Nowa Towarowa

Warsztaty projektowe na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zostały zorganizowane przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy. Prezentujemy wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań. Pełne podsumowanie warsztatów projektowych Nowa Towarowa jest w trakcie opracowywania i zostanie opublikowane jesienią 2016 roku.

Celem warsztatów było opracowanie kilku różnych programów przemian otoczenia ulicy Towarowej. Przemiany te miały dotyczyć sfery przestrzennej w powiązaniu z czynnikami społecznymi i gospodarczymi. Dynamiczny rozwój ulicy i jej otoczenia sprawia, że konieczna jest redefinicja jej roli. Uczestnicy zaprezentowali koncepcje działań w przestrzeni publicznej, wraz ze wskazaniem sposobu jej zagospodarowania, funkcjonowania w różnych porach dnia, tygodnia i roku oraz dostosowania tej przestrzeni do zróżnicowanych funkcji obszaru (mieszkania, instytucje kultury, miejsca pracy, lokale handlowe, usługowe i inne).

Koncepcje brały pod uwagę potrzeby różnych grup użytkowników. Proponowane przekształcenia powinny prowadzić do:

– wytworzenia więzi społecznych w skali lokalnej i budowy kapitału społecznego (przy uwzględnieniu, że użytkownikami tej przestrzeni są jej mieszkańcy, pracownicy zlokalizowanych tutaj biur, osoby korzystające z programu kulturalnego czy usługowego oraz ci, którzy przechodzą, przejeżdżają lub odwiedzają ten obszar);

– wydobycia wartościowych elementów istniejących i wprowadzenia nowych rozwiązań budujących tożsamość lokalną tego rejonu miasta i jego oddziaływanie na charakter śródmieścia i samej Warszawy;

– poprawy jakości życia społeczności lokalnej przy jednoczesnym wzmocnieniu roli tego obszaru dla funkcjonowania przestrzeni publicznej śródmieścia, a także całej Warszawy;

– zwiększenia potencjału gospodarczego, rozumianego jako zdolność do tworzenia miejsc pracy, tworzenia przestrzeni sprzyjającej przedsiębiorczości, uzyskania odpowiedniej wartości nieruchomości.

Tak kształtowana przestrzeń publiczna powinna wspierać rozwój lokalny, z poszanowaniem zasad społeczeństwa obywatelskiego. Ze względu na położenie opracowywanego obszaru rozwój ten powinien stać się impulsem do lepszego funkcjonowania tej części śródmieścia Warszawy.

Oceny zgłoszeń dokonało Jury w składzie:

 • Grzegorz Buczek (urbanista OW SARP)
 • Marlena Happach (architekt OW SARP)
 • Dariusz Hyc (architekt OW SARP)
 • Marek Mikos (p.o. dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy)
 • Hanna Nowak-Radziejowska (kierownik Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy)
 • Katarzyna Sadowy (architekt, doktor ekonomii, OW SARP)
 • Piotr Sawicki (urbanista OW SARP)
 • Jan Wiśniewski (socjolog, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia)

Jury wspomagali eksperci:

 • Marek Bryx (ekonomista, profesor ekonomii Szkoły Głównej Handlowej)
 • Andrzej Brzeziński (doktor, specjalista w dziedzinie komunikacji, Politechnika Warszawska)
 • Dariusz Gawin (doktor, Instytut Stefana Starzyńskiego, o. Muzeum Powstania Warszawskiego)
 • Patrycja Jastrzębska (historyk i krytyk sztuki, wiceprezes Stowarzyszenia Masław)
 • Michał Olszewski (zastępca Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy)
 • Wojciech Wagner (naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urządu Miasta Stołecznego Warszawy)

oraz koordynatorzy:

 • Igor Łysiuk (z ramienia OW SARP)
 • Damian Kalita (z ramienia Wolskiego Centrum Kultury)

Otwarty nabór do warsztatów ogłoszono 20 października 2015 roku. Do udziału w warsztatach zgłosiło się 18 zespołów projektowych, które przesłały swoje zgłoszenia wraz z opisem planowanych działań. W wyniku obrad jury i konsultacji z zamawiającym postanowiono wskazać 6 zgłoszeń, których autorzy otrzymali zaproszenie do II etapu warsztatów.

Decyzja zamawiającego i jury była wynikiem wysokiej oceny przedstawionych przez zespoły projektowe działań oraz podyktowana chęcią włączenia do dyskusji nad kształtem otoczenia ul. Towarowej autorów wszystkich zgłoszeń, które tak wysoki poziom prezentują, a także możliwością prezentacji zróżnicowanych punktów widzenia i propozycji rozwoju obszaru.

Zaproszenie do udziału w II etapie warsztatów otrzymały następujące zespoły (w kolejności ocen jury, zaczynając od najwyższej oceny w rankingu):

1. Zespół MAU Mycielski Architecture & Urbanism w składzie Daniel Piotrowski, Jan Jakiel, Ewa Trocha, Tomasz Czerniak, Łukasz Oleszczuk, Maciej Mycielski za program Towarowa Boulevard.

2. Zespół R_Ewolucja Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w składzie Anna Wilczyńska, Beata Gawryszewska, Kinga Rybak–Niedziółka, Izabela Myszka-Stąpór, Ryszard Nejman, Joanna Kowalewska za program Towarowa R_Ewolucja.

3. Zespół CZTERY PORY WOLI w składzie Paweł Jaworski, Tomasz Bojęć, Przemysław Chimczak, Maciej Warot za program Cztery Pory Woli

4. Zespół Magdaleny Wrzesień w składzie Zuzanna Bogucka, Krzysztof Martyniak, Monika Pękalska, Magdalena Wrzesień za program Wola Rozwoju.

5. Zespół +48 Grupa Projektowa w składzie Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Krzysztof Pasternak, Tomasz Duda za program TO-WA-RO-WA.

6. Zespół BudCud Mateusz Adamczyk w składzie Mateusz Adamczyk, Agata Woźniczka, Marta Gendera za program Towarowa Park Laboratorium.

W ramach prac warsztatowych odbyły się wewnętrzne spotkania zespołów, jury i ekspertów oraz otwarte spotkania z udziałem publiczności.

 

Publikacja dotyczy warsztatów projektowych na opracowanie programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej na wskazanym obszarze ulicy Towarowej w Warszawie zorganizowanych przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, na zlecenie Muzeum Woli o. Muzeum Warszawy. Prezentujemy wstępne wnioski z przeprowadzonych warsztatów i rekomendacje dalszych działań. Pełne podsumowanie warsztatów projektowych Nowa Towarowa jest w trakcie opracowywania i zostanie opublikowane jesienią 2016 roku.

Do pobrania: NOWA TOWAROWA – warsztaty projektowe dotyczące programu przemian w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej.pdf