Praktyki Leonardo da Vinci. Dodatkowy nabór.

Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej otrzymała dofinansowanie praktyk zagranicznych z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, w związku z czym uruchomiony zostaje dodatkowy nabór osób chętnych na 16-tygodniowy wyjazd architektów do biur projektowych w Rzymie (1 osoba) lub Wiedniu (1 osoba),Wielkiej Brytanii (1 osoba). Być może będzie także miejsce we Francji

Praktyki odbywać się będą w okresie sierpień – grudzień 2014.

 

Harmonogram:

16 czerwca 2014 r. ostatni dzień składania wniosków
18 czerwca 2014 r. ogłoszenie wyników kwalifikacji
20 czerwca 2014 r. obowiązkowe szkolenie międzykulturowe dla osób zakwalifikowanych na staże oraz dla osób z listy rezerwowej
23 czerwca 2014 r. dla osób, które nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego – spotkanie językowe – obecność obowiązkowa

Zgłoszenia można przesyłać pocztą (liczy się data wpływu) lub składać osobiście w godzinach pracy biura Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP:

poniedziałek, wtorek 11.00 – 18.00
środa, czwartek 11.00 – 17.00
piątek 11.00 – 15.00

Informacje dodatkowe:
We wniosku / podaniu o przyjęcie na praktyki można podać wybrany kraj pobytu.

 

Regulamin kwalifikacji na praktyki

1. Warunki uczestnictwa

Architekci, którzy kandydują do wyjazdu na praktyki zawodowe w ramach programu Leonardo da Vinci muszą spełnić następujące warunki:

– ukończenie studiów wyższych na poziomie magisterskim;

– wiek do 36 lat w chwili zgłoszenia kandydatury do uczestnictwa w praktykach;

– udokumentowanie dążenia do prowadzenia samodzielnej działalności projektowej poprzez okazanie zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP lub prowadzenie zeszytu praktyk od co najmniej 12 miesięcy;

– znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

2. Zgłoszenie uczestnictwa, życiorys zawodowy

2.1. Ubiegający się o uczestnictwo w praktykach programu Leonardo da Vinci dostarczą zgłoszenie swojej kandydatury do siedziby MAOIA RP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2014 r.

2.2. Załącznikiem do zgłoszenia będzie życiorys zawodowy, przedstawiający całokształt dotychczasowej działalności architektonicznej i twórczej kandydatów

2.3. Życiorys zawodowy będzie zawierał:

– dane kandydata, w tym: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego;

– życiorys z danymi dotyczącymi przebiegu studiów, wykonanych prac i projektów, zatrudnienia, działalności twórczej i społecznej;

– ilustracje wykonanych projektów architektonicznych, urbanistycznych oraz dotyczących innej działalności twórczej;

2.4. Życiorys zawodowy powinien być opracowany na maksimum 4 kartkach w formacie A-4 w dowolnej technice i formie graficznej.

2.5. Postępowaniem kwalifikacyjnym mogą być objęci kandydaci zamieszkali na obszarze województwa mazowieckiego.

3. Jury kwalifikacyjne

3.1. Wyłonienie architektów, którzy zostaną wysłani na praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci odbędzie się drogą konkursowej kwalifikacji.

3.2. Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP powoła jury, które oceni nadesłane przez kandydatów zgłoszenia i życiorysy zawodowe. Ich ocena będzie podstawowym elementem kwalifikacji.

3.3. W skład jury wchodzi 4 członków wybranych spośród prezydium Rady MAOIA RP, przewodniczących komisji i innych organów Rady oraz upoważnionych przez Przewodniczącego Rady MAOIA RP.

3.4. Każdy członek jury rozpatrzy indywidualnie wszystkie przedłożone zgłoszenia i życiorysy zawodowe oceniając je i przyznając punkty w skali od 1 do 10.

3.5. Kryteriami oceny nadesłanych życiorysów będzie ocena zawartych w nich danych pod względem jakości dotychczasowego dorobku, jego wartości twórczych i cech rozwojowych.

4. Kategorie zgłoszeń

4.1. Przewiduje się rozpatrywanie zgłoszeń w dwu kategoriach dla: kandydatów bezpośrednio po studiach, i kandydatów, którzy ukończyli studia kilka lat temu i posiadają własny dorobek zawodowy.

4.2. W pierwszej kategorii rozpatrywane będą głownie osiągnięcia kandydatów podczas studiów architektonicznych, udokumentowane projektami studenckimi i projektem dyplomowym, w drugiej kategorii osiągnięcia na studiach i w czasie praktyki zawodowej.

4.3. Podział na dwie kategorie kwalifikacyjne umożliwi udział w praktykach najmłodszym architektom. O ostatecznym przypisaniu zgłoszeń do jednej z dwu kategorii decydować będzie jury.

5. Konsultacje z języka obcego

5.1. Kandydat powinien przedstawić dokument poświadczający znajomość języka obcego – wybranego kraju wyjazdu lub języka angielskiego

5.2. Mazowiecką Okręgowa Izba Architektów zorganizuje dla kandydatów do uczestnictwa w praktykach, którzy nie przedstawili dokumentu poświadczającego znajomość języka, sprawdzian ze znajomości języka obcego – angielskiego, którego wyniki zostaną uwzględnione w łącznej punktacji.

5.3. Ocena znajomości języka dokonana zostanie w skali od 1 do 10 punktów.

5.4. Uzyskanie 0 lub 1 punktu jest równoznaczne z niedostateczną oceną ze sprawdzianu z języka i dyskwalifikuje kandydata z uczestnictwa w praktykach.

6. Ocena łączna kandydatów – wyniki kwalifikacji

6.1. Na zakończenie kwalifikacji zostanie sporządzona łączna punktacja uwzględniająca przyznane kandydatom punkty przez jury kwalifikacyjne i wynikające z oceny z egzaminu z języka.

6.2. Czternastu kandydatów, których zgłoszenia uzyskają łączną najwyższą punktację, zostanie zakwalifikowanych na praktyki i podejmie przewidzianą w programie procedurę umożliwiającą im uczestnictwo w tych praktykach.

6.3. W przypadku uzyskania jednakowej łącznej punktacji przez kilku kandydatów o udziale w praktykach decydować będzie kolegialna ocena jury.

6.4. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do uczestnictwa w praktyce z wyjazdu uprawnionym do niej staje się kandydat następny na liście uwzględniającej uzyskaną łączną ocenę punktową.

7. Ogłoszenie wyników kwalifikacji

Jury poda wyniki kwalifikacji do dnia 18 czerwca 2014 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej MAOIA RP i w ogłoszeniu w siedzibie Izby.

 

Źródło

facebook share