Kongres Ruchów Miejskich

Ostatnie lata przyniosły wzmożoną aktywność oddolnych inicjatyw prowadzonych przez pasjonatów miasta. Niejednokrotnie działania podejmowane przez te organizacje stawały się znaczącym głosem w debacie publicznej na temat lokalnych potrzeb. Z biegiem czasu okazało się, iż lokalne działanie jest niewystarczające by efektywnie rozwiązywać problemy miast. Nawarstwiające się czynniki hamujące harmonijny rozwój struktur miejskich oraz obniżające jakość życia mieszkańców nie zależą od społeczności lokalnych i ich władz. Sprzyjają im niekorzystne regulacje prawne albo polityki centralnej, poczynając od braku strategicznej dla rozwoju miast polityki miejskiej. Powyższy stan rzeczy stał się punktem wyjścia do powstania Kongresu Ruchów Miejskich – platformy wymiany myśli opierającej się na współdziałaniu ruchów miejskich z różnych miast. Aktywiści zrzeszeni w ramach Kongresu stawiają sobie dwa podstawowe cele: Pierwszym jest zainicjowanie już systematycznej, pogłębionej i kompleksowej współpracy między organizacjami miejskimi z kilkunastu miast. Drugim jest przygotowanie się do wspólnego występowania w sprawach problemów miast i propozycji na rzecz ich rozwiązania.

Źródło

W tym roku odbyło się trzecie spotkanie w ramach Kongresu Ruchów Miejskich. Podczas niego zostały sformułowane stanowiska w sprawach ważnych dla miast. Wszystkie teksty dostępne na stronie internetowej Kongresu Ruchów Miejskich.

http://kongresruchowmiejskich.pl/