Ogłoszenie konkursu na przebudowę budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 w Białymstoku na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok

Miasto Białystok ogłosiło w dniu 6 czerwca br. konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy i nadbudowy budynku przy ul. J.K. Branickiego 3 w Białymstoku
na potrzeby siedziby Rady Miasta Białystok. Konkurs został zorganizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

 Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie do dnia 30 czerwca 2014 r. do godziny 17:00.
Ostateczny termin składania prac konkursowych ustalono do 15 września 2014 r. do godziny 17:00.

Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.białystok.pl

facebook share