Beton w sztuce i architekturze.

W najbliższy czwartek (21 maja) o godzinie 18:00 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej przy ulicy Pańskiej 3 w Warszawie, odbędzie się konferencja BETON W SZTUCE I ARCHITEKTURZE. Zapraszamy!

 Prelegenci – teoretycy i praktycy architektury, wygłoszą wykłady dotyczące najciekawszych betonowych realizacji oraz miejsca betonu w historii kultury. Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu Asocjacje.www.asocjacje.beczmiana.pl

PROGRAM WYKŁADÓW:

+ Beton, architektura, piękno || prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Basista

+ Brutalizm, niekoniecznie brutalny || dr inż. arch. Wojciech Niebrzydowski

+ Beton i sztuka pamięci || dr hab. Gabriela Świtek

O PRELEGENTACH:

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Basi­sta – architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej, profesor eme­ry­to­wany Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. Wykła­dał także na Uni­wer­sy­te­cie w Bag­da­dzie (1968–72), tam też pra­co­wał w Mia­sto­pro­jek­cie Kra­ków i two­rzył Gene­ral Housing Pro­gram for Iraq (1972–78). Autor licznych książek naukowych oraz popularno-naukowych dotyczących architektury.

Dr inż. arch. Woj­ciech Nie­brzy­dow­ski – adiunkt na Wydziale Archi­tek­tury Poli­tech­niki Bia­ło­stoc­kiej. Zaj­muje się teo­rią i histo­rią archi­tek­tury ubie­głego stu­le­cia oraz archi­tek­turą miesz­ka­niową i ergo­no­mią. Autor m.in. wyda­nej w 2008 roku mono­gra­fii „Beton i żelbet a formy archi­tek­to­niczne XX wieku”. Od kilku lat pro­wa­dzi bada­nia nad bru­ta­li­zmem w archi­tek­tu­rze i pra­cuje nad mono­gra­fią doty­czącą tej problematyki.

Dr hab. Gabriela Świtek – kie­row­nik Zakładu Teo­rii Sztuki w Insty­tu­cie Histo­rii Sztuki Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego. Absol­wentka Wydziału Histo­rii Sztuki i Archi­tek­tury Uni­ver­sity of Cam­bridge. Autorka liczynych publikacji poświęconych miejscu architektury w historii sztuki. Główny obszar jej zain­te­re­so­wań to histo­ria i filo­zo­fia archi­tek­tury, meto­do­lo­gia histo­rii sztuki i archi­tek­tury oraz współ­cze­sna kul­tura wizualna.

Więcej informacji: http://asocjacje.beczmiana.pl/?p=360

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partner projektu Asocjacje: Lafarge
Współpraca: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Projekt Asocjacje realizowany jest dzięki wsparciu otrzymanemu od m.st. Warszawy

W ramach projektu ciekawa animacja i kadr z nowo odsłoniętej rzeźby Maurycego Gomulickiego ŚLIZG – siedemnastometrowej rzeźby z betonu pokrytej fluorescencyjnym kruszywem.
Pozostałe odsłony obiektów małej architektury planowane są następująco:
– 30 maja – odsłonięcie Szczeliny Łukasza Jastrubczaka
– 14 czerwca – odsłonięcie Splendor Solis Jakuba Wynarowskiego
– 28 czerwca – odsłonięcie Ikara Jana Sukiennika

facebook share