Nowa Towarowa

W sierpniu ukazał się nowy tytuł w serii wydawniczej Warsztaty OW SARP: “NOWA TOWAROWA – warsztaty projektowe dotyczące programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej”

Publikacja dotyczy warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy. Prezentujemy wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań. Pełne podsumowanie warsztatów projektowych Nowa Towarowa jest w trakcie opracowywania i zostanie opublikowane jesienią 2016 roku.

Do pobrania: NOWA TOWAROWA – warsztaty projektowe dotyczące programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej.pdf


20 października rozpoczął się nabór na Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół ulicy Towarowej na Woli w Warszawie przygotowane przez Oddział Warszawski SARP na zlecenie Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy.

 

 

Cel Warsztatów

Celem Warsztatów jest opracowanie czterech Programów przemian otoczenia ulicy Towarowej. Przemiany te mają dotyczyć sfery przestrzennej w powiązaniu z czynnikami społecznymi i gospodarczymi. Dynamiczny rozwój ulicy i jej otoczenia sprawia, że konieczna jest redefinicja jej roli.

Uczestnicy powinni zaprezentować koncepcje Programów na przestrzeń publiczną, wraz ze wskazaniem sposobu jej zagospodarowania, funkcjonowania w różnych porach dnia, tygodnia i roku oraz dostosowania tej przestrzeni do zróżnicowanych funkcji obszaru (mieszkania, instytucje kultury, miejsca pracy, lokale handlowe, usługowe i inne). Koncepcje te powinny brać pod uwagę potrzeby różnych grup użytkowników.

Proponowane przekształcenia powinny prowadzić do:

 • wytworzenia więzi społecznych w skali lokalnej i budowy kapitału społecznego (przy uwzględnieniu, że użytkownikami tej przestrzeni są jej mieszkańcy, pracownicy zlokalizowanych tutaj biur, osoby korzystające z programu kulturalnego czy usługowego, oraz ci którzy przechodzą, przejeżdżają lub odwiedzają ten obszar)
 • wydobycia wartościowych elementów istniejących i wprowadzenia nowych rozwiązań budujących tożsamość lokalną tego rejonu miasta i jego oddziaływanie na charakter Śródmieścia i samej Warszawy
 • poprawy jakości życia społeczności lokalnej przy jednoczesnym wzmocnieniu roli tego obszaru dla funkcjonowania przestrzeni publicznej Śródmieścia, a także całej Warszawy
 • zwiększenia potencjału gospodarczego, rozumianego jako zdolność do tworzenia miejsc pracy, tworzenia przestrzeni sprzyjającej przedsiębiorczości, uzyskania odpowiedniej wartości nieruchomości.

Tak kształtowana przestrzeń publiczna powinna wspierać rozwój lokalny, z poszanowaniem zasad społeczeństwa obywatelskiego. Ze względu na położenie opracowywanego obszaru rozwój ten powinien stać się impulsem do lepszego funkcjonowania tej części śródmieścia Warszawy.


 

Formuła Warsztatów

Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym etapie prowadzony jest nabór Uczestników na podstawie jawnych zgłoszeń. Ocenie podlegać będzie zgłoszony opis pomysłu przestrzennego obejmujący wskazane poniżej elementy:

 1. Kompozycja przestrzeni publicznej w obszarze objętym opracowaniem wraz z proponowanymi powiązaniami z przestrzenią publiczną założeń sąsiednich
 2. Założenia programowe proponowanego rozwiązania przestrzennego
 3. Wskazanie potencjalnych grup użytkowników terenu opracowania
 4. Propozycja rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o wytyczne warsztatowe
 5. Zaznaczenie w formie graficznej na dostarczonym załączniku (Załącznik nr 1 – ortofotomapa) podstawowej kompozycji terenu oraz proponowanego obszaru jego powiązań z założeniami sąsiadującymi.

Na podstawie zgłoszeń wyłonionych zostanie 4 Uczestników (zespołów projektowych), których zadaniem w drugim etapie warsztatów będzie opracowanie proponowanych w I etapie rozwiązań.

Organizator zaprasza do składania zgłoszeń Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie. Uczestnicy niespełniający wymagań określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.


 

Oceny zgłoszeń dokona Jury w składzie:

 1. Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP)
 2. Marlena Happach (architekt OW SARP)
 3. Dariusz Hyc (architekt OW SARP)
 4. Hanna Nowak- Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy)
 5. Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP)
 6. Piotr Sawicki (urbanista OW SARP)
 7. Jan Wiśniewski (socjolog, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)
 8. Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy)

Jury wspomaga powołany zespół ekspertów:

 • Marek Bryx (ekonomista, SGH),
 • Andrzej Brzeziński (specjalista w dziedzinie komunikacji),
 • Sławomir Nowak (specjalista w Samodzielnym Zespole Kultury, Urząd Dzielnicy Wola),
 • Dariusz Gawin (Instytut Starzyńskiego – Muzeum Powstania Warszawskiego),
 • Jan Rutkiewicz (urbanista, autor planu miejscowego rejonu ul. Towarowej)
 • Michał Olszewski (Wiceprezydent Miasta Stołecznego Warszawy),
 • Wojciech Wagner (Naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta StołecznegoWarszawy),
 • (Przedstawiciel/przedstawicielka Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy),
 • Patrycja Jastrzębska (historyczka i krytyczka sztuki, wiceprezeska Stowarzyszenia Masław),
 •  Malwina Pawłowska lub Anna Wróbel lub Ilona Śmigasiewicz (ekperci zespołu projektowego firmy Ghelamco),
 • Anna Wiśniewska lub Katarzyna Osińska lub Krzysztof Wilczek (eksperci zespołu projektowego firmy Skanska).

 

Harmonogram: 

28.10 nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu i I etapu warsztatów
30.10 odpowiedzi na pytania do regulaminu i I etapu warsztatów
03.11 godz. 18:00 Spotkanie z zespołem ekspertów warsztatów w klubie Chłodna 25
09.11 godz. 12:00 termin naboru zgłoszeń pod adresem warsztaty@sarp.warszawa.pl
12.11 ogłoszenie wybranych przez Jury zespołów
17.11 godz. 16:00 Otwarte warsztatowe spotkanie organizacyjne z uczestnikami II etapu w Muzeum Woli
01.12 godz. 16:00 Wewnętrzne spotkanie warsztatowe
15.12 godz. 16:00 Wstępna prezentacja opracowanych materiałów w Muzeum Powstania Warszawskiego

styczeń 2016 – prezentacja finałowa

 

Szczegółowe informacje odnośnie warsztatów znaleźć można na stronie nowatowarowa.pl

Facebook event: facebook.com


Do pobrania:

REGULAMIN [pobierz]

zał. nr 1 zakres opracowania [pobierz]

zał. nr 2 formularz zgłoszeniowy [pobierz]

zał. nr 3 materiały warsztatowe do etapu I

a. informacje i/lub wytyczne planistyczne i komunikacyjne [pobierz]

b. informacje i/lub wytyczne historyczne:
– H. Radziejowska_Wola_ulice
– H.Radziejowska_Wola_Wola jako laboratorium miasta
– H.Radziejowska_Wola_przemysł

zał. nr 4 wzór umowy jaka zostanie zawarta z uczestnikami II etapu warsztatów [pobierz]


OGŁOSZENIE O WYNIKACH I ETAPU WARSZTATÓW NOWA TOWAROWA – 13 listopada 2015

Do udziału w Warsztatach zgłosiło się 18 zespołów projektowych, które przesłały swoje zgłoszenia wraz z opisem planowanych działań w formie elektronicznej na wskazany w Regulaminie adres.

