Konkurs na koncepcję zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK to wspólne przedsięwzięcie Oddziału Warszawskiego SARP oraz miasta stołecznego Warszawy. Pawilon ma służyć jako centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury oraz urbanistyki Warszawy. W Pawilonie wiedza dotycząca rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych ma być prezentowana w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Prezentacja z konferencji prasowej z dn. 7.11.2014 r.

Organizatorem konkursu jest Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich z siedzibą przy ul. Foksal 2, 00-360 Warszawa (dalej: OW SARP). Współorganizatorami konkursu są: m. st. Warszawa oraz firma Lafarge.

Konkurs będzie prowadzony na podstawie regulaminu konkursu, przepisów kodeksu cywilnego oraz zapisów Regulaminu konkursów architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych i urbanistycznych SARP.

UWAGA:
11.12.2014 – zmiana w p. 7.3 regulaminu, pierwsze odpowiedzi i pytania na stronie.

07.01.2015 – kolejne pytania i odpowiedzi na stronie.

23.01.2015 – informacja o zgłoszonych wnioskach w konkursie

09.02.2015 – kolejne pytania i odpowiedzi na stronie.

 

Przedmiotem konkursu jest koncepcja zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK przy pasażu Wiecha w Warszawie wraz ze scenariuszem funkcjonowania przestrzeni przed Pawilonem. Dokładny obszar konkursu zostanie przedstawiony w załączniku do regulaminu konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu, który w najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom zagospodarowania placu jako wartościowej przestrzeni publicznej w centrum Warszawy służącej wydarzeniom i/lub ekspozycjom związanym z działaniem Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK.

Koncepcja zagospodarowania otoczenia powinna być ściśle związana z formą architektoniczną pawilonu oraz jego planowaną funkcją jako centrum informacji, dokumentacji i ekspozycji architektury i urbanistyki Warszawy. Pawilon ma być miejscem, w którym informacje dotyczące rozwoju miasta oraz projektów architektonicznych prezentowane są w sposób atrakcyjny i zrozumiały dla każdego odbiorcy.

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób posiadających wiedzę z dziedziny organizowania przestrzeni oraz zdolność rozwiązania zadania i jego prezentacji w zakresie i w formie określonych w regulaminie konkursu.

a) Ogłoszenie Konkursu 7 listopada 2014
b) Publikacja Regulaminu na stronie OW SARP 3 grudnia 2014
c) Możliwość zadawania pytań w sprawach formalnych związanych
z uczestnictwem w Konkursie 30 grudnia 2014
d) Udzielanie odpowiedzi w sprawach formalnych związanych
z uczestnictwem w Konkursie  do 8 stycznia 2015
e) Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie do 15 stycznia 2015
f) Zaproszenie Uczestników do udziału w Konkursie przez Organizatora
do 22 stycznia 2015
g) Możliwość zadawania pytań przez uczestników Konkursu w sprawie Regulaminu Konkursu do 30 stycznia 2015
h) Udzielanie odpowiedzi w sprawie Regulaminu Konkursu do 10 lutego 2015
i) Składanie prac konkursowych do 16 marca 2015
j) Obrady Sądu konkursowego pomiędzy 23 a 26 marca 2015
k) Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu 31 marca 2015

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konkursu korespondencja mailowa kierowana do Sekretarza Konkursu musi spełniać wymóg anonimowości, z wyjątkiem zgłoszenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie

 

  • 1 nagroda: 12 000 zł brutto
  • 2 nagroda: 8 000 zł brutto
  • 3 nagroda: 5 000 zł brutto

Sąd konkursowy może zadecydować o innym podziale nagród w ramach puli nagród, jeżeli ocena prac konkursowych będzie stanowiła uzasadnienie dla takiego podziału.

Organizator rekomenduje pracę, która uzyska pierwszą nagrodę w Konkursie m. st. Warszawie jako podstawę do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji obszaru objętego Konkursem, a tym samym jej Autora/Autorów jako wykonawcę/ów projektu budowlanego i wykonawczego. Zasady zlecenia prac projektowych zostaną ustalone pomiędzy Autorem/Autorami pracy, który/którzy uzyska/ją pierwszą nagrodę w Konkursie a m. st. Warszawa.

1. Regulamin

2. Załącznik A – Schmat planszy i wytyczne

3. Załącznik B – Mapa, obszar opracowania, sąsiedztwo

4. Załącznik C – Koncepcja pawilonu

5. Załącznik D – Zdjęcia archiwalne

6. Załącznik E – Zdjęcia aktualne

7. Załącznik F – Wniosek

8. Załącznik G – Oświadczenie

9. Załącznik H – Karta

10. Załącznik I – Pokwitowanie

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu oraz nagrodzonymi pracami:

Wyniki konkursu na koncepcje zagospodarowania otoczenia Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK