Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumliteratury.pl (w zakładce Przetargi i Zamówienia Publiczne) oraz na stronie internetowej OW SARP: www.sarp.warszawa.pl

UWAGA:

01.10.2015r. – Opublikowano komunikat dotyczący zmiany w regulaminie konkursu w zakresie składu Konkursowego. Uczestnicy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie są zobowiązani do ponownego złożenia oświadczenia o nie występowaniu okoliczności. [czytaj więcej]

20.10.2015r. – Opublikowano pytania i odpowiedzi do konkursu [czytaj więcej]

23.10.2015r. – Opublikowano odpowiedzi na dodatkowe pytania nr 102 i 103 do konkursu [czytaj więcej]

04.12.2015r. – Informacja o ogłoszeniu wyników i wystawie pokonkursowej [czytaj więcej]

UWAGA! Materiały do konkursu do pobrania pod poniższymi linkami:

Załącznik nr 8 – materiały do konkursu

 

 

Organizator konkursu (Zamawiający)

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20

00-272 Warszawa

przy współudziale

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

 

Punkt kontaktowy:

Oddział Warszawski

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Foksal 2

00-366 Warszawa

e-mail: warszawa@sarp.org.pl

 

Osoba do kontaktów:

Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: warszawa@sarp.org.pl

 

Nazwa nadana konkursowi:

Konkurs na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

 

Przedmiot konkursu i krótki opis

Konkurs jest konkursem realizacyjnym jednoetapowym. Zakres opracowania został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Uczestnicy Konkursu niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

 

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu

 1. Każdy Uczestnik konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1, ust. 2 pkt 1,3,4,5 i ust.2a Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie).

Powyższy wymóg nie podlegania wykluczeniu z konkursu dotyczy każdego z Uczestników wspólnie biorącego udział w konkursie.

 1. W przypadku każdego Uczestnika konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz jako potencjalnie podejmujących czynności w postępowaniu pokonkursowym nie mogą zachodzić okoliczności o których mowa art. 17 ust. 1 p 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) w stosunku do członków Sądu konkursowego (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj:- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego,
  – przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego,
  – pozostają z którymkolwiek z członków Sądu konkursowego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka Sądu konkursowego.
 2. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj:- posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  – posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu;
  – dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu;
  – być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 Regulaminu konkursu.

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie.

 1. W zakresie warunków wymienionych w punkcie powyżej Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu wykazał, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:
  – 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane w punkcie 4 powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony

 

Kryteria oceny prac konkursowych

Kryteria pierwszorzędowe:

 1. trafność i realność rozwiązań przestrzennych oraz programowo-funkcjonalnych
 2. uwzględnienie kontekstu zabytkowego charakteru kamienic

Kryteria drugorzędowe:

 1. ekonomika eksploatacji, rozwiązania proekologiczne i energooszczędne

 

Sposób uzyskania Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumliteratury.pl (w zakładce Przetargi i Zamówienia Publiczne) oraz na stronie internetowej OW SARP: www.sarp.warszawa.pl

 

Terminy

– Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.09.2015r.

– Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać na adres lub e-mail podane w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu konkursu do dnia:16.09.2015r.

– Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 22.09.2015r.

– Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 01.10.2015r. do godz. 16.00 na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
00-366 Warszawa

– O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 08.10.2015r.

– Wizja lokalna terenu opracowania dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dni 12.10.2015r. oraz 13.10.2015r. w godz. od 11.00 do 13.00

– Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 09.10.2015r. na adres e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu konkursu wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej.

– Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres lub e-mail podane w pkt. 1.3. niniejszego Rozdziału do dnia 16.10.2015r. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 20.10.2015r.

– Prace konkursowe składać należy do dnia 07.12.2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
Foksal 2
00-366 Warszawa

– Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 15.12.2015r. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

 

Informacja o nagrodach

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 134 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych.

I nagroda

– kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 50 000 PLN brutto,

– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej.

II nagroda

– kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 30 000 PLN brutto

III nagroda

– kwota pieniężna w wysokości nie niższej niż 20 000 PLN brutto

 

Sąd konkursowy

 1. Bolesław Stelmach (sędzia konkursowy SARP) – Przewodniczący Sądu
 2. Jan Sukiennik (sędzia konkursowy SARP) – Sędzia referent
 3. Marcin Mostafa (sędzia konkursowy SARP)
 4. Ewa Nekanda-Trepka (Dyrektor Muzeum m.st. Warszawy)
 5. Małgorzata Rozbicka (Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
 6. Andrzej Kowalczyk (Kierownik Działu Rękopisów)
 7. Tadeusz Zielniewicz (Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie)

 

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie:

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie.pdf

 

20 października 2015 r. opublikowano pytania i odpowiedzi do konkursu [czytaj więcej]

Poniżej materiały do pobrania związane z treścią pytań i odpowiedziami:  

Załącznik nr 8e UZUPEŁNIONY 20 10 2015

Archiwalna inwentaryzacja kamienic nr 18 i 20 – fragmenty

Sieć cieplna – Przebieg na mapie

Sieć cieplna – Koncepcja przebudowy sieci cieplnej

23.10.2015r. – Opublikowano odpowiedzi na dodatkowe pytania nr 102 i 103 do konkursu [czytaj więcej]

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Odział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają na oficjalne, publiczne ogłoszenia wyników konkursu na koncepcję rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, które odbędzie się dnia 15 grudnia 2015r. o godzinie 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ul. Foksal 2 w Warszawie.

Wystawa pokonkursowa będzie czynna od dnia 16 grudnia 2015 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się dnia 18 grudnia 2015r. o godzinie 17.00 w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20 w Warszawie.

Do dnia 7 grudnia 2015r. do godziny 16.00 złożono 24 prace konkursowe.

Wszystkie prace konkursowe zostały zakodowane przez Sekretarza konkursu trzy cyfrowym numerem (kod) od 001 do 024.
Wszystkie prace konkursowe podlegały ocenie.

W konkursie przyznano I, II i III Nagrodę oraz wyróżnienie I stopnia i wyróżnienie II stopnia. Po oficjalnym ogłoszeniu wyników konkursu i deanonimizacji prac konkursowych stwierdzono, że pod względem formalno-prawnym wszyscy Uczestnicy konkursu spełnili wymogi uczestnictwa w konkursie.

Czytaj: wyniki konkursu z uzasadnieniem.pdf