Raport “Przestrzeń życia Polaków”

Motywem podjęcia prac nad raportem „Przestrzeń życia Polaków” stał się coraz powszechniej odczuwany dysonans pomiędzy wysoką dynamiką procesów inwestycyjnych oraz zauważalną poprawą jakości architektury, a negatywnymi tendencjami w gospodarce przestrzennej, słabościami planowania miejskiego i polityki mieszkaniowej. Narastający w efekcie tych zjawisk chaos przestrzenny staje się cywilizacyjną i ekonomiczną barierą rozwoju kraju. Podnosi on koszty funkcjonowania miast i całych zespołów miejskich i – co szczególnie istotne – pogarsza codzienne warunki i standard życia Polaków. [ więcej ]

Architektura Turkmenistanu

Propozycja prezentacji architektury Turkmenistanu na stronie Internetu Oddziału Warszawskiego  SARP wydawać się może – z racji odległości tego kraju od  nas i braku bezpośrednich  związków  z nami – nieco zaskakująca.  Fakt odkrycia tam w ostatnich latach w Gonur Depe (Szare Wzgórze) być może najstarszego ośrodka naszej cywilizacji , zmieniającego znaną nam z Egiptu, Sumerii czy Doliny Indusu historię, generującego do tego  zapewne  – co ciekawsze – szczątkowo dziś jeszcze w Indiach  zachowaną religię Zaratrusty czy też Antyczny Merw – największe stanowisko archeologiczne wpisane na listę UNESCO – na Jedwabnym Szlaku, co do którego podejmowana jest inicjatywa umieszczenia go również w całości na tej liście  wraz z dalszymi istotnymi jego ośrodkami może zaostrzyć nasze zainteresowania. Również współcześnie dynamicznie rozwijająca się stolica kraju Aszchabad – białe miasto – zbierające w świecie  z racji swej architektury najróżnorodniejsze komentarze, uprzytamnia konieczność wiedzy o tych sprawach w ramach choćby ogólnego wykształcenia współczesnego architekta. Zaznaczyć przy tym należy, że prezentacja ta nie daje pełnego obrazu architektury tego kraju ograniczając się do najbardziej reprezentatywnych jej przykładów (Aszchabad, Nisa, Mary, Antyczny Merw) pokazanych uczestnikom międzynarodowej konferencji  z okazji „1000-lecia architektury Turkmenistanu” w dniach od 11-14 listopada 2013, w której na zaproszenie jej organizatorów uczestniczyłem. Materiał ilustracyjny składający się głównie z fotografii wykonanych przeze mnie i przez moją żonę uzupełniłem zdjęciami z Internetu a w części informującej o wykopaliskach w Gonur Depe reprodukowałem go z podarowanej mi książki napisanej przez prowadzącego w tym rejonie  od roku 1972 prace archeologa Wiktora Sarianidiniego „Marguş – Mystery and True of the Great Culture”, Aszchabad 2008.Wizualna forma przekazu tego materiału ogranicza z natury rzeczy szerszy jego komentarz, co postaram się odrobić pisząc o tym – zwłaszcza o architekturze  zniszczonego trzęsieniem ziemi w roku 1948  Aszchabadu –  w czasopiśmie „Zawód:Architekt”

Opracowanie: Tadeusz Barucki

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Tadeusza Baruckiego: ARCHITEKTURA TURKMENISTANU

Dzięki uprzejmości Tadeusza Baruckiego.

Magazyn Miasta

Miasta stały się siłą napędową rozwoju wszystkich społeczności. Wciąż brakuje w Polsce jednak ogólnokrajowej i międzyśrodowiskowej platformy wymiany poglądów i doświadczeń, która pomogłaby wszystkim środowiskom zaangażowanym w pracę nad przemianami polskich przestrzeni zurbanizowanych w podejmowaniu mądrych decyzji i działań, podnoszących jakość życia mieszkańców. Dlatego z ramienia Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, we współpracy z licznymi środowiskami, rok temu powstał Magazyn Miasta. Od drugiego numeru Miasta wydawane są przez Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, IBPP pozostaje współwydawcą. Patronat: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich. Współpraca merytoryczna: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Kongres Ruchów Miejskich.

[ więcej ]

Życie publiczne | wywiad Marty Żakowskiej z Larsem Gemzoe

“Planowanie przestrzenne i projektowanie miejskie skoncentrowane na potrzebach pieszych i rowerzystów dają przeciwne efekty niż planowanie tradycyjne, uwzględniające przede wszystkim potrzeby kierowców samochodów”

Z Larsem Gemzoe z duńskiego biura Gehl Architects, architektem i konsultantem jakości życia w mieście, rozmawia Marta Żakowska

[ więcej ]