Ogłoszenie o wynikach I etapu warsztatów Nowa Towarowa

Do udziału w Warsztatach zgłosiło się 18 zespołów projektowych, które przesłały swoje zgłoszenia wraz z opisem planowanych działań w formie elektronicznej na wskazany w Regulaminie adres.

Jury Warsztatów w składzie Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP), Marlena Happach (architekt OW SARP), Dariusz Hyc (architekt OW SARP), Hanna Nowak- Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy), Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP), Piotr Sawicki (urbanista OW SARP), Jan Wiśniewski (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) przeprowadziło ocenę złożonych zgłoszeń. 1 zgłoszenie zostało wykluczone z oceny merytorycznej ze względu na niespełnienie warunków formalnych. Jury ustaliło ranking pozostałych 17 zgłoszeń.

W wyniku obrad jury i konsultacji z Zamawiającym postanowiono wskazać 6 zgłoszeń, których autorzy otrzymują zaproszenie do II etapu Warsztatów. Jednocześnie Zamawiający zdecydował o zwiększeniu puli wynagrodzeń dla zespołów do 120 tys. zł brutto łącznie, tak, aby zachowane zostało przewidziane regulaminem wynagrodzenie dla każdego z zespołów. Decyzja Zamawiającego i Jury jest wynikiem wysokiego poziomu złożonych zgłoszeń oraz chęcią włączenia do dyskusji nad kształtem otoczenia ul. Towarowej autorów wszystkich zgłoszeń, które tak wysoki poziom prezentują, a także prezentacji zróżnicowanych punktów widzenia i propozycji rozwoju obszaru.

Zaproszenie do udziału w II etapie Warsztatów otrzymują następujące zespoły (w kolejności ocen Jury, zaczynając od najwyższej oceny w rankingu):

1. Zespół MUA Mycielski Architecture & Urbanism w składzie Daniel Piotrowski, Jan Jakiel, Ewa Trocha, Tomasz Czerniak, Łukasz Oleszczuk, Maciej Mycielski za program Towarowa Boulevard
2. Zespół R_Ewolucja Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w składzie Anna Wilczyńska, Beata Gawryszewska, Kinga Rybak – Niedziółka, Izabela Myszka- Stąpór, Ryszard Nejman, Joanna Kowalewska za program Towarowa R_Ewolucja
3. Zespół CZTERY PORY WOLI w składzie Paweł Jaworski, Tomasz Bojęć, Przemysław Chimczak, Maciej Warot za program Cztery Pory Woli
4. Zespół Magdaleny Wrzesień w składzie Zuzanna Bogucka, Krzysztof Martyniak, Monika Pękalska, Magdalena Wrzesień za program Wola Rozwoju
5. Zespół +48 Grupa Projektowa w składzie Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Krzysztof Pasternak, Tomasz Duda za program TO-WA-RO-WA
6. Zespół BudCud Mateusz Adamczyk w składzie Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Marta Gendera za program Towarowa Park Laboratorium

Pierwsze spotkanie otwarte z udziałem zespołów zaproszonych do II etapu odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 o godz. 16:00 w Muzeum Woli. Program spotkania zostanie przesłany mailem do wybranych zespołów oraz ogłoszony na stronie internetowej Warsztatów oraz stronie internetowej OW SARP. Dziękujemy wszystkim zespołom, które zgłosiły się do udziału w Warsztatach i zapraszamy na spotkania otwarte zgodnie z harmonogramem zawartym w Regulaminie.


UZASADNIENIE WYNIKÓW I ETAPU WARSZTATÓW NOWA TOWAROWA
Jury Warsztatów w składzie Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP), Marlena Happach (architekt OW SARP), Dariusz Hyc (architekt OW SARP), Hanna Nowak- Radziejowska (kierowniczka Muzeum Woli, o. Muzeum Warszawy), Katarzyna Sadowy (architekt, ekonomistka OW SARP), Piotr Sawicki (urbanista OW SARP), Jan Wiśniewski (Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia) przyznało najwyższe pozycje w rankingu wybranych zespołom za wymienione poniżej wartości zawarte w przedstawionych programach.