Jury Warsztatów w składzie Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP), Marlena Happach (architekt OW SARP), Dariusz Hyc (architekt OW SARP), Hanna Nowak- Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy), Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP), Piotr Sawicki (urbanista OW SARP), Jan Wiśniewski (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) przeprowadziło ocenę złożonych zgłoszeń. 1 zgłoszenie zostało wykluczone z oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie warunków formalnych. Jury ustaliło ranking pozostałych 17 zgłoszeń.

W wyniku obrad jury i konsultacji z Zamawiającym postanowiono wskazać 6 zgłoszeń, których autorzy otrzymują zaproszenie do II etapu Warsztatów. Jednocześnie Zamawiający zdecydował o zwiększeniu puli wynagrodzeń dla zespołów do 120 tys. zł brutto łącznie, tak, aby zachowane zostało przewidziane regulaminem wynagrodzenie dla każdego z zespołów. Decyzja Zamawiającego i Jury jest wynikiem wysokiego poziomu złożonych zgłoszeń oraz chęcią włączenia do dyskusji nad kształtem otoczenia ul. Towarowej autorów wszystkich zgłoszeń, które tak wysoki poziom prezentują, a także prezentacji zróżnicowanych punktów widzenia i propozycji rozwoju obszaru.

Zaproszenie do udziału w II etapie Warsztatów otrzymują następujące zespoły (w kolejności ocen Jury, zaczynając od najwyższej oceny w rankingu):

1. Zespół MUA Mycielski Architecture & Urbanism w składzie Daniel Piotrowski, Jan Jakiel, Ewa Trocha, Tomasz Czerniak, Łukasz Oleszczuk, Maciej Mycielski za program Towarowa Boulevard
2. Zespół R_Ewolucja Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w składzie Anna Wilczyńska, Beata Gawryszewska, Kinga Rybak – Niedziółka, Izabela Myszka- Stąpór, Ryszard Nejman, Joanna Kowalewska za program Towarowa R_Ewolucja
3. Zespół CZTERY PORY WOLI w składzie Paweł Jaworski, Tomasz Bojęć, Przemysław Chimczak, Maciej Warot za program Cztery Pory Woli
4. Zespół Magdaleny Wrzesień w składzie Zuzanna Bogucka, Krzysztof Martyniak, Monika Pękalska, Magdalena Wrzesień za program Wola Rozwoju
5. Zespół +48 Grupa Projektowa w składzie Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Krzysztof Pasternak, Tomasz Duda za program TO-WA-RO-WA
6. Zespół BudCud Mateusz Adamczyk w składzie Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Marta Gendera za program Towarowa Park Laboratorium

Pierwsze spotkanie otwarte z udziałem zespołów zaproszonych do II etapu odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 o godz. 16:00 w Muzeum Woli. Program spotkania zostanie przesłany mailem do wybranych zespołów oraz ogłoszony na stronie internetowej Warsztatów oraz stronie internetowej OW SARP. Dziękujemy wszystkim zespołom, które zgłosiły się do udziału w Warsztatach i zapraszamy na spotkania otwarte zgodnie z harmonogramem zawartym w Regulaminie.


UZASADNIENIE WYNIKÓW I ETAPU WARSZTATÓW NOWA TOWAROWA

Jury Warsztatów w składzie Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP), Marlena Happach (architekt OW SARP), Dariusz Hyc (architekt OW SARP), Hanna Nowak- Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy), Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP), Piotr Sawicki (urbanista OW SARP), Jan Wiśniewski (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) przyznało najwyższe pozycje w rankingu wybranych zespołom za wymienione poniżej wartości zawarte w przedstawionych programach.

