Relacja z wernisażu wystawy Prac Dyplomowych Inżynierskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW i wręczenia Nagrody Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

W dniu 21 marca 2024 roku odbył się uroczysty wernisaż wystawy Prac Dyplomowych Inżynierskich, wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW w roku akademickim 2023/2024. Organizatorem wystawy jest Katedra Sztuki Krajobrazu z Instytutu Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a jej kuratorem dr inż. arch. kraj. Ewa Kosiacka-Beck.
Patronami honorowymi wystawy jest Oddział Warszawski SARP i działająca w nim Sekcja Architektury Krajobrazu oraz Agencja Promocji Zieleni.

Spotkanie prowadziła dr inż. Ewa Kosiacka-Beck – kurator wystawy. Podczas wernisażu zabrała głos dr hab. inż. Anna Baryła – Prodziekan kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz przedstawiciele Patronów honorowych wystawy, którzy po raz drugi przyznali nagrody oraz wyróżnienie dla najlepszych prac dyplomowych zaprezentowanych na wystawie.

W tym roku Jury Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP obradowało w składzie:

 • mgr arch. kraj. dr arch. Jacek Krych – przewodniczący jury, członek Sekcji AK,
 • mgr arch. kraj. Katarzyna Łowicka – przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP
 • mgr arch. kraj. Magdalena Kazulo-Kleyff – wiceprzewodnicząca Sekcji AK.

Po przeglądzie 32 posterów prac inżynierskich, wykonanych w roku akademickim 2023/2024, biorących udział w wystawie Praca Dyplomowa Inżynierska, Jury przyznało dwie nagrody oraz jedno wyróżnienie.

Pierwsza Nagroda Honorowa Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. arch. kraj. Joanna Jabłońska
Promotor: dr inż. arch. kraj. Beata Fortuna-Antoszkiewicz
Tytuł pracy dyplomowej: Koncepcja zagospodarowania parku ,,Krajobraz Polski” w Warszawie – Rembertów.

Nagrodę pierwszą przyznano za:

 • czytelne przedstawienie procesu twórczego;
 • zwrócenie uwagi na potencjał terenu, ulegającego powolnej degradacji;
 • interesującą koncepcję tematycznego parku, opartego na strukturze krajobrazu Polski z wątkiem edukacyjnym o florze gór Polski;
 • budowanie wnętrz parkowych poprzez projektowane ukształtowanie terenu i masywy zieleni;
 • urozmaicony, ale też wyważony program parku, umożliwiający różnorodne formy spędzania czasu w otoczeniu parkowym;
 • bardzo dobry warsztat inżynierski (inwentaryzacja stanu istniejącego z analizą stanu zdrowotnego drzew, szczegółowy dobór gatunkowy drzew, krzewów i roślin zielnych, dobór i rozmieszczenie małej architektury, przemyślane zastosowanie przepuszczalnych nawierzchni dostosowanych do charakteru lokalnego, przekroje konstrukcyjne nawierzchni);
 • bardzo atrakcyjne podanie graficzne projektu.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Druga Nagroda Honorowa Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. arch. kraj. Patrycja Para
Promotor: dr hab. inż. arch. kraj. Marzena Suchocka
Tytuł pracy dyplomowej: Projekt zagospodarowania Placu Franciszkańskiego w Piotrkowie Trybunalskim jako przestrzeni inkluzywnej, upamiętniającej historię miejsca.

