Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu

Konkurs organizowany jest, jako otwarty, dwuetapowy z zakresu projektowania terenów zieleni, architektonicznego i urbanistycznego.

Celem konkursu jest uzyskanie atrakcyjnej, ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną, na terenach zieleni parkowej Jordanek w Toruniu. Zamiarem Organizatora konkursu jest otwarcie terenu dla mieszkańców poprzez powiązania komunikacyjne z zewnętrznymi ciągami pieszymi turystyczno-spacerowymi.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie projektanta, zespołu projektowego, który otrzyma zaproszenie do negocjacji na opracowanie:

  • dokumentacji projektowej, tj. wielobranżowego projektu budowlanego ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego dla zagospodarowania terenów zielni Jordanek w Toruniu,
  • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
  • przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, ZZK oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Harmnogram:

  • Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie 27 lutego 2015 r.
  • Termin składania wstępnej koncepcji 20 kwietnia 2015 r.
  • Termin składania ostatecznej koncepcji 26 czerwca 2015 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu do 10 lipca 2015 r.

[Więcej informacji]

facebook share