ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS REALIZACYJNY NA KONCEPCJĘ CENTRUM INICJATYW KULTURALNYCH W KOMOROWIE

W dniu 18 marca 2020r. rozstrzygnięty został konkurs realizacyjny na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym odtajnienie prac odbyło się bez udziału publiczności. Sekretarz Sądu Konkursowego Rafał Mroczkowski w obecności Kierownika zmawiającego Pani Anny Fabisiak oraz Sędziego ze strony Organizatora Pani Małgorzaty Pacheckiej odtajnił prace konkursowe poprzez przyporządkowanie każdej z prac nazwy Uczestnika konkursu na podstawie złożonych wraz z pracami konkursowymi kart identyfikacyjnych.
Decyzją obecnych na posiedzeniach członków Sądu Konkursowego zatwierdzoną w dniu 17.03.2020r. przez Kierownika Zamawiającego, po dokładnej analizie 52 złożonych do Konkursu prac konkursowych w kontekście wymagań Zmawiającego oraz istotnych postanowień Regulaminu konkursu, w tym kryteriów oceny prac konkursowych, Sąd konkursowy postanowił o przyznaniu I, II i III Nagrody oraz jednego Wyróżnienia Honorowego Sądu Konkursowego.

I NAGRODA

w wysokości 30 000 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 039
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 060444)

Uczestnik Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:
1. Joanna Gajda – Kopenhaga Dania
2. Casper Dam Kopenhaga – Dania
3. Patrycja Kinga Wójcik – Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Joanna Gajda, Casper Dam, Patrycja Kinga Wójcik

Opinia o pracy konkursowej 039, która otrzymała I Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim.

W opinii sądu konkursowego praca w największym stopniu spełniła wszystkie z czterech kryteriów podlegających ocenie realizując cele postawione przez Organizatora polegające na uzyskaniu najlepszej odpowiedzi w wymiarze architektonicznym, przestrzennym oraz funkcjonalno-użytkowym obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie.

Autorzy pracy zaproponowali atrakcyjną, spójną wizję obiektu wpisującego się w kontekst Miasta Ogrodu Komorowa i tej lokalizacji.

W pracy dostrzeżono potencjał i kulturę Autorów wynikające ze studiów nad kontekstem, poszukiwaniem formy adekwatnej dla podmiejskiej, willowej struktury Komorowa. Osiągnięty efekt w postaci zespołu pawilonów zatopionych w zieleni, zarazem stanowiących „stelaż” dla wprowadzenia zieleni na elewacje i dach budynku stanowi o sile tego projektu. W ocenie jury na uznanie zasługuje dbałość o jakość architektury: jej formę i detal.

Praca wyróżnia się czytelną konsekwencją w operowaniu wątkiem diagonalnie ułożonych struktur elewacji, do których niebanalne odniesienia znajdujemy we wnętrzach budynku. Użycie ciemnego drewna jako wiodącego materiału zastosowanego na zewnątrz dla zmniejszenia skali i skontrastowanie go z naturalną, ciepłą barwą tego samego materiału użytego we wnętrzach czyni obiekt przyjemnym w odbiorze. Całość sprawia wrażenie przemyślanej kompozycji w każdej z warstw: urbanistycznej, architektonicznej i użytkowej.

Pomimo wymienionych zalet autorzy pracy nie ustrzegli się kilku potknięć funkcjonalnych, których korektę należy uwzględnić na dalszych etapach prac projektowych

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 039, która otrzymała I Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim:

 1. Strefa wejściowa budynku wymaga uczytelnienia i uzupełnienia o funkcje recepcyjne, przeanalizowania sposobu funkcjonowania w różnych porach roku, bezpośrednich połączeń z parkiem. Konieczne jest też zaprojektowanie ogólnodostępnej szatni, większej niż zaproponowana.
 2. Należy też przeanalizować możliwość poszerzenia połączenia holu z salą widowiskową.
 3. Lokalizacja i dostępność bloków sanitarnych powinny zapewniać komfort akustyczny i funkcjonalny.
 4. W sali widowiskowej należy przewidzieć lokalizację złożonej widowni.
 5. Należy zapewnić dostateczną wielkość pomieszczeń magazynowych i technicznych, przyłączy, a także magazyn i odrębną toaletę dostępną od zewnątrz.
 6. Zamawiający dopuszcza umieszczenie programu pomieszczeń technicznych na poziomie -1 w celu poprawy funkcjonalności programu podstawowego i odpowiedniej separacji funkcji pomocniczych (m.in. pod kątem uciążliwości, hałasu, wibracji itp.)
 7. Należy zweryfikować wysokość poszczególnych części budynku – aby uniknąć wzrostu kosztów trzeba dostosować wysokość pomieszczeń do ich funkcji.
 8. Przyjęty w pracy koszt budowy budynku należy potwierdzić dla zaproponowanych rozwiązań materiałowych.
 9. Elewacja wyższych części budynku z trejażem dla roślin powinna być atrakcyjna wizualnie także przy braku roślin – w trakcie ich wzrostu, czy w czasie konserwacji trejaży.
 10. Należy rozważyć zastosowanie fotowoltaiki.
 11. Rozplanowanie terenu wymaga wnikliwej analizy funkcjonalnej i widokowej, ze szczególnym uwzględnieniem otwarć widokowych na park.
 12. Należy zapewnić niezależny dostęp do pomieszczenia socjalnego.