1. Program Towarowa Boulevard

 • spójna i atrakcyjna koncepcja
 • umiejętność lapidarnego odniesienia się do najważniejszych kwestii dotyczących tego terenu
 • propozycja stopniowania wprowadzania zmian
 • trafne podstawowe założenie – wymieszanie funkcji, typologii i otwartych przestrzeni zamiast monofunkcyjnych enklaw
 • koncentracja na sieci przestrzeni publicznych i równoprawności poruszania się
 • przedstawienie konkretnej metody pracy uwzględniającej specyfikę działań warsztatowych, z naciskiem na współpracę z użytkownikami i specjalistami
 • bardzo znaczący dorobek zespołu (w tym I nagroda w konkursie Wolne Tory).

2. Program Towarowa R_Ewolucja

 • pogłębiona i konkretna propozycja metodologii dalszych badań oraz wstępne bardzo wartościowe założenia projektowe
 • zróżnicowane, wieloaspektowe analizy
 • rozbudowana propozycja metodologii dalszych działań na bazie wskazanych badań
 • trafnie sformułowane pytania badawcze
 • dorobek zespołu bardzo obszerny, mimo że koncentrujący się na małych miasteczkach i założeniach krajobrazowych, wskazuje na swobodę prowadzenia analiz o wysokim poziomie naukowym również w odniesieniu do innych obszarów.

3. Program Cztery Pory Woli

 • bardzo spójne, logiczne i interdyscyplinarne opracowanie programu
 • pokazanie związków pomiędzy efektami społeczno-gospodarczymi proponowanych działań, które mogą doprowadzić do lepszego funkcjonowania obszaru
 • interesująca propozycja wykorzystania zieleni do podniesienia jakości ul. Towarowej bez radykalnych ingerencji w jej obecną rolę w strukturze przestrzennej i komunikacyjnej miast
 • propozycja kształtowania wyrazistego charakteru poszczególnych ulic
 • propozycja poszukiwania współczesnych rozwiązań zamiast przywracania w sposób nieuzasadniony historycznego charakteru obszaru
 • znaczący i bardzo adekwatny do tematu Warsztatów dorobek zespołu.

4. Program Wola Rozwoju

 • bardzo interesująca idea wielkoprzestrzenna „Warszawskiego Kręgu Kulturowego”, związanego z historycznym przebiegiem wałów Lubomirskiego, który ujmuje ulicę Towarową jako element większej całości o znaczeniu przestrzennym, kulturowym, historycznym i społecznym
 • interesujące przedstawienie kwestie „marki Woli”, ekonomicznych barier rozwoju, wyzwań ekologicznych, tworzenia więzi społecznych i interakcji pomiędzy różnymi grupami użytkowników oraz ważny problem „gettoizacji przestrzeni”
 • wartościowa propozycja układu komunikacji i przestrzeni publicznych
 • pokazanie bardzo szerokiego kontekstu powiązania ulicy Towarowej
 • bardzo adekwatny i zróżnicowany zespół ze znaczącym dorobkiem.

5. Program TO-WA-RO-WA

 • duży potencjał analityczny, mimo braku konkretnych propozycji zmian
 • trafnie wskazane i bardzo szerokie propozycje analiz szerokiego spektrum zagadnień dotyczących wybranego terenu
 • chęć zobiektywizowania dalszych działań projektowych
 • znaczący, interdyscyplinarny dorobek zespołu.

6. Program Towarowa Park Laboratorium

 • bardzo daleko idąca koncepcja przekształcenia ul. Towarowej w park liniowy – inspirująca do dyskusji nad jej możliwościami w odniesieniu do szerszego kontekstu komunikacyjnego miasta
 • interesujące odniesienia do zagranicznych przykładów
 • zróżnicowane propozycje programowe dla przestrzeni ulicy – w tym sport i rekreacja oraz zagospodarowanie tymczasowe
 • ciekawa idea połączenia przemysłowej historii dzielnicy z nowa strategią wprowadzenia przemysłu innowacji
 • znaczący i interesujący dorobek zespołu.

