Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zlokalizowanego na terenie więzienia przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji Muzeum, która będzie podstawą do opracowania pełnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

UWAGA: Załącznik nr 8 do pobrania pod poniższym linkiem: Zalacznik_do_Regulaminu_nr_8.rar

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE W REGULAMINIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ  MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRL W WARSZAWIE, PKT.4 PPKT 4.3. TJ. „Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 19.10.2016r.” DOSZŁO DO OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ.PRAWIDŁOWYM TERMINEM JEST TERMIN 20.10.2016 R. ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM O KONKURSIE NR 2016/S 189-339765

28.10.2016r. opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie:
Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w konkursie Muzeum Zolnierzy Wykletych.pdf
14.11.2016r. opublikowano wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu:
Odpowiedzi_na_pytania_Konkurs_Muzuem_Zołnierzy_Wykletych.pdf
oraz zdjęcia makiety Aresztu Śledczego przy Rakowieckiej:

Organizator:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37A, 02-521 Warszawa

w imieniu którego działa:
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA
ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

przy współpracy:
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich
ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

 • Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.09.2016r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać do dnia: 06.10.2016r. do godz. 15.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 10.10.2016r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 20.10.2016r.. do godz. 15.00 na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)
 • O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie konkursu na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 28.10.2016r.
 • Wizja lokalna terenu opracowania konkursowego dla Uczestników konkursu przewidziana jest na dni: 04.11.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00 oraz 05.11.2016r. w godz. od 11.00 do 14.00
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia: 08.11.2016r. do godz. 15.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 14.11.2016r.
 • Prace konkursowe składać należy do dnia 16.01.2017r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia) na adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa (godziny pracy od 10.00 do 16.00)

W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej.
Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 120 000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

Organizator przyrzeka przyznanie następujących nagród ( I ÷ III):
I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł brutto
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto
III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 20 000 zł brutto tj. 10 000 zł brutto każda nagroda.

Sąd Konkursowy składa się z 11 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący:
1. Pan Andrzej Bulanda (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Sędzia referent:
2. Pan Michał Tatjewski (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Członkowie:
3. Pan Aleksander Chylak (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
4. Pan Patryk Jaki (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości)
5. Pan Henryk Witowski (architekt)
6. Pan Romuald Chagowski (kustosz w Muzeum Katyńskim – Oddziale Muzeum Wojska Polskiego)
7. Pan Arkadiusz Karbowiak (Dyrektor IGB Mazowia)
8. Pan Jacek Pawłowicz (Dyrektor Biura Edukacji Historycznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL)
9. Pan Sławomir Cenckiewicz (Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Gen.K.Sosnkowskiego)
10. Pan Czesław Bielecki (architekt)
11. Pan Krzysztof Szwagrzyk (Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej)

Zastępcy Sędziów Konkursowych
1. Pan Krzysztof Chwalibóg (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.
Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.
Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.
Załącznik nr 4 – wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej.
Załącznik nr 5 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej.
Załącznik nr 6 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Załącznik nr 8 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna):

 • Załącznik nr 8a – Opracowanie pt.: „Program funkcjonalno-użytkowy do konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL” zawierające wytyczne programowo-funkcjonalne oraz następujące załączniki:.
  1) Plansza informacyjna terenu Muzeum.
  2) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa dla działki nr 31.
  3) Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków z 25 maja 2016 roku.
  4) Inwentaryzacja architektoniczna 13 budynków wraz z placami spacerowymi na terenie Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie (w tym opis techniczny z bilansem pomieszczeń).
  5) Opinia techniczna konstrukcyjna obiektów Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie.
  6) Zasadnicza mapa wektorowa CAD.
  7) Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
  8) Dokumentacja fotograficzna.
 • Załącznik nr 8b – Mapa geodezyjna dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania.
 • Załącznik nr 8c – Dokumentacja fotograficzna archiwalna.
 • Załącznik nr 8d – Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia 20.09.2016r.
 • Załącznik nr 8e – Tabela bilansu terenu i wskaźników urbanistycznych do wypełnienia przez Uczestnika konkursu.
 • Załącznik nr 8f – Tabela zbiorczego bilansu powierzchni dla zespołów funkcjonalnych do wypełnienia przez Uczestnika konkursu.
 • Załącznik nr 8g – Tabela ze szczegółowymi danymi powierzchniowymi do wypełnienia przez Uczestnika konkursu.

UWAGA: Załącznik nr 8 do pobrania pod poniższym linkiem: Zalacznik_do_Regulaminu_nr_8.rar

Uwaga: ulega zmianie termin oficjalnego publicznego ogłoszenia wyników konkursu.

Nowy termin ogłoszenia wyników to 26.01.2017r. o godzinie 10:00 w pawilonie wystawienniczym Stowarzyszenia Architektów Polskich, ul. Foksal 2 w Warszawie. 

Wystawa pokonkursowa będzie czynna w pawilonie wystawienniczym SARP od dnia 26.01.2017r. do dnia 31.01.2017r. w godzinach od 10:00 do 16:00 (za wyjątkiem 28.01.2017r.) gdy wystawa będzie nieczynna.

W trakcie wystawy odbędzie się dyskusja pokonkursowa dnia 27.01.2017r. o godzinie 15:00. 

Oficjalny komunikat o zmianie terminu ogłoszenia wyników >>>