OW SARP zaprasza do współpracy!

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane stanowiskiem:

 • koordynatora warsztatów
 • eksperta

w organizowanych przez OW SARP warsztatach projektowych, eksperckich i interdyscyplinarnych

 • sekretarza w organizowanych przez OW SARP konkursach architektonicznych.

Budujemy obecnie bazę osób, które chcielibyśmy zapraszać do przyszłej współpracy, która może zostać poszerzona o projekty badawcze i publikacyjne. Zgłoszenia i pytania prosimy przesyłać do 31 stycznia 2016   15 marca 2016 na adres warszawa@sarp.org.pl koniecznie z tytułem maila OW SARP – współpraca.

UWAGA: ze względu na liczne pytania i prośby ustalono dodatkowy termin składania zgłoszeń do 15.03.2016. Informacje dla osób zgłaszających się dotyczące
umieszczenia ich w bazie ekspertów, koordynatorów i/lub sekretarzy będą przesyłane najpóźniej do końca kwietnia 2016.

Zarząd OW SARP w kadencji 2015-2018 (fot.M.Ostrowska)

IDEA WARSZTATÓW:

OW SARP organizuje warsztaty eksperckie i projektowe, których celem jest:

 • budowanie interdyscyplinarnej bazy wiedzy dotyczącej obecnych problemów i potencjału Warszawy
 • opracowanie rekomendacji dla przekształceń Warszawy i kształtowania jej przestrzeni, a w szczególności przestrzeni publicznych
 • wymiana doświadczeń i dyskusja pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu – architektami i urbanistami, specjalistami innych dziedzin dotyczących wiedzy o funkcjonowaniu miasta, mieszkańców, władz miejskich, przedsiębiorców.

Więcej o organizowanych dotąd warsztatach:
https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warsztaty-praga-polnoc/
https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/warszawskie-centra-lokalne/
https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/plac-grunwaldzki/
https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/os-stanislawowska/
https://sarp.warszawa.pl/warsztaty/nowa-towarowa/

Czas trwania warsztatów zależy od ich skali i zakresu. W naszych dotychczasowych doświadczeniach wahał się od 2 do 10 miesięcy.


 

ZADANIA KOORDYNATORA:

 • Organizacja przebiegu warsztatów, w szczególności spotkań i korespondencji
 • Współpraca z biurem OW SARP w sprawach formalnych i organizacyjnych (biuro zapewnia bieżące wsparcie w zakresie przygotowania umów oraz spraw księgowych)
 • Opracowanie kosztorysu projektu oraz zarządzanie wydatkami i rozliczenie projektu
 • Zebranie i przygotowanie materiałów dla ekspertów i uczestników
 • Udział w spotkaniach, sporządzanie notatek i raportów
 • Utrzymywanie kontaktu z ekspertami i uczestnikami warsztatów
 • Bieżące przygotowywanie informacji na stronę internetową i FB, w razie potrzeby przygotowywanie informacji prasowych, kontakt z mediami
 • Koordynacja prac graficznych i publikacji powarsztatowej.

Oczekujemy:

 • Umiejętności w zakresie zarządzania projektem odpowiednich do podanego zakresu obowiązków
 • Dyspozycyjności czasowej w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i otwartych (prawdopodobnie 7-15 spotkań/warsztaty)
 • Dostępności mailowej i telefonicznej w zakresie niezbędnym do koordynacji wszystkich działań warsztatowych
 • Umiejętności promowania warsztatów i przekazywania komunikacji o nich do różnych grup odbiorców.

Mile widziane:

 • Znajomość tematyki architektury i urbanistyki
 • Doświadczenie w koordynacji podobnych przedsięwzięć.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę związaną z aktualnymi zagadnieniami miejskimi
 • Możliwość współpracy z interdyscyplinarnymi zespołami specjalistów
 • Możliwość rozwinięcia doświadczeń w zarządzaniu projektami.

ZADANIA EKSPERTA:

Oczekujemy:

 • Doświadczenia w tematyce, której dotyczą warsztaty (architektura, urbanistyka, polityka miejska, zagadnienia gospodarcze i społeczne związane z funkcjonowaniem miasta, rynek nieruchomości, gospodarka komunalna, transport, psychologia miasta, dziedziny pokrewne)
 • Dyspozycyjności czasowej w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w spotkaniach roboczych i otwartych (prawdopodobnie 7-15 spotkań/warsztaty)
 • Gotowości do udziału w spotkaniach promujących warsztaty, publicznej prezentacji wyników warsztatów
 • Opracowania tekstów prezentujących wyniki warsztatów w formie zarówno informacyjnej (m. in. na stronie OW SARP, w prasie branżowej itp.), jak i publikacji podsumowującej warsztaty.

