Komunikat związany ze zmianami w Regulaminie Konkursu na koncepcję rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Komunikat dotyczy:

1. Zmiany treści Regulaminu konkursu z dnia 01.10.2015r.

2. Zobowiązania Uczestników konkursu wynikające ze zmiany treści Regulaminu konkursu z dnia 01.10.2015r.


Zmiany treści Regulaminu konkursu z dnia 01.10.2015r.

Informujemy, że decyzją kierownika zmawiającego Pana Jarosława Klejnockiego Dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza nastąpiła zmiana w składzie Sądu konkursowego. Do składu Sadu konkursowego zostały dodane dwie osoby a mianowicie:

1. Pani Agnieszka Kuźmińska (Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie)
2. Pan Henryk Banasiuk (muzealnik)

W związku z powyższym zamianie ulega treść Regulaminu konkursu Rozdział I punkt 5.1. jak następuje: ” Skład Sądu konkursowego Sąd konkursowy liczy 9 osób. W skład Sądu konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
1. arch. Bolesław Stelmach (sędzia konkursowy SARP)
Sędzia referent:
2. arch. Jan Sukiennik (sędzia konkursowy SARP)
Członkowie:
3. arch. Marcin Mostafa (sędzia konkursowy SARP)
4. Ewa Nekanda-Trepka (Dyrektor Muzeum m.st. Warszawy)
5. arch. Małgorzata Rozbicka (Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
6. prof. Andrzej Kowalczyk (Kierownik Działu Rękopisów)
7. Tadeusz Zielniewicz (Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie)
8. Pani Agnieszka Kuźmińska (Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie)
9. Pan Henryk Banasiuk (muzealnik)”


Zobowiązania Uczestników konkursu wynikające ze zmiany treści Regulaminu konkursu z dnia 01.10.2015r.:

Ze względu na powołanie dwóch nowych członków Sądu konkursowego, każdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie jak i Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie którzy złożyli wnioski o dopuszczenie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o nie występowaniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 1 p 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) w stosunku do nowo powołanych dnia 01.10.2015r. członków Sądu konkursowego.

Oświadczenie zostanie przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie a także jest dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.muzeumliteratury.pl (w zakładce Przetargi i Zamówienia Publiczne) oraz na stronie internetowej OW SARP: www.sarp.warszawa.pl poniżej.

link: OŚWIADCZENIE

Podpisane oświadczenie należy przesłać pocztą w formie oryginału na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa

oraz wysłać w formie elektronicznej (podpisane i zeskanowane oświadczenie) do dnia 7 października 2015r. do godziny 16.00 na adres poczty elektronicznej: warszawa@sarp.org.pl

Jako temat wiadomości należy wpisać „Oświadczenie Uczestnika konkursu” oraz załączyć zeskanowane potwierdzenie nadania oryginału oświadczenia drogą pocztową.

Złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia w powyższym terminie i formie jest warunkiem dopuszczenia do dalszego udziału w konkursie.

facebook share