1. Program Towarowa Boulevard

 • spójna i atrakcyjna koncepcja
 • umiejętność lapidarnego odniesienia się do najważniejszych kwestii dotyczących tego terenu
 • propozycja stopniowania wprowadzania zmian
 • trafne podstawowe założenie – wymieszanie funkcji, typologii i otwartych przestrzeni zamiast monofunkcyjnych enklaw
 • koncentracja na sieci przestrzeni publicznych i równoprawności poruszania się
 • przedstawienie konkretnej metody pracy uwzględniającej specyfikę działań warsztatowych, z naciskiem na współpracę z użytkownikami i specjalistami
 • bardzo znaczący dorobek zespołu (w tym I nagroda w konkursie Wolne Tory).

2. Program Towarowa R_Ewolucja

 • pogłębiona i konkretna propozycja metodologii dalszych badań oraz wstępne bardzo wartościowe założenia projektowe
 • zróżnicowane, wieloaspektowe analizy
 • rozbudowana propozycja metodologii dalszych działań na bazie wskazanych badań
 • trafnie sformułowane pytania badawcze
 • dorobek zespołu bardzo obszerny, mimo że koncentrujący się na małych miasteczkach i założeniach krajobrazowych, wskazuje na swobodę prowadzenia analiz o wysokim poziomie naukowym również w odniesieniu do innych obszarów.

3. Program Cztery Pory Woli

 • bardzo spójne, logiczne i interdyscyplinarne opracowanie programu
 • pokazanie związków pomiędzy efektami społeczno-gospodarczymi proponowanych działań, które mogą doprowadzić do lepszego funkcjonowania obszaru
 • interesująca propozycja wykorzystania zieleni do podniesienia jakości ul. Towarowej bez radykalnych ingerencji w jej obecną rolę w strukturze przestrzennej i komunikacyjnej miast
 • propozycja kształtowania wyrazistego charakteru poszczególnych ulic
 • propozycja poszukiwania współczesnych rozwiązań zamiast przywracania w sposób nieuzasadniony historycznego charakteru obszaru
 • znaczący i bardzo adekwatny do tematu Warsztatów dorobek zespołu.

4. Program Wola Rozwoju

 • bardzo interesująca idea wielkoprzestrzenna „Warszawskiego Kręgu Kulturowego”, związanego z historycznym przebiegiem wałów Lubomirskiego, który ujmuje ulicę Towarową jako element większej całości o znaczeniu przestrzennym, kulturowym, historycznym i społecznym
 • interesujące przedstawienie kwestie „marki Woli”, ekonomicznych barier rozwoju, wyzwań ekologicznych, tworzenia więzi społecznych i interakcji pomiędzy różnymi grupami użytkowników oraz ważny problem „gettoizacji przestrzeni”
 • wartościowa propozycja układu komunikacji i przestrzeni publicznych
 • pokazanie bardzo szerokiego kontekstu powiązania ulicy Towarowej
 • bardzo adekwatny i zróżnicowany zespół ze znaczącym dorobkiem.

5. Program TO-WA-RO-WA

 • duży potencjał analityczny, mimo braku konkretnych propozycji zmian
 • trafnie wskazane i bardzo szerokie propozycje analiz szerokiego spektrum zagadnień dotyczących wybranego terenu
 • chęć zobiektywizowania dalszych działań projektowych
 • znaczący, interdyscyplinarny dorobek zespołu.

6. Program Towarowa Park Laboratorium

 • bardzo daleko idąca koncepcja przekształcenia ul. Towarowej w park liniowy – inspirująca do dyskusji nad jej możliwościami w odniesieniu do szerszego kontekstu komunikacyjnego miasta
 • interesujące odniesienia do zagranicznych przykładów
 • zróżnicowane propozycje programowe dla przestrzeni ulicy – w tym sport i rekreacja oraz zagospodarowanie tymczasowe
 • ciekawa idea połączenia przemysłowej historii dzielnicy z nowa strategią wprowadzenia przemysłu innowacji
 • znaczący i interesujący dorobek zespołu.

facebook share