XXI edycja Konkursu Polski Cement w Architekturze

EDYCJA KONKURSU “POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE”

Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu już po raz 21. organizują konkurs na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej. Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja Konkursu. W przypadku XXI edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2016 roku.

Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej. Mogą to być prace z zakresu:

 • obiektów budownictwa ogólnego,
 • obiektów budownictwa przemysłowego,
 • obiektów inżynierskich.
 • Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:
 • oddziały SARP,
 • oddziały PZITB,
 • pracownie, biura projektów,
 • Stowarzyszenie Producentów Betonu.
 • Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:
 1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
 2. opisową charakterystykę obiektu (zespołu obiektów) nie przekraczającą 1 strony  maszynopisu formatu A-4,
 3. składu zespołu autorskiego (dane kontaktowe)
 4. dane inwestora oraz wykonawcy (dane kontaktowe)
 5. autorstwo przekazanych do publikacji zdjęć
 1. materiały  w wersji elektronicznej na płycie CD:
 • 8-12 zdjęć wyłącznie w formatach TIFF, ew. JPG, rozdzielczość min. 300 dpi (5000 pixeli x 3500 pixeli) + autorzy zdjęć
 • rysunki wyłącznie w formatach EPS, DWG, ew. wektorowe zakotwiczone w PDF-ie, sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu
 • skrócony opis autorski (max. 1600 znaków)
 • Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 18 września 2017 r. 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2.
 • Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 03.10. 2017 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

Pytania proszę kierować na adres: sarp@sarp.org.pl

Regulamin konkursu

facebook share