Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach

Gmina Michałowice, oraz Oddział Warszawski SARP ogłaszają Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana Dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (Złącznik nr 8a i 8b do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Zadaniem konkursu
jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej Dokumentacji projektowej wraz z nadzorem
autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej
ręki lub Uczestnicy konkursu których prace zostaną uznane za najlepsze zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem negocjacji będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej budynku energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w tym
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji energoefektywnego przedszkola w Michałowicach wraz z
zagospodarowaniem terenu na Dz. ew. nr 276 (fragment), 278/4 i 1478 w obrębie geodezyjnym Michałowice Osiedle w gminie Michałowice objętych zakresem realizacyjnym konkursu. Uczestnik
powinien przedstawić: – szczegółową koncepcję architektoniczną energoefektywnego przedszkola, wraz z towarzyszącymi mu elementami zagospodarowania terenu oraz obsługą komunikacyjną, –
koncepcję rozwiązań, w tym rozwiązań branżowych, przewidzianych do zastosowania w celu ograniczenia energochłonności, podniesienia efektywności energetycznej budynku, oraz
zapewniających neutralność obiektu dla środowiska. – koncepcję układu parkowania i komunikacji, elementów małej architektury, zieleni oraz innych elementów zagospodarowania wynikających z wytycznych Regulaminu oraz zaproponowanych przez Uczestników autorskich rozwiązań projektowych

Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na adres konkurs-przedszkole-michałowice@sarp.warszawa.pl do dnia 24 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Termin składania wniosków pisemnych o dopuszczenie do udziału w konkursie: 10 września 2020 o godzinie 15.00

Szczegóły konkursu, regulamin oraz materiały są dostępne na stronie www konkursu: https://konkurs-przedszkole-michalowice.sarp.warszawa.pl/
Zapraszamy do udziału!

facebook share