Dwuetapowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektów użyteczności publicznej oraz fragmentu bulwarów wiślanych.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I konkursu) Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy konkursu, których opracowania studialne wybrano zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II konkursu).

Załącznik nr 10 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna) do pobrania tutaj >>>

UWAGA:
13.01.2017 r. Opublikowano Wyjaśnienie (nr 1) i zmiany (nr 1) w treści Regulaminu Konkursu >>>
13.02.2017 r. Opublikowano:
Informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie Bulwary >>>

Zmianę treści Regulaminu Konkursu nr 1_13_02_2017 >>>

15.02.2017 r. Opublikowano:

Załącznik 10b NOWY.dwg >>>    Załącznik 10b NOWY.pdf >>>

Załącznik 10c NOWY.dwg >>>     Załącznik 10c NOWY.pdf >>>

03.03.2017 r. Opublikowano: Wyjaśnienie (nr 2) treści Regulaminu Konkursu >>>

31.05.2017 r. Opublikowano: Zawiadomienie_Uczestnikow_Konkursu_o_kwalifikacji_do_Etapu_II

19.06.2017 r. Opublikowano: Wyjasnienie_3_tresci_Regualminu_Konkurs_bulwary_Wislane

 

Miasto Stołeczne Warszawa
w imieniu którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Czerniakowska 71/1 lok. 703, 00-715 Warszawa

przy współpracy:

Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla przestrzeni publicznej bulwaru Wisły i sąsiadującej z nią strefy przyrzecza zlokalizowanej na odcinku od mostu Świętokrzyskiego do Cypla Czerniakowskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Skweru Kahla.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji zagospodarowania, która w części będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji (część realizacyjna) a w części wytyczne do dalszych prac projektowych (część studialna). Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamówienia z wolnej ręki oraz zakres negocjacji został opisany w Rozdziale IX.

 • Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 28.12.2016r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 09.01.2017r. do godz. 15.00

  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 13.01.2017r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 23.01.2017r. do godz. 15.00 na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich. ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 13.02.2017r.
 • Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dzień 18.02.2017r. w godz. od 11.00 do 14.00Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 15.02.2017r. na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1.3., Rozdział I wraz z określeniem, ile osób będzie uczestniczyło w wizji lokalnej.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia: 22.02.2017 r. do godz. 15.00

  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 03.03.2017r.
 • Opracowania studialne (Etap I konkursu) składać należy do dnia 15.05.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,  ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa. (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 • Ustalenie wyników Etapu I konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etap II Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 31.05.2017r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.3. Rozdział I Regulaminu do dnia 08.06.2017r. do godz. 15.00

  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 19.06.2017r.
 • Prace konkursowe (Etap II konkursu) składać należy do dnia 04.09.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 18.09.2017r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

Przewodniczący:
1. Zbigniew Maćków (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Sędzia referent ds. urbanistyki:
2. Tomasz Majda (architekt, TUP)

Sędzia referent ds. architektury:
3. Maria Saloni-Sadowska (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Asystent Sędziego referenta:
4. Łukasz Węcławski (architekt, SARP)

Członkowie:
5. Krzysztof Domaradzki (architekt, TUP, Sędzia Konkursowy SARP)
6. Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)
7. Marek Mikos (architekt, Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.s.t Warszawy)
8. Wojciech Wagner (Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.s.t Warszawy)
9. Marek Piwowarski (Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta ds. Wisły)
10. Łukasz Puchalski (Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy)
11. Grzegorz Gądek (Prezes Zarządu, fundacja Skwer Sportów Miejskich)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Załącznik nr 4 – wzór pokwitowania złożenia opracowania studialnego Etapu I.

Załącznik nr 5 – wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej Etapu II.

Załącznik nr 6 – wzór karty identyfikacyjnej dla opracowania studialnego Etapu I.

Załącznik nr 7 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej Etapu II.

Załącznik nr 8 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 10 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna): pobierz tutaj >>>

 • Załącznik nr 10a – Założenia, wytyczne i uwarunkowania do konkursu
  – Załącznik 10a1 – Wytyczne i założenia programowo-przestrzenne i komunikacyjne
  – Załącznik nr 10a2 – Wytyczne dotyczące możliwości przebudowy nabrzeża Wisły
  – Załącznik 10a3 – Uwarunkowania dotyczące wałów zabezpieczeń przeciwpowodziowych
  – Załącznik nr 10a4 – Uwarunkowania dotyczące rzeki Wisły
  – Załącznik nr 10a5 – Uwarunkowania dotyczące istniejących obiektów METRA
  – Załącznik nr 10a6 – Uwarunkowania dotyczące istniejącego tunelu Wisłostrady oraz możliwości jego dodatkowego przykrycia.
  – Załącznik nr 10a7 – Lokalizacja i forma automatycznych toalet dla m. st. Warszawy na odcinku bulwarów wiślanych
  – Załącznik nr 10a8 – System informacji przestrzennej dla terenów nadwiślańskich
  – Załącznik nr 10a9 – Rekomendacja programu i funkcji zaproponowanych przez Fundację Skwer Sportów Miejskich
  – Załącznik nr 10a10 – Karta Ewidencyjna Zabytku – Bulwary Wiślane na Wybrzeżu Kościuszkowskim i Gdańskim.
  – Załącznik nr 10a11 – „Badanie zachowań i opinii użytkowników brzegów Wisły w Warszawie. (Lato 2015 r. Wykonawca: Realizacja Sp. z o.o. na zlecenie m.st. Warszawy)”
 • Załącznik nr 10b – Mapa geodezyjna dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania dla Etapu I konkursu oraz granicami opracowania dla Etapu II.
 • Załącznik nr 10c – Mapa geodezyjna dla terenu opracowania konkursowego z naniesionym podziałem na typy terenów o różnych wskazaniach co do sposobu zagospodarowania i programowania.
 • Załącznik nr 10d – Fotoplan. Zdjęcia niskiego stanu wody zostały wykonane we wrześniu w 2015 roku przy najniższych stanach na Wiśle – tj. 0,44 m na wodowskazie Warszawa
  – Port (tj. 2,32 m wg. warszawskiego układu geodezyjnego). Zdjęcia wysokiego stanu wody zostały wykonane w czerwcu 2015r. przy stanie 2,30 m na wodowskazie Warszawa – Port (tj. 4,18 m wg. warszawskiego układu geodezyjnego)
 • Załącznik nr 10e – Wyciąg z projektu „Zagospodarowania lewobrzeżnego bulwaru Wisły – etap I” wykonanego przez pracownię RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudowa i Artchitecture Sp. z o.o. (od ul. Tamka do wys. ul. Bednarskiej) wraz z dokumentacją fotograficzną zrealizowanego odcinka (od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wys. ul. Boleść).
 • Załącznik nr 10f – Wyciąg z projektu budynku Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego (WTW) oraz budynku hotelowo-biurowego THE TIDES wykonane przez pracownię architektoniczną Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
 • Załącznik nr 10g – Fragment dokumentacji projektowej pt. Budowa szlaku rowerowego wzdłuż Wisły na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy „Nadwiślański Szlak Rowerowy” wraz z przebudową i remontem istniejących ciągów pieszych i rowerowych – odcinek IV” wykonanej przez firmę EURO-ALIANS Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
 • Załącznik nr 10h – Wytyczne dotyczące oświetlenia nabrzeża Wisły
 • Załącznik nr 10i– Inwentaryzacja drzew i krzewów z waloryzacją.

UWAGA: Powyższe Załączniki do Regulaminu mogą być wykorzystane przez Uczestnika konkursu wyłącznie do celów związanych z niniejszym konkursem