Raport „Przestrzeń życia Polaków”

Motywem podjęcia prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości architektury, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków.

Celem raportu jest przedstawienie na tle diagnozy stanu polskiego krajobrazu, charakteru głównych procesów kształtujących współczesność naszych miast i wsi oraz świadomości architektury, jako szczególnego wyrazu kondycji ekonomicznej i kulturowej polskiego społeczeństwa, koncepcji działań na rzecz podniesienia jakości środowiska zamieszkania.

Raport identyfikuje zagrożenia oraz wskazuje drogi poprawy sytuacji, czyli zawiera rekomendacje najpilniejszych działań, wskazuje ich zakres i precyzuje rolę poszczególnych instrumentów, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i legislacyjnej i wdrożeniowej.

Raport ma w przekonaniu autorów – niezależnych ekspertów z różnych części kraju pracujących z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego – stworzyć podstawy i ramy do poważnej debaty społecznej o tym ważnym aspekcie przyszłości Polski.

Zapraszamy do dyskusji.

Janusz Sepioł. Senator RP, architekt, członek SARP

Zapraszamy do komentowania Raportu. Można to robić na dwa sposoby:

  • wysyłając komentarz drogą mailową na adres: redakcja@sarp.org.pl
  • wysyłając list pocztą tradycyjną na adres: Dział Wydawnictw i Promocji Architektury SARP, ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa

RAPORT – Przestrzeń życia Polaków

facebook share