Sąd konkursowy zwraca uwagę, że przedmiotem opracowania jest kompletny obiekt z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania; należy uzgodnić z Zamawiającym program funkcjonalny terenów zieleni, jego powiązania z budynkiem oraz rozwiązania materiałowe.


II NAGRODA

w wysokości 20 000 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 010
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 842137)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
1. Natalia WilczakWarszawa
2. Małgorzata Wiśniewska – Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Marek Kuciński, Natalia Wilczak, Małgorzata Wiśniewska

Opinia o pracy konkursowej 010, która otrzymała II Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim:

Praca zyskała uznanie sądu konkursowego za jej prostotę, prawidłowe odczytanie kontekstu i poprawne rozwiązania funkcjonalne. Charakteryzuje się czytelnym układem pawilonów połączonych komunikacją. Jej wyraz architektoniczny jest przyjemny w odbiorze, skontrastowanie ciemnego materiału na elewacji z jasnymi ramami okien jest zabiegiem, który zyskał uznanie Jury.

W ocenie Jury praca posiada duży potencjał i przy odpowiedniej korekcie rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych wymienionych poniżej może być rozpatrywana jako projekt do realizacji.

Zalecenia Sądu Konkursowego do pracy konkursowej 010, która otrzymała II Nagrodę pieniężną oraz Nagrodę w postaci zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim:

 1. Rozwiązanie poszczególnych wejść do budynku należy przeanalizować biorąc pod uwagę ich charakter i przewidywany przepływ osób.
 2. Zaleca się szersze otwarcie kawiarni na hall i przesunięcie Sali zajęć ruchowych tak, by zyskała bezpośredni kontakt z parkiem.
 3. W sali kinowej należy przeanalizować układ pomieszczenia pod katem zapewnienia dobrej widoczności ekranu.
 4. Należy zapewnić dostateczną wielkość pomieszczeń magazynowych i technicznych, a także zaprojektować magazyn i odrębną toaletę dostępną od zewnątrz. Zamawiający dopuszcza umieszczenie programu pomieszczeń technicznych na poziomie -1 w celu poprawy funkcjonalności programu podstawowego i odpowiedniej separacji funkcji pomocniczych (m.in. pod kątem uciążliwości, hałasu, wibracji itp.)
 5. Należy zweryfikować wysokość poszczególnych części budynku pod kątem ich funkcji, oraz zaproponowanej lokalizacji okien nad dachem części niższej.
 6. Przyjęty w pracy koszt budowy budynku należy potwierdzić dla zaproponowanych rozwiązań materiałowych.
 7. Należy rozważyć zastosowanie fotowoltaiki.
 8. Rozplanowanie terenu wymaga wnikliwej analizy funkcjonalnej.

Sąd konkursowy zwraca uwagę, że przedmiotem opracowania jest kompletny obiekt z zagospodarowaniem terenu w granicach opracowania; należy uzgodnić z Zamawiającym program funkcjonalny terenów zieleni, jego powiązania z budynkiem oraz rozwiązania materiałowe.


III NAGRODA

w wysokości 10 000 zł brutto otrzymuje:

Praca konkursowa o numerze 032
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 525532)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
Piotr Kłoskowski Architekt
ul. Fieldorfa E. Gen. 10/82
03-984 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Piotr Kłoskowski

Opinia o pracy konkursowej 032, która otrzymała III Nagrodę pieniężną

Praca została doceniona przez Jury za jej bardzo duże walory estetyczne i doskonałe wpisanie w zastany krajobraz. Ze wszystkich nagrodzonych prac jest propozycją najmniej ingerującą w otoczenie, lecz konsekwencją tej decyzji jest rozwiązanie programu Centrum na dwóch poziomach co zostało przez sąd konkursowy uznane za rozwiązanie najmniej korzystne z nagrodzonych prac.

Praca zyskała uznanie Jury za wrażliwość Autorów w kreowaniu formy architektonicznej, syntezę i prostotę form oraz wysokie walory estetyczne.


Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

Praca konkursowa nr 001
(numer nadany przez Uczestnika konkursu 086320)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:
M.O.C. Architekci sp z o.o. sp.k.
Pl. Grunwaldzki 8/10 lok. 636
40-127 Katowice

Skład zespołu autorskiego:
Błażej Janik, Ewa Janik, Krzysztof Kaczmarczyk, Joanna Wieczorek

Opinia o pracy konkursowej 001, która otrzymała Wyróżnienie Honorowe Sądu Konkursowego

Praca o bardzo czytelnie prowadzonym programie funkcjonalnym. Autorzy w sposób przemyślany rozdysponowali program Centrum lokując wszystkie ważne funkcje wokół bloku mieszczącego funkcje pomocnicze separując ich uciążliwości od programu podstawowego. Praca o wysokich walorach estetycznych, ciekawej bryle i wnętrzach.

Praca uzyskała wyróżnienie za wysokie walory funkcjonalne, jednak konsekwencją tej decyzji było uzyskanie dość rozleglej, jednoprzestrzennej bryły co w ocenie Jury uznano za walor najmniej odpowiadający charakterowi miasta ogrodu.

 

 

 

facebook share