GRUPA ARCH 50+


Grupa ARCH 50+ zajmuje się szeroko pojętą problematyką budownictwa dla osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Efektem jej działań w  latach 2012–2015 było nawiązanie kontaktów z  szeregiem osób oraz instytucji zainteresowanych współpracą ze środowiskiem architektów w rozwiązywaniu tego społecznego problemu. Na jesień 2015 roku Koło zaplanowało organizację wystawy dotyczącej włoskich realizacji budownictwa senioralnego. Wystawa ma być eksponowana w lokalu Fundacji Inicjatyw Społecznych na placu Konstytucji w Warszawie oraz w Domu Kultury w Kobyłce pod Warszawą. Z władzami miasta Kobyłka prowadzone są rozmowy zmierzające do rozpoczęcia stałej współpracy w  organizacji modelowych warsztatów, konkursów dotyczących przygotowania realizacji budownictwa senioralnego oraz ośrodków integracji międzypokoleniowej. Realizacja tych zamierzeń powierzona byłaby Oddziałowi Warszawskiemu SARP. To samo dotyczyłoby tematu, jakim jest wybudowanie ośrodka resocjalizacyjnego dla bezdomnych i bezrobotnych na terenie PKP w dzielnicy Warszawa-Bemowo we współpracy ze Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi. W dalszej perspektywie rysuje się konieczność zorganizowania w  oparciu o  nowelizowany statut SARP formuły podobnej do istniejących niegdyś Pracowni Usług Architektonicznych (PUA), umożliwiającej starszym koleżankom i kolegom wykonywanie zawodu w ograniczonej z tytułu wieku i możliwości formie, zapewniając im jednak tak potrzebny statut niewykluczenia środowiskowego.


WARSZAWA 2014
MANIFEST PROGRAMOWY
GRUPY ARCH 50+

MY, ARCHITEKCI 50+, ABSOLWENCI WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ZGODNIE Z ZASADAMI ETYKI ZAWODOWEJ, BOGACI W WIELOLETNIE DOSWIADCZENIA WARSZTATOWE W POLSCE I W INNYCH PANSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ, PRAGNIEMY ZAINTERESOWAĆ WŁADZE ORAZ SZERSZE GRUPY SPO-
ŁECZNE, POLITYCZNE I MEDIA, PROBLEMAMI ZWIĄZANYMI Z PROCESEM NIEUNIKNIONEGO STARZENIA SIĘ SPOŁECZENSTWA, POD KĄTEM STWORZENIA MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI TWÓRCZEGO ŻYCIA W PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNEJ l URBANISTYCZNEJ NASZEGO KRAJU. CHCEMY ZWROCIC UWAGĘ NA:

BRAK WIZJI URBAINISTYCZNYCH NA SKALĘ KRAJU. W TYM WIZJI PEŁNEGO ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH I KOMINIKACYJNNYCH NA MIARĘ NASZYCH ASPIRACJI I WZRASTAJĄCYCH MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH

BRAK SYSTEMU DLA ZASPOKOIENIA POTRZEB MIESZKANIOWYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POGORSZANIE SIĘ STOPNIA DOSTEPNOŚCI OTWARTYCHTERENÓW ZIELENI I REKREACJI

BRAK WARUNKÓW ORGANICZAJĄCYH PRZESTRZENNYCH POZWALAJĄCYCH NA SPOŁECZNIE NIEZBĘDNĄ INTEGRACJĘ MIĘDZYPOKOLENIOWĄ

DLATEGO PRAGNIEMY PODJĄĆ DZIAŁANIA – POPRZEZ INICJATYWĘ REALIZACJI PILOTAZOWYCH MODELOWYCH OBIEKTÓW – BY POKAZAĆ NA RÓŻNYCH PRZYKŁADACH JAK PRZEZWYCIĘŻAĆ SYGNALIZOWANE PROBLEMY


REGULAMIN GRUPY ARCH 50 +
Stowarzyszenia Architektów Polskich

W dniu 06.08 2013 roku absolwenci Wydziałów Architektury w wieku emerytalnym powołali Grupę ARCH 50 +.
Założycielami grupy są architekci:
Andrzej Baran, Janina Baranowska, Danuta Bartoszewicz, Krzysztof
Brzeziński, Bożenna Turant-Chwalibóg, Krzysztof Dobrucki, Kalina
Eibl, Wojciech Korenc, Krzysztof Ozimek, Krzysztof Pastemak, Irena
Rozwadowska.

&l

I. Grupa działa przy ZG SARP z udziałem OW SARP
l. Zarząd Główny zapewnia lokal i możliwości spotkań w siedzibie SARP oraz okolicznościowe wsparcie.
2.Oddział Warszawski zapewnia korzystanie z lokali OW i pilotowanie działań na terenie Warszawy.
3.Wszystkie działania GRUPY AICH 50+ są zgodne ze Statutem SARP
4.Powołano Grupę Konsultantów z możliwością jej uzupełniania. Konsultanci mają wykształcenie i doświadczenie w tematyce organizacji funkcjonowania życia osób w wieku emerytalnym. Mają zawody pokrewne i niezbędne dla nas do osiągnięcia celów

&2

II. Celem działalności Grupy ARCH 50+jest stworzenie możliwości działań architektów we współpracy z zawodami pokrewnymi dla normalizacji życia człowieka w każdym przedziale wieku w przestrzeni przyjaznej i zagospodarowanej optymalnie.

