Projekt H2020

OpenHeritage – OW SARP uczestniczy w projekcie Horyzontu 2020

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, oczekiwaniu na decyzję w konkursie i pracach na startem projektu – zaczynamy działać! OW SARP jest partnerem w konsorcjum, które od czerwca 2018 realizuje projekt OpenHeritage – Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-use through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment, czyli Otwarte Dziedzictwo. Liderem projektu jest Metropolitan Research Institute  z Budapesztu, niezależny think-tank założony w 1989 roku, z międzynarodowym dorobkiem i doświadczeniem. W warszawskim zespole pracuje dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, dr Dominika Brodowicz i arch. Maciej Czeredys.
Celem projektu jest stworzenie innowacyjnych modeli zarządzania zaniedbanym i niedocenianym dziedzictwem architektonicznym i urbanistycznym. Pojęcie dziedzictwa jest rozumiane szeroko, niezależnie od form ochrony prawnej, jako budynki, założenia i przestrzenie, które mają szczególną wartość dla kultury, wiedzy i społeczności. Będziemy pracować nad modelami współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, NGOs i wszystkimi, którzy czują się związani z tak rozumianymi obszarami dziedzictwa.
W projekcie bierze udział 16 partnerów z 11 krajów europejskich, w tym uczelnie, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, firmy i przedstawiciele miast. Nasze badania będą obejmowały większość krajów Europy, a uczestnikami działań będą naukowcy, architekci, urbaniści, przedstawiciele miast, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i mieszkańcy czynnie zaangażowani w sprawy związane z dziedzictwem i przestrzenią.
W ramach projektu badania będą prowadzone w 16 wybranych lokalizacjach (Observatory Cases)

Planowanych jest prowadzenie 6 eksperymentalnych Laboratoriów (Cultural Heritage Labs), z których jedno znajdzie się na warszawskiej Pradze.

Projekt potrwa 4 lata, zapraszamy do śledzenia go na naszych stronach. Będziemy informować o planowanych wydarzeniach, prezentacjach i możliwości wspólnego działania na rzecz projektu.


OpenHeritage – OW SARP takes part in Horizon 2020 project

After numerous months of preparing the proposal and waiting for grant award – we are launching the project! OW SARP is a partner in the consortium working from June 2018 on the OpenHeritage project – Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-use through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment. It is led by the Metropolitan Research Institute from Budapest, which is an independent and internationally recognised think-tank established in 1989. Member of the Warsaw team are: dr inż. arch. Katarzyna Sadowy, dr Dominika Brodowicz and arch. Maciej Czeredys.

OpenHeritage aims at creating of innovative management models of neglected architectural and urban heritage defined broadly and including buildings and spaces, which have an important value for culture, knowledge and societies. We will be working on models of cooperation between public and private sectors, NGO’s and other stakeholders connected with the heritage area.

There are 16 partners from 11 European countries in the project including universities, scientific institutes, NGOs, companies and representatives of cities. The research will include majority of European countries, and a broad group of stakeholders from scientist, architects, to local governments, entrepreneurs, NGOs and citizens actively engaged in heritage protections.
There will be 16 Observatory Cases in selected locations all around the Europe including Potocki Palace in Poland. Map below presents all of them.

Also six experimental Cultural Heritage Labs are planned to be established, and one of them will be located in Warsaw’s Praga district.

The project is planned for 4 years and we encourage everyone to follow it on our website and Facebook. We will be posting updates about events, presentations and opportunities for collaboration on regular basis.