List Marii Saloni-Sadowskiej do członków Oddziału Warszawskiego SARP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z rezygnacją koleżanki Marleny Happach z funkcji Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, ze względu na objęcie przez Koleżankę stanowiska Dyrektora BAiPP Urzędu m.st. Warszawy – Architekta Miasta Warszawy, podjęłam się pełnić obowiązki Prezesa OW SARP. Zarząd OW SARP na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 10.10.2016 podjął uchwałę o powierzeniu mi tej funkcji. Będę ją pełnić do najbliższego Walnego Zebrania Członków Oddziału, które w związku z zaistniałą sytuacją, będzie zebraniem sprawozdawczo-programowo-wyborczym. Odbędzie się ono nie później niż w październiku 2017 roku. W mojej pracy wspierać mnie będą Członkowie Prezydium Zarządu – m.in. koleżanka Katarzyna Sadowy i koledzy Dariusz Hyc i Maciej Kowalczyk oraz pozostali Członkowie Zarządu  Oddziału.

Zastępując koleżankę Marlenę Happach na stanowisku prezesa pragnę kontynuować i w miarę możliwości rozwijać wszelkie aktywności i działania zapoczątkowane przez Zarząd Oddziału w obecnej kadencji. Dotyczą one przede wszystkim współorganizacji warsztatów i konkursów architektonicznych oraz prowadzenia działań edukacyjnych takich jak wykłady, seminaria i spacery architektoniczne. Kontynuować będziemy prace związane z nadzorowaniem realizacji Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak oraz przygotowaniem do jego uruchomienia w roku 2018. W mojej pracy szczególną uwagę chciałabym zwrócić na integrację warszawskiego środowiska architektonicznego, w tym w szczególności na współdziałanie z Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów. Liczę też na dobrą współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na polu organizacji wspólnych przedsięwzięć.

W imieniu całego Oddziału Warszawskiego SARP chciałabym życzyć Koleżance Marlenie Happach powodzenia i sukcesów na nowym stanowisku. Bardzo liczymy na to, że dzięki jej wiedzy, energii i dynamice, działania Architekta Miasta Warszawy okażą się przełomowe dla przestrzeni miejskiej i przyczynią się do poprawy jakości życia i środowiska w naszym mieście.

Dziękuję Zarządowi Oddziału Warszawskiego oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom za okazane mi zaufanie. Dołożę starań by dobrze wywiązać się z powierzonych mi obowiązków. Pełnienie funkcji Prezesa OW SARP jest dla mnie wielkim wyzwaniem, ale jednocześnie wielkim wyróżnieniem.

Zachęcam wszystkich Członków Oddziału do aktywnej współpracy z Zarządem Oddziału. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i pomysły dotyczące naszej działalności.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

arch. Maria Saloni-Sadowska
p.o. Prezes Oddziału Warszawskiego SARP

 

facebook share