Dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji nowej siedziby oraz kampusu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Regułach.

Konkurs jest konkursem dwuetapowym i realizacyjnym (tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji). Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt 2. Regulaminu. Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania opracowań studialnych (Etap I Konkursu) Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Po wyborze w Etapie I przez Sąd Konkursowy najlepszych opracowań studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostają dopuszczeni do dalszego udziału w Konkursie i zaproszeni do składania prac konkursowych (Etap II Konkursu).

Ogłoszenie o konkursie

UWAGA:
24.10.2016 r. opublikowano wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu oraz informację o zmianie treści Regulaminu:
Wyjaśnienia i zmiana Regulaminu Konkursu 2016-10-24.pdf
18.11.2016 r. opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie:
Informacja o wynikach dopuszczenia do konkursu PAZP.pdf
05.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania Uczestników:
Pytania i odpowiedzi uczestników.pdf
13.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania dodatkowe (złożone po upływie terminu) – tura II
Pytania po terminie i odpowiedzi do Konkursu tura II.pdf
20.12.2016 r. opublikowano odpowiedzi na pytania dodatkowe (złożone po upływie terminu) – tura III
Pytania po terminie i odpowiedzi do Konkursu tura III.pdf
15.02.2017 r. opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I konkursu
Informacja o  wynikach rozstrzygnięcia Etapu I konkursu.pdf
06.03.2017 r. opublikowano:
Pytania i odpowiedzi do Konkursu tura III.pdf
Zmiana treści Regulaminu konkursu

15.05.2017 r. opublikowano:
Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu PAŻP

 

Organizatorem Konkursu, zwanym również Zamawiającym jest:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Konkursu:

Pan Rafał Mroczkowski
Tel .+48 504 088 203
e-mail:  biuro@sarp.warszawa.pl
www.sