Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na  opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska oraz Oddział Warszawski SARP zapraszają do udziału w  w jednoetapowym konkursie urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2013r,  poz. 907 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu centralnego Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem zadania jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej terenu centralnego Politechniki Warszawskiej dla potrzeb Szkoły Civil Engineering, centrum konferencyjnego, funkcji ogólnouczelnianych oraz przestrzeni publicznej uwzględniającej powiązania z istniejącymi obiektami Politechniki Warszawskiej i miastem. Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, rozwiązania architektoniczne precyzujące standardy obiektu, zasady kształtowania przestrzeni publicznej i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej.

Zaprezentowane rozwiązanie powinno uwzględniać rangę Politechniki Warszawskiej, wiodącej uczelni technicznej w kraju o znaczącej pozycji w Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych.

UWAGA!

17/09/2014 r. opublikowano odpowiedzi na pytania do konkursu oraz nowe załączniki graficzne zawierające MPZP rejonu Metro Politechnika.

29/09/2014 r. opublikowano drugą część odpowiedzi na pytania do konkursu.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych pod względem urbanistyczno-architektonicznym rozwiązań zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego zakresem Konkursu. Zwycięska praca wraz z pracami nagrodzonymi i wyróżnionymi może stać się podstawą do sporządzenia wniosku o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru zagospodarowania.

W koncepcji należy uwzględnić etapowanie polegające na tym, że wykorzystanie terenu pod budynkiem Wydziału Inżynierii Lądowej możliwe będzie po przeniesieniu jego funkcji do planowanej Szkoły Civil Engineering.

Rozwiązania zaproponowane w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej powinny zawierać powiązanie terenu centralnego z Placem Politechniki i Gmachem Głównym oraz z Polem Mokotowskim przez przejście ponad Al. Armii Ludowej. Umożliwi to (za pośrednictwem ul. Rektorskiej) powiązanie obiektów PW zlokalizowanych na terenie głównym oraz w otoczeniu Placu Politechniki z obiektami położonymi po drugiej stronie Al. Armii Ludowej – zespołem budynków Riviera, Centrum Sportowym Politechniki Warszawskiej „Syrenka” oraz Klubem Studenckim „Stodoła”.

Zaproponowane rozwiązania powinny umożliwiać zmiany w zakresie wykorzystania i podziału powierzchni wynikające z rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Oceny spełniania warunków formalnych wymaganych od Uczestników Konkursu oraz złożonych prac konkursowych dokona Sąd Konkursowy, powołany przez Organizatora Konkursu i zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego w składzie:

Przewodniczący: dr inż. arch. Jerzy Grochulski, Wydział Architektury PW
Sędzia Referent: arch. Krzysztof Chwalibóg,  Oddział Warszawski SARP
Sędzia: mgr inż. Tadeusz Byczot, Zastępca Kanclerza ds. Technicznych PW
Sędzia: dr inż. arch. Krzysztof Domaradzki, Wydział Architektury PW
Sędzia: Pan Marek Kutaszewicz, Biuro Drogownictwa i Komunikacji,  Urząd m. st. Warszawy
Sędzia: arch. Mateusz Świętorzecki, Oddział Warszawski SARP
Sędzia: arch. Edward Wysocki, Oddział Warszawski SARP

 

Sekretarz Sądu Konkursowego:   arch. kraj. Marek Szeniawski,  Oddział Warszawski SARP

18 lipca 2014r. – ogłoszenie Konkursu,

31 lipca  2014r. – składanie pytań dotyczących Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

14 sierpnia  2014r. – termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,

01 października 2014r. – ostateczny termin nadsyłania  pytań dotyczących przygotowania i składania prac konkursowych,

17 października 2014r. – składanie prac konkursowych,

18 października – 30 października 2014r. – posiedzenie Sądu Konkursowego,

30 października 2014r. – ogłoszenie wyników Konkursu,

05 listopada  2014r. – dyskusja pokonkursowa,

30 października – 12 listopada 2014r. – wystawa prac konkursowych.

 1. Opis i wytyczne
 2. Plansze informacyjne
 3. Mapa wektorowa terenu opracowania
 4. Mapa terenu opracowania – skan wersji papierowej
 5. MPZP Rejon stacji Metro Politechnika
 6. Dokumentacja fotograficzna
 7. Strategia Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020
 8. Budowa Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
 9. Rozbudowa Wydziału Elektroniki i Techniki Informacyjnych PW
 10. Wypis i wyrys z rejestru gruntów Terenu Centralnego PW
 11. Standardy Rowerowe
 12. Strategia Transportowa
 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Materiały konkursowe do pobrania: PW_materialy.rar