych w wybranych lokalizacjach.

[ więcej ]

Warsztaty Praga Północ

W pierwszej połowie 2014 roku Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze gospodarczej i przestrzennej na wskazanym obszarze Pragi Północ, obejmującym tereny zlokalizowanie w sąsiedztwie przyszłych stacji II linii metra. W zakres opracowania weszły zarówno tereny Starej Pragi (rejon ul. Ząbkowskiej), jak i Nowej Pragi (rejon ul. Wileńskiej).

Poszukiwane były rozwiązania, obejmujące zarówno przemiany przestrzenne – architektoniczne, urbanistyczne i komunikacyjne, jak również społeczne i ekonomiczne. W warsztatach wzięło udział pięć profesjonalnych zespołów, gromadzących architektów oraz specjalistów z dziedzin takich, jak m.in. socjologia, psychologia, antropologia, kulturoznawstwo, ekonomia, czy też zarządzanie.

[ więcej ]