Forum Plastyków Miejskich

I Ogólnopolskie Forum Plastyków Miejskich odbędzie się 12 lutego 2014 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Jego organizatorem jest Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Przestrzeń publiczna, jej jakość oraz sposób zagospodarowania są istotnym obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjającym nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne. Debata, jaka toczy się w ostatnich latach, dotycząca chociażby nielegalnych reklam wielkoformatowych świadczy o dużym zainteresowaniu obywateli tym problemem.

Mając na uwadze, iż zapewnienie ładu przestrzennego jest także zadaniem organów administracji publicznej, działających w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, przy wsparciu Jacka Kozłowskiego – Wojewody Mazowieckiego, podjął się organizacji I Forum Plastyków Miejskich.

Celem spotkania będzie omówienie najczęściej występujących problemów i niekorzystnych zjawisk w przestrzeni miejskiej oraz sposobów podejmowanych działań mających na celu poprawę jej jakości, a także wskazanie obszarów gdzie należy podjąć działania mające na celu poprawę lub modyfikację obecnie obowiązujących przepisów. Przedstawione zostaną doświadczenia z Warszawy, Poznania i Krakowa.

Program spotkania znajduje się tutaj. 

facebook share