XXI Forum Architektury Krajobrazu

W dniach 27-29 września 2018 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa XXI Forum Architektury Krajobrazu organizowana przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz Polskim Klubem Ekologicznym. Przedstawicielka Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP, mgr Katarzyna Łowicka – weźmie udział w sesji plenarnej pierwszego dnia konferencji, 27 września, w godz. 14.00-15.30 – Wyzwania architektury krajobrazu w XXI wieku – PRAKTYKA.
Tematem przewodnim konferencji są „Wyzwania Architektury Krajobrazu” wynikające z przyjętych w drugiej dekadzie XXI wieku uregulowań prawnych (Ustawa krajobrazowa, Ustawa o rewitalizacji, nowelizacja Ustawy Prawo ochrony środowiska) i dokumentów o charakterze strategicznym (Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Krajowa Polityka Miejska), które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do obszaru zainteresowań architektury krajobrazu. Zawarte w wymienionych powyżej wątki stały się kanwą do określenia obszarów problemowych konferencji, których pierwsze litery tworzą bliskie nam wszystkim słowo: KRAJOBRAZ – Kreatywne technologie; Rewitalizacja; Audyt krajobrazowy; Jakość życia; Oddziaływanie przedsięwzięć na krajobraz; Bioróżnorodność; Remediacja; Adaptacja do zmian klimatu; Zielona infrastruktura.
XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie, którego głównym celem jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury krajobrazu. Konferencja oprócz sesji plenarnych oraz sesji posterowej obejmować będzie serię paneli dyskusyjnych, których tematyka oscylować będzie wokół zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Formuła konferencji pozwala na czynne uczestnictwo w panelach nie tylko w formie wystąpień ale daje także możliwość wymiany myśli i doświadczeń podczas moderowanych dyskusji.
Miejsce konferencji: Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” Kampus SGGW, ul. Ciszewskiego 6, Warszawa
Oddział Warszawski SARP jest patronem konferencji.
Więcej informacji: http://forumxxi.pl

facebook share