Mile widziana

 • Dobra znajomość specyfiki zagadnień warszawskich
 • Doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach w innych miastach Polski i zagranicą

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w interdyscyplinarnych zespołach specjalistów w dziedzinie praktyki i teorii miasta
 • Możliwość autentycznego oddziaływania na zmiany dokonujące się w Warszawie, zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i społecznym

ORGANIZACJA KONKURSÓW:

OW SARP organizuje konkursy ideowe oraz realizacyjne. Więcej: sarp.warszawa.pl/konkursy/o-konkursach-2/.

 

ZADANIA SEKRETARZA:

 • Organizacja przebiegu konkursu, w szczególności spotkań i korespondencji
 • Współpraca z biurem OW SARP w sprawach formalnych i organizacyjnych (biuro zapewnia bieżące wsparcie w zakresie przygotowania umów oraz spraw księgowych)
 • Opracowanie preliminarza i kosztorysu konkursu oraz zarządzanie wydatkami i rozliczenie konkursu
 • Przygotowanie regulaminu konkurs, koordynacją przygotowania załączników do regulaminu
 • Udział w spotkaniach, sporządzanie notatek i raportów
 • Prowadzenie korespondencji z uczestnikami konkursu i zamawiającym (pytania i odpowiedzi)
 • Przygotowanie materiałów dla sędziego dotyczących kompletności prac
 • Bieżące przygotowywanie informacji na stronę internetową i FB, w razie potrzeby przygotowywanie informacji prasowych, kontakt z mediami
 • Koordynacja prac graficznych
 • Organizacja wystawy i dyskusji pokonkursowej oraz publikacji
 • Sekretarz organizacyjny konkursu uczestniczy w posiedzeniach sądu konkursowego, bez prawa głosu.

Oczekujemy:

 • Umiejętności w zakresie zarządzania projektem odpowiednich do podanego zakresu obowiązków
 • Dyspozycyjności czasowej w zakresie niezbędnym do przygotowania i prowadzenia konkursu oraz uczestniczenia w spotkaniach roboczych i posiedzeniach sądu (prawdopodobnie 3-5 spotkań roboczych oraz 2-3 dni obrad)
 • Znajomości przepisów odpowiednich ustaw (w szczególności Prawa zamówień publicznych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Znajomości tematyki architektury i urbanistyki
 • Umiejętności posługiwania się programami niezbędnymi do przygotowania materiałów konkursowych (w tym rysunków, map)
 • Dostępności mailowej i telefonicznej w zakresie niezbędnym do pełnienia obowiązków sekretarza.

Mile widziane

 • Wykształcenie architektoniczne (architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz)
 • Doświadczenie w koordynacji podobnych przedsięwzięć.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę związaną z aktualnymi zagadnieniami miejskimi
 • Możliwość współpracy z sędziami konkursowymi OW SARP i innymi specjalistami w dziedzinie architektury i miasta
 • Możliwość rozwinięcia doświadczeń w zarządzaniu projektami i pracy w sądach konkursowych

 

ZASADY NABORU:

Zgłoszenia będą analizowane przez osoby odpowiedzialne w OW SARP za organizację warsztatów i konkursów. Autorzy zgłoszeń odpowiadających zapytaniu będą włączani do bazy koordynatorów/sekretarzy lub bazy ekspertów. Podczas organizacji kolejnych warsztatów i konkursów będą kierowane zaproszenia do osób, których wiedza i doświadczenie będą najbardziej odpowiadać tematyce warsztatów. OW SARP może także poprosić o wyjaśnienie lub uzupełnienie zgłoszenia. Wszyscy autorzy zgłoszeń otrzymają informację o włączeniu lub niewłączeniu do bazy OW SARP.

Informacje podane w zgłoszeniach opierają się na oświadczeniu autorów. W przypadku zaproszenia do udziału w warsztatach lub innych projektach OW SARP zastrzega sobie możliwość poproszenia o przesłanie skanu dokumentów poświadczających podane informacje.

Prosimy o:

 • wypełnienie odpowiedniej ankiety (możliwe jest zgłoszenie się do wszystkich baz)
 • wydrukowanie ankiety i podpisanie jej
 • zeskanowanie podpisanej ankiety i zapisanie jej w jednym pliku .pdf o nazwie BAZA_ekspert_imie_nazwisko lub BAZA_koordynator_imie_nazwisko lub BAZA_sekretarz_imie_nazwisko(w przypadku zgłoszenia do wszystkich baz: BAZA_ekspert_koordynator_sekretarz_imie_nazwisko)
 • przesłanie ankiety mailem do 31 stycznia 2016 na adres warszawa@sarp.org.pl z tytułem maila OW SARP – współpraca.

Do pobrania:

 

facebook share