&3

III. Do podstawowych form działalności Grupy ARCH 50+ należą:
a) organizowanie spotkań i dyskusji poświęconych:
– problematyce kształtowania świadomości uczestników procesów inwestycyjnych w szczególności dla osób starszych,
– prezentacja osiągnięć twórców architektury, przez zorganizowanie warsztatów, wystaw, dyskusji i pokazów przy użyciu różnych środków wizualnych,
b) organizowanie spotkań i inicjowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami twórczymi,
c) doprowadzenie do realizacji obiektów pozwalających na opiekę w warunkach kontynuacji działalności twórczej starszych architektów w stałej współpracy wielopokoleniowej i przy udziale innych zawodów twórczych,
d) stworzenie ośrodków pobytu dziennego dla przedstawicieli różnych zawodów twórczych,
e) rozszerzenie współpracy w ramach możliwości sterowanych w ramach Unii Europejskimi w zakresie działań inwestycyjnych w gospodarce przestrzennej, a w szczególności wykorzystania kierunków promowania powszechnej dostępności nie tylko dla osób niepełnosprawnych,
f) promowanie stałych kontaktów władz lokalnych z architektami mieszkającymi na danym terenie w celu stworzenia integracji  merytoryczna, kulturowej i przede wszystkim dla zintegrowania międzypokoleniowego mieszkańców oraz przybliżenia władzy do mieszkańców.

&4

l. Cykliczne spotkania Zarządu Grupy ARCH 50+ odbywają się co dwa tygodnie.
2. Spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi ustala Zarząd Grupy ARCH 50 + w porozumieniu z Zarządem Głównym SARP lub z Oddziałem Warszawskim SARP.
3. Grupa ARCH 50+ prowadzi działalność dla wszystkich członków SARP, osób przez nich zaproszonych, studiujących i przygotowujących się do studiów architektonicznych.

&5
IV. Status prawny:

Grupa ARCH 50+ nie posiada osobowości prawnej

&6

Regulamin może być weryfikowany na wniosek członków Zarządu GRUPY ARCH 50+ lub z wniosku ZG SARP czy OW SARP.
Warszawa, dnia 10 października 2015 rok


Zarząd Grupy ARCH 50+

1. Przewodniczący założyciel – Andrzej BARAN
2. V-ce przewodnicząca ds. organizacyjnych – Bożena CHWALIBÓG
3. Sekretarz – Anna WIELGUS

Członkowie zarządu:

4. Kalina EIBL – do współpracy z zagranicą
5. Krzysztof OZIMEK – do współpracy z ZG SARP
6. Krzysztof PASTERNAK – do współpracy z OW SARP
7. Janusz WIŚNIEWSKI – do współpracy z samorzadami

Pozostali założyciele Grupy ARCH 50+

Janina BARANOWSKA|
Danuta BARTOSZEWICZ
Krzysztof BRZEZIŃSKI
Krzysztof DOBRUCKI
Wojciech KORENC
Irena ROZWADOWSKA

Konsultanci z zawodami pokrewnymi

Violetta CIECHOMSKA SIKORSKA
Tomasz DUDA
Renata EKIELSKA
Joanna HABUZ
Andrzej WESELSKI
Grzegorz ZALESKI


Porozumienie pomiędzy Grupą ARCH 50+ a Fundacją INTEGRACJA dotyczące stałej współpracy z zakresu projektowania uniwersalnego i działań w tym zakresie. – pobierz plik PDF


Powołanie Rady Architektów Seniorów przez Grupę Arch 50+

W listopadzie 2017 r. Grupa Arch 50+ powołała Radę Architektów Seniorów w składzie:

Bożenna Turant-Chwalibóg – przewodnicząca
Kalina Eibl i Romano Botti – wiceprzewodniczący
Anna Wielgus – sekretarz

Członkowie:

Andrzej Baran
Krzysztof Chwalibóg
Krzysztof Ozimek
Irena Rozwadowska

Eksperci:

Krzysztof Kacperczak – Politechnika Warszawska
Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki, PAN
Grażyna Melanowicz – Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych
Piotr Pawłowski – „Integracja”

więcej informacji na temat Rady w linku

Mam przekonanie, że nic piękniejszego nie ma nad to, kiedy jeden człowiek wyzywa choćby świat do walki (…) jużci to tylko ci coś zrobili i są mężowie (…). Człowiek jeden zwycięży i wygra.
Wygra często po wiekach, ale wygra!
Cyprian Kamil Norwid

Kochani przyjaciele

Prosimy uprzejmie przyjąć od całego Zespołu Integracji, Żony i Rodziców serdeczne podziękowania za słowa pamięci, współczucia i oddanej czci pamięci Piotra Pawłowskiego, naszego wybitnego Lidera i ukochanego szefa. Wszystko, co stworzył i realizował miało charakter wizjonerski i dalekosiężny. Był działaczem społecznym wyprzedzającym swoje czasy, widzącym więcej, szerzej i dalej. Tym większy pozostawił po sobie ból i pustkę.

Janka Graban

Raport z FORUM ARCHITEKTURY – SARP PRZESTRZEŃ, TWÓRCA, ODBIORCA, WŁADZA I EFEKTY POKOLENIOWE z  13 grudnia 2018 roku (.pdf)