PIEKARNIA – Warsztaty projektowe OH Praga

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich (OW SARP), w ramach działań PRAGA LAB, prowadzi nabór uczestników do warsztatów projektowych, których efektem będzie opracowanie autorskiego programu adaptacji budynku PIEKARNI znajdującego się na warszawskiej Pradze, w zakresie architektonicznym, gospodarczym i społecznym, z uwzględnieniem zidentyfikowanych wartości dziedzictwa. Na zgłoszenia organizator czeka do 8 grudnia 2019.
Celem warsztatów jest wypracowanie modeli nowego sposobu funkcjonowania i przywrócenie do życia opuszczonego budynku z zachowaniem jego tożsamości. Przedmiotem Warsztatów jest Piekarnia, zabytkowy zespół zabudowań położony przy ulicach: Stolarska, Letnia i Szwedzka. Założenie to składa się z budynku poprodukcyjnego dawnej piekarni i powiązanego z nim budynku o funkcji mieszkaniowej.
Proponowane przez uczestników rozwiązania muszą obejmować: identyfikację wartości dziedzictwa materialnego i niematerialnego PIEKARNI, określenie programu funkcjonalnego, który wzmocni potencjał lokalny Pragi w wymiarze społecznym i gospodarczym, propozycje rozwiązań architektonicznych oraz modeli inwestowania i późniejszego zarządzania PIEKARNIĄ. Opracowywane modele powinny łączyć aktualne i współczesne działania związane z pracą (zwłaszcza twórczą, wytwórczą, naprawczą i artystyczną) z tradycjami i dziedzictwem Pragi, zarówno materialnym, jak i niematerialnym.
Warsztaty zorganizowane są w formie dwuetapowej. W pierwszym prowadzony jest nabór zespołów projektowych na podstawie zgłoszeń, które można nadsyłać do 8 grudnia 2019. Wybrane przez jury interdyscyplinarne zespoły będą następnie przez kilka miesięcy pracować pod okiem jury i zespołu doradczego. Złożenie prac przez uczestników warsztatów ma nastąpić do 30 marca 2020. Za swoją pracę zespoły otrzymują jednakowe wynagrodzenie.

Katarzyna Sadowy, członkini Praga Lab i przewodnicząca jury Warsztatów, wyjaśnia: „Poszukujemy rozwiązań, które w nowatorski sposób prezentują materialne i niematerialne dziedzictwo Pragi, które wskażą metody i narzędzia między różnymi partnerami – urzędnikami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, wszystkimi, którzy chcą rozwijać Pragę, ale nie stracić jej wartości. Rozwiązania  muszą zapewnić, że nowe funkcje będą w stanie same się utrzymać, ale w ramach zasad ekonomii społecznej, czyli przedsięwzięć, w których wymiar społeczny dominuje nad maksymalizacją zysku. Zależy nam również na tym, aby wypracowane przez zespoły projektowe modele wzmacniały współpracę pomiędzy podmiotami już działającymi na Pradze i szerzej w Warszawie, a także były zgodne z zasadami circular economy”.
Więcej informacji, w tym regulamin warsztatów i formularz zgłoszeniowy dostępne są tu: https://ohpraga.pl/processes/places

Warsztaty organizowane są przez Oddział Warszawski SARP w ramach działań Praga Lab – części projektu OpenHeritage.eu. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 grant nr 776766.

facebook share