 

 

Ulica Towarowa Przyszłości: spotkania, warsztaty, spacery badawcze

Jaka będzie warszawska ulica Towarowa w przyszłości? Co zrobić, by mieli na to wpływ przede wszystkim jej mieszkańcy, osoby ją przemierzające czy pracownicy zlokalizowanych przy niej biurowców? Ich zdanie zostanie wzięte pod uwagę przy planowaniu przestrzennym i projektowaniu nowego kształtu ważnego fragmentu Warszawy. Podczas warsztatów uczestnicy będą wspólnie próbować odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by z Towarową było związanych więcej szczęśliwych ludzi.

Rozpoczyna się dyskusja o przyszłości tego obszaru miasta – współtwórcy projektu Nowa Towarowa zapraszają do Muzeum Woli w dwóch terminach: 26 listopada o godz. 17:00 i 28 listopada o godz. 12:30. Każde ze spotkań będzie przebiegać według innego scenariusza – warto zatem wziąć udział w warsztatach dwukrotnie.

Dodatkowo: 28 listopada o godz. 10:00 organizatorzy zapraszają na spacer historyczny po ulicy Towarowej, na który zainteresowanych zabierze Hanna Nowak-Radziejowska, kierowniczka Muzeum Woli. Zbiórka przy ul. Srebrnej 12.

WIDOCZNE EFEKTY WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ
Do udziału w spotkaniach organizatorzy zapraszają wszystkich tych, którzy są zainteresowani przyszłością ulicy Towarowej: zarówno jej mieszkańców i codziennych użytkowników, jak i miłośników Warszawy oraz członków interdyscyplinarnych zespołów projektowych uformowanych w ramach warsztatów Nowa Towarowa.

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!
Chętni do wzięcia udziału w warsztatach proszeni są o wysłanie zgłoszenia, zawierającego imię i nazwisko, na adres stocznia@stocznia.org.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 22 827 01 05 (w godzinach 9-17).

FACEBOOK: facebook event


Prezentacja wstępnych projektów zagospodarowania

Prezentacja wstępnych projektów zagospodarowania ulicy Towarowej w najbliższy wtorek (15.12) o godz.16:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wstęp wolny.


WARSZTAT BUDOWANIA OPOWIEŚCI dla projektantów (i nie tylko)
7 stycznia (czwartek), godz. 18:00

miejsce: Muzeum Woli
czas trwania: 2-3h
prowadzenie: FUTU
zgłoszenia: paulina.butlewska@owlpr.pl

Dobrze opowiedziana historia zapada w pamięć, tłumaczy złożone zjawiska, jest łatwa do powtórzenia. Umiejętność opowiadania przydaje się projektantom, architektom i grafikom na co dzień w tłumaczeniu zastosowanych rozwiązań, argumentowaniu decyzji projektowych i opowiadaniu o swojej pracy.

Warsztaty poświęcone budowaniu angażujących opowieści. Przeznaczone głównie dla różnego rodzaju projektantów, ale otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

WARSZAWA Z KLOCKÓW – WARSZTATY DLA DZIECI
9 stycznia (sobota), godz. 12:00

miejsce: Muzeum Woli
czas trwania: 1,5h
rekomendowany wiek dzieci: min. 5 lat
zgłoszenia: paulina.butlewska@owlpr.pl

Skąd wziął sie Pałac Kultury? Czy Dworzec Centralny zawsze tak wyglądał? Jaka jest historia Zamku Krolewskiego? Pokażemy dzieciom, jak Warszawa zmieniała sie na przestrzeni lat i że proces jej budowy trwa nadal. Ale to nie wszystko – przy użyciu mobilnych klocków zaprojektujemy swoje własne miasto!

Rodziców i opiekunów zapraszamy w tym samym czasie na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Trwa budowa – Warszawa zdaniem mieszkańców 1945-2015”.