Nagrodę drugą przyznano za:

 • wykreowanie przestrzeni placu, w którym dominującą rolę pełni roślinność. Skupiona na różnych formach roślinności przestrzeń z niecką retencyjną, łąką kwietną i drzewami odpowiada na współczesne problemy zmian klimatu i uciążliwości środowiskowych miejskich przestrzeni publicznych;
 • zastosowana w placu szata roślinna, przez którą przewija się organiczny w formie mebel miejski – ławka – stanowią wspólnie element integrujący użytkowników placu. Ławka jest ogniwem spajającym ludzi z niej korzystających z różną formą zielonego przyjaznego otoczenia;
 • na uwagę zasługuje również zastosowanie przez autorkę w minimalnym stopniu środków wyrazu, które kształtują przestrzeń placu, co świadczy o dużej wrażliwości, a dowodem tego jest zaprojektowana, minimalistyczna, estetyczna, spójna i ciekawa przestrzeń miejska.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

Wyróżnienie Honorowe Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP

Autor: inż. arch. kraj. Joanna Szulczyk
Promotor: dr inż. arch. kraj. Izabela Dymitryszyn
Tytuł pracy dyplomowej: Projekt ogrodu przydomowego w Radomiu dla ornitologa amatora.

Wyróżnienie przyznano za:

 • pełne wrażliwości, delikatne wniknięcie z ciekawym programem w tkankę lasu z poszanowaniem otaczającego krajobrazu i żyjących w nim zwierząt;
 • profesjonalnie, szczegółowo opracowaną inwentaryzację dendrologiczną i ornitologiczną;
 • ochronę i wzbogacenie wartości ekologicznych terenu poprzez zminimalizowanie wycinek, szczególną dbałość o rodzime gatunki ptaków oraz zastosowanie materiałów budowlanych naturalnego pochodzenia;
 • urozmaicony pod kątem potrzeb ptaków dobór gatunkowy projektowanej roślinności w głównej mierze rodzimej lub obcej, ale o znanej atrakcyjności dla lokalnej fauny;
 • przyjęcie dobrej praktyki ogrodniczej poprzez zastosowanie roślin o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych;
 • zwrócenie uwagi na konieczność przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej roślin usuniętych w wyniku realizacji budowy;
 • bardzo dobry warsztat inżynierski.

Zobacz pracę: | plansza 1 |

 

Wręczenie dyplomów i nagród Sekcji odbyło się w czasie uroczystego otwarcia wystawy „Praca Dyplomowa Inżynierska”, w dniu 21 marca 2024 r. w Centrum Wodnym SGGW. W wernisażu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni: dr hab. inż. Anna Baryła – Prodziekan kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. Axel Schwerk – kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu w Instytucie Inżynierii Środowiska, adiunkci i pracownicy z Katedry Sztuki Krajobrazu oraz z Katedry Architektury Krajobrazu oraz studenci i absolwenci kierunku Architektura krajobrazu, a także przedstawiciele Patronów wydarzenia. Gośćmi honorowymi byli: dr hab. Marek Szumański, emerytowany profesor SGGW, arch. Jacek Damięcki, emerytowany profesor SGGW, Jan Rylke, emerytowany profesor SGGW oraz Janusz Ducki – byli pracownicy SGGW, którzy mieli wielki wkład w rozwój kierunku Architektura Krajobrazu na SGGW.

Gratulujemy serdecznie wszystkim Autorom i Promotorom prac inżynierskich wykonanych na kierunku Architektura Krajobrazu w roku akademickim 2023/2024, a szczególnie paniom Joannie Jabłońskiej, Patrycji Para i Joannie Szulczyk oraz promotorom nagrodzonych prac – paniom Beacie Fortunie-Antoszkiewicz, Marzenie Suchockiej i Izie Dymitryszyn.

Dziękujemy kuratorce wystawy dr inż. Ewie Kosiackiej-Beck i organizatorowi wystawy za zaproszenie do udziału w przeglądzie!

Wystawa „Praca Dyplomowa Inżynierska” trwa od 21 marca 2024 roku do połowy kwietnia 2024 roku w Centrum Wodnym SGGW (parter), przy ul. J. Ciszewskiego 6.

Fotografie z wernisażu wystawy wykonała arch. kraj. Ewa Rykała. Dziękujemy Koleżance za udostępnienie zdjęć. Zapraszamy też do zapoznania się z relacją na Facebooku Sekcji Architektury Krajobrazu (link do relacji).

facebook share