Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie

Gmina Piaseczno oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłaszają konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie.
Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie zakresu realizacyjnego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji, natomiast część studialna pracy konkursowej zostanie wykorzystana przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w zakresie określonym w Załączniku nr 1e do Regulaminu. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Załącznik nr 8 do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.
Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej Umowy na opracowanie Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez Organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwiązań urbanistycznych dla terenu objętego częścią studialną konkursu i wykorzystanie ich w celu formułowania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.
Teren opracowania konkursowego zlokalizowany jest na działce nr 3/45 obręb nr. 28 jedn. ew. Piaseczno przy ul. Chyliczkowskiej. Teren ten objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta.
Zaproponowane rozwiązania części realizacyjnej muszą być zgodne z ww. planem miejscowym, część studialna może wykraczać poza ustalenia planu, przy zachowaniu funkcji usług turystyki, rekreacji i sportu.
Na przedmiot opracowania konkursowego składa się cześć studialna obejmująca obszar ok. 29 ha. oraz cześć realizacyjna czyli obszar przeznaczony na zlokalizowanie obiektu basenu krytego w ramach realizacji Inwestycji.
Uczestnicy muszą przedstawić:
– szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu basenu krytego (budynek i teren), wraz z innymi, towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania oraz obsługą komunikacyjną,
– koncepcję rozwiązań energoefektywnych i proekologicznych dla budynku basenu krytego.
– lokalizację i formę basenów odkrytych wraz z zagospodarowaniem z nimi związanym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną,
– dokumentacja i finansowanie basenów odkrytych poza zakresem inwestycji,
Zaproponowane koncepcje zagospodarowania powinny spełniać w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie konkursu oraz Materiałach do konkursu.
Przedstawione koncepcje powinny przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

Wszelkie informacje, regulamin konkursu oraz inne materiały znajdują się na stronie www konkursu: https://konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl/

facebook share