Konkurs SARP nr 984 – Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Oddziałem Warszawskim SARP ogłasza konkurs
architektoniczno-urbanistyczny​ na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pod nazwą “Budowa budynku na
kampusie głównym (górny dziedziniec)”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Opracowanie konkursowe musi być zrealizowane na określonym  terenie, z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego zawartych w Materiałach do
konkursu. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny tj. na podstawie którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do
realizacji inwestycji. Zaproponowane rozwiązania konkursowe powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i pełnym zakresie oraz w
najkorzystniejszy sposób realizować szczegółowy opis przedmiotu konkursu.
Zaproponowane koncepcje funkcjonalno- przestrzenne muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Uniwersytetu Warszawskiego co do rozwiązań
przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materiałach do konkursu
oraz być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem
funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistyczny​ch wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny
przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów
eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Koncepcje winny także w
sposób optymalny wpisywać nowy budynek w kontekst historyczny.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz materiały konkursowe znajdują się na stronie www zamawiającego.

facebook share