OPROWADZANIE KURATORSKIE po wystawie „Trwa budowa – Warszawa zdaniem mieszkańców 1945-2015”.
9 stycznia (sobota), godz. 12:00

miejsce: Muzeum Woli

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

FACEBOOK: facebook event


SEN O TOWAROWEJ | 12.03 | 17:00 | MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Jak projektować miasta, by mieszkali w nich szczęśliwi ludzie? Co zrobić, by mieli na to wpływ przede wszystkich ich mieszkańcy? Jak budować relacje z władzami samorządowymi, deweloperami i aktywistami miejskimi? O tym – na przykładzie warszawskiej ulicy Towarowej – już 12 marca o godz. 17:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego. Wolskie Centrum Kultury zaprasza na prezentację sześciu koncepcji zagospodarowania ulicy Towarowej, debatę o przestrzeni wspólnej oraz premierę instalacji interaktywnej Wojtka Blecharza, inspirowanej dźwiękami miasta. Wstęp wolny.

Sześć interdyscyplinarnych zespołów projektowych (MAU Mycielski Architecture & Urbanism, R_Ewolucja Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW, CZTERY PORY WOLI, Wola Rozwoju, +48 Grupa Projektowa oraz BudCud) od listopada 2015 r. opracowywało pomysł na zagospodarowanie warszawskiej ulicy Towarowej. Równolegle odbywały się także konsultacje społeczne z mieszkańcami i pracownikami tego obszaru Woli. Czas, by opowiedzieć o ich efektach.

PODSUMOWANIE W MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

12 marca (sobota) o godz. 17:00 w Muzeum Powstania Warszawskiego interdyscyplinarne zespoły projektowe, władze miasta, eksperci z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, aktywiści miejscy i mieszkańcy Warszawy będą wspólnie rozmawiać o przyszłości ulicy Towarowej. Debatę poprowadzi Justyna Dżbik-Kluge, dziennikarka radiowej „Jedynki”. Dyskusję poprzedzą kilkuminutowe prezentacje wygłoszone przez autorów każdej z koncepcji, a wizualizacje ich pomysłów będzie można obejrzeć podczas zaaranżowanej specjalnie na ten dzień wystawy.

AUDIOROOM Z DŹWIĘKAMI MIASTA

Sen o Towarowej to także premiera instalacji interaktywnej Wojtka Blecharza, znanego polskiego kompozytora i oboisty. Audioroom to metaforyczna oaza dźwięku – miejsce, w którym można znaleźć schronienie przed miejskim zgiełkiem. Inspirowana zaniedbanymi i nieatrakcyjnymi obszarami Warszawy, jest miejscem spotkania ludzi, chcących poobcować ze sobą i dźwiękiem. – Uważne słuchanie, głębokie nasłuchiwanie, wsłuchiwanie się w siebie staje się deficytową czynnością w społeczeństwie rozkojarzonym i bombardowanym zmultiplikowanymi bodźcami – zauważa Blecharz.

Do pokoju dźwięków zaprojektowanego przez artystę będzie można wejść tylko 12 marca w Hali B Muzeum Powstania Warszawskiego. Wiosną bryła stanie się elementem warszawskiej przestrzeni miejskiej.

CZYM JEST NOWA TOWAROWA?

Nowa Towarowa to wspólne działanie Wolskiego Centrum Kultury, Miasta Stołecznego Warszawa, Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz dwóch firm: Ghelamco i Skanska.

Nowa Towarowa łączy potencjał wiedzy architektów, urbanistów, socjologów, ekonomistów oraz mieszkańców Warszawy. Poprzez cykl warsztatów eksperckich, a także warsztatów i konsultacji społecznych zostanie przeprowadzony proces budowania nowej tożsamości rejonu ulicy Towarowej dzięki wydobyciu najcenniejszych elementów identyfikacji przestrzennej i społecznej tej części Warszawy.

FB: facebook event

Nowa Towarowa_12.03_plakat


 

Zapraszamy do zapoznania się z efektami poprzednich warsztatów organizowanych przez OW SARP: