Konkurs na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie

Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania obszaru objętego konkursem oraz koncepcja mebla miejskiego, który może znaleźć zastosowanie zarówno na obszarze objętym konkursem, jak i w innych miejskich lokalizacjach.

Koncepcja powinna uwzględniać szerszy kontekst miejski otoczenia obszaru. Zakres uwzględnionego kontekstu pozostaje do decyzji Uczestników. Konkurs jest konkursem otwartym, ideowym, jednoetapowym.

UWAGA:
31.07.2015r. – opublikowano zbiorcze zestawienie odpowiedzi na pytania w sprawie regulaminu konkursu (cz.I)
12.06.2015r. – opublikowano odpowiedzi na pytania w sprawie uczestnictwa w konkursie (cz.II)
21.09.2015r. – opublikowano komunikat Organizatorów w sprawie ilości nadesłanych prac, uzupełnienia składu Sądu Konkursowego oraz ogłoszenia wyników

 

Organizatorem Konkursu jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich z siedzibą przy ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Libet S.A., z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław.

 

 

 

 

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu odpowiadającego w sposób najpełniejszy oczekiwaniom Organizatora i Współorganizatora konkursu wyrażonym w wymogach programowych i wytycznych zawartych w Regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest uzyskanie projektów, które będą stanowić głos w dyskusji nad przestrzenią publiczną Warszawy, funkcją i znaczeniem wybranego obszaru oraz rolą piękna jako kategorii projektowania przestrzeni miasta.

 • 28.05.2015 Ogłoszenie konkursu
 • 10.06.2015 Termin zadawania pytań o uczestnictwo w Konkursie
 • 15.06.2015 Termin udzielania odpowiedzi na pytania o uczestnictwo w Konkursie
 • 10.07.2015 Termin zgłaszania udziału w Konkursie
 • 20.07.2015 Termin przesłania zaproszeń do udziału w Konkursie
 • 30.07.2015 Termin zadawania pytań do treści regulaminu
 • 10.08.2015 Termin udzielania odpowiedzi na pytania do treści regulaminu
  21.09.2015 Termin składania prac do godz. 16.00
 • 24-25.09.2015 Obrady Sądu
 • między 28 a 30.09.2015 Ogłoszenie wyników konkursu

Fundusz nagród pieniężnych i wyróżnień wynosi 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto z czego :

1 pierwsza nagroda dla najlepszej pracy konkursowej wynosi 12 000 zł
(dwanaście tysięcy złotych) brutto

2 druga nagroda dla najlepszej pracy konkursowej wynosi 8 000 zł
(osiem tysięcy złotych) brutto

3 trzecia nagroda dla najlepszej pracy konkursowej wynosi 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto

pula wyróżnień (w tym wyróżnienie za zastosowanie technologii Libet SA) wynosi 5 000 zł ; wysokość i liczba wyróżnień zostanie ustalona przez Sąd podczas obrad.

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli nagród.

Załącznik A – INFORMACJE I WYTYCZNE

cz. A1: rys historyczny i opis otoczenia
cz. A2: wytyczne do projektu mebla miejskiego
cz. A3: tabela obliczeniowa wagi elementu mebla miejskiego

Załącznik B – MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA Z OZNACZENIEM OBSZARU OPRACOWANIA

Załącznik C – DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA

cz. C1: zdjęcia archiwalne wraz z mapą z oznaczeniem miejsc i kierunku wykonywania zdjęć
cz. C2: zdjęcia aktualne wraz z mapą z oznaczeniem miejsc i kierunku wykonywania zdjęć
cz. C3: zdjęcia satelitarne i lotnicze

Załącznik D – WZÓR WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Załącznik E – WZÓR KARTY IDENTYFIKACYJNEJ

Załącznik F – WZÓR POKWITOWANIA ZŁOŻENIA PRACY KONKURSOWEJ
KONKURS