Praktyki studenckie

Na prośbę Dziekana Politechniki Warszawskiej, dr. hab. inż. arch. Mirosława Orzechowskiego zamieszczamy informację dotyczącą praktyk zawodowych.

 

“Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, którzy zakończyli 3 lata studiów, zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych pod kierunkiem architekta posiadającego uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta.

Student w ramach praktyk jest zobowiązany do przepracowania ca 4 miesięcy, nie mniej niż 15 tygodni (600 godzin w pełnym wymiarze czasu pracy). Jesteśmy obecnie w trakcie pierwszego roku realizowania praktyk zawodowych.

Udział studenta w praktykach jest realizowany na podstawie Porozumienia między Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej i Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, a warunkowany stanowiącą podstawę odbycia i zaliczenia praktyk, Umową pomiędzy WAPW, biurem projektowym i praktykantem.

Nasze doświadczenie wskazuje na duże zainteresowanie studentów pracą w europejskich pracowniach architektonicznych, zatem zwracamy się do Państwa o pomoc w nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z europejskimi pracowniami, które byłyby zainteresowane przyjęciem takich praktykantów.

Prosimy o przekazanie informacji zwrotnej Pełnomocnikowi Dziekana ds. Praktyk WAPW, Pani mgr inż. arch. Małgorzacie Nowak-Pieńkowskiej na adres mailowy: Malgorzata.Pienkowska@pw.edu.pl.

Z poważaniem

Dziekan dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski, prof. PW”

 


Dear Sir/Madam,

Students of the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology who have completed 3 years of studies are required to undergo professional internships under the supervision of an architect licensed to practice independently.

As part of the internship, the student is obligated to work for approximately 4 months, no less than 15 weeks (600 hours full-time). We are currently in the first year of implementing professional internships.

The student’s participation in the internships is based on an Agreement between the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology (hereafter referred to as WAPW) and the Mazovian District Chamber of Architects of the Republic of Poland, and is conditional upon a contract between WAPW, the design office, and the intern, which establishes the basis for completing and accrediting the internships.

Our experience indicates a great interest among students in working in European architectural studios. Therefore, we kindly request your assistance in establishing direct contact with European studios that would be interested in accepting such interns.

Please provide feedback to the Dean’s Proxy for Internships at WAPW, MSc. Arch. Małgorzata Nowak-Pieńkowska, at the email address: Malgorzata.Pienkowska@pw.edu.pl

 

 

 

 

 

facebook share