Skwery w śródmieściu Warszawy

W ramach Budżetu Partycypacyjnego mieszkańcy Warszawy zdecydowali o realizacji dwóch wielofunkcyjnych Skwerów o ofercie skierowanej do wszystkich pokoleń, dopuszczających prowadzenie w ich obrębie różnego rodzaju aktywności fizycznej. Skwery będą zlokalizowane przy stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna) oraz Ratusz Arsenał (ul. Andersa).

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego na rok 2016 przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz Centrum Wyzwań Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Oddziałem Warszawskim SARP.

Cel warsztatów

Opracowanie dla obu lokalizacji, na bazie wyników badań oraz wiedzy uczestników, trzech niezależnych koncepcji zagospodarowania oraz ich jednej syntezy podczas dwudniowej sesji projektowej. Koncepcja będzie prezentować ogólne zasady organizacji zagospodarowania przedstawione w formie graficznego szkicu na udostępnionym podkładzie mapowym oraz innych rysunków prezentujących koncepcję (np. przekroje terenowe, widoki perspektywiczne. Koncepcję uzupełni ogólny opis idei projektu oraz opisu powziętych decyzji projektowych przedstawionych w projekcie.

Zespoły projektowe na zakończenie spotkania przedstawią przygotowane przez siebie koncepcje indywidualne i syntezę, będą miały dwa dni robocze na przygotowanie korekt i uzupełnień opisów projektów oraz zrealizowanych szkiców, które zaprezentują na maksymalnie dwóch planszach w formacie 70 x100cm.

Przygotowane przez zespół projektowy koncepcje zostaną przedstawione podczas otwartej dla publiczności wystawy zrealizowanej w drugiej połowie czerwca 2016r i wraz z uwagami publiczności posłużą za podstawę do stworzenia wymagań jakościowych dla zapytania ofertowego inwestora na realizację pełnej dokumentacji projektowej.

Lokalizacja skwerów

 • Skwer Ratusz Arsenał:
  Sąsiedztwo stacji metro Ratusz Arsenał (ul. Andersa).
  Wstępne założenie: koncentracja na dyscyplinach dynamicznych (deskorolka, parkour, streetworkout) oraz innych formach aktywnego wypoczynku.vote-what-1
 • Skwer Zielna:
  Sąsiedztwo stacji metro Świętokrzyska (ul. Zielna).
  Wstępne założenie: koncentracja na cichych funkcjach sportowych, zieleni i uniwersalnej dostępności.vote-what-2
Termin i warunki uczestnictwa
 1. Warsztaty odbywają się w dniach 14 i 15.06.2016r. w g. 10.00-18.00 (z przerwą na lunch), w Warszawie.
 2. W warsztatach dla każdej z lokalizacji biorą udział maksymalnie trzy zespoły składające się przynajmniej z dwóch, a maksymalnie z trzech absolwentów architektury, architektury i urbanistyki, architektury krajobrazu lub pokrewnego kierunku studiów pozwalającego na przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Do udziału w warsztatach dopuszczone są także zespoły z udziałem studentów czwartego i piątego roku w/w kierunków.
 3. Zgłoszenie na warsztaty może być przesłane do dnia 6 czerwca, do godziny 20:00. Zgłoszenia przesłane po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 4. Zgłoszenia oraz pytania prosimy przesłać na adres cws.iss@uw.edu.pl .
 5. Poprawne zgłoszenie zawiera:
  a. Listę imion i nazwisk członków zespołu projektowego wraz z informacją o ukończonych kierunkach studiów;
  b. Wskazanie jednego z dwóch projektów (Ratusz Arsenał lub Zielna), którego realizacją jest zainteresowany zespół;
  c. Załącznik zawierający portfolio w formacie pdf (maksymalny rozmiar 20mb) z przynajmniej dwiema koncepcjami (zrealizowanymi lub niezrealizowanymi) przestrzeni publicznych, parków lub innych niezadaszonych przestrzeni wielofunkcyjnych dopuszczających aktywną rekreację osób w zróżnicowanym wieku, stanowiące indywidualny dorobek każdego z uczestników zespołu projektowego lub dorobek wspólny członków zespołu.
Wybór uczestników warsztatów
 1. Uczestnicy warsztatów zostaną wybrani przez zespół Jury na podstawie przedstawionego dorobku (60%) oraz zgodności przedstawionego dorobku z przedmiotem warsztatów (40%).
 2. W skład Jury oceniającego osoby wchodzi:
  a. Przewodnicząca Jury: Elżbieta Jóźwik (Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Dzielnicy Śródmieście)
  b. Członkowie Jury: Arkadiusz Łapkiewicz (Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych), Anna Stasiewicz (Zastępca Dyrektora Zarządu Terenów Publicznych), Mirosław Pawłowski (Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji, Urząd Dzielnicy Śródmieście), Maciej Kowalczyk (Wiceprezes Zarządu SARP Oddział Warszawa), Justyna Biernacka (Pełnomocnik Prezydium Zarządu OW SARP ds Zrównoważonej Architektury), Monika Wróbel (Wiceprezes Zarządu Skweru Sportów Miejskich)
 3. Jury podejmie decyzję o wyborze i powiadomi uczestników najpóźniej do dnia 8 czerwca 2016r.
Udział w warsztatach i wynagrodzenie uczestników
 1. Każdy zespół projektowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2500zł brutto do podziału pomiędzy członków zespołu płatne na podstawie umowy zawartej z organizatorem warsztatów (Centrum Wyzwań Społecznych UW).
 2. Umowa zawierać będzie zapisy o przekazaniu autorskich praw majątkowych do opracowanej w trakcie warsztatów koncepcji gwarantując możliwość wykorzystania zrealizowanej koncepcji w dalszych pracach projektowych.
 3. Autorzy projektów zachowują możliwość publikacji zrealizowanej podczas warsztatów koncepcji po zakończeniu procesu zbierania uwag do przygotowanych koncepcji, w drugiej połowie czerwca 2016r. oraz do uczestnictwa w dalszych etapach przygotowania dokumentacji przetargowej na podstawie odpowiedzi na zapytanie ofertowe skierowane przez inwestora, z zastrzeżeniem, że inwestor nie ma obowiązku zaadresować zapytania do uczestników warsztatów.

Więcej informacji: skwery.waw.pl