Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne

Urząd Miasta Leszno ogłosił otwarty, jednoetapowy, studialny konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania zbiornika w Zaborowie (Leszno woj. wielkopolskie) na cele rekreacyjne.
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno – użytkowym obszaru zbiornika w Zaborowie – tzw. „Żwirowni” i jego otoczenia. Koncepcja powinna być spójna i przemyślana.
Wyłoniona koncepcja pozwoli na nadanie powstałemu w wyniku eksploatacji złoża kruszywa naturalnego obszarowi zbiornika w Zaborowie nowych funkcji, co wpisuje się w proces rewitalizacji Miasta Leszna i pozwoli na wykorzystanie w przyszłości zbiornika w Zaborowie i terenów sąsiednich jako miejsca spotkań, rekreacji i aktywnego wypoczynku, atrakcyjnego dla mieszkańców Leszna.
Organizator Konkursu oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni do rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców Leszna. Koncepcja powinna przewidywać powiązanie zbiornika w Zaborowie z istniejącym lasem z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych oraz sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zamawiający nie zamierza ograniczać inwencji twórczej konkurujących.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 23 lipca 2018 r. do godz.15:00.

Konkurs ten uzyskał rekomendację SARP Oddział Poznań.

Szczegóły na stronie www organizatora.

facebook share