Raport “Przestrzeń życia Polaków”

Motywem podjęcia prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości architektury, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków. [ więcej ]

Budżet partycypacyjny w Warszawie

Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.
[ więcej ]

Kongres Ruchów Miejskich

Ostatnie lata przyniosły wzmożoną aktywność oddolnych inicjatyw prowadzonych przez pasjonatów miasta. Niejednokrotnie działania podejmowane przez te organizacje stawały się znaczącym głosem w debacie publicznej na temat lokalnych potrzeb. Z biegiem czasu okazało się, iż lokalne działanie jest niewystarczające by efektywnie rozwiązywać problemy miast. Nawarstwiające się czynniki hamujące harmonijny rozwój struktur miejskich oraz obniżające jakość życia mieszkańców nie zależą od społeczności lokalnych i ich władz. [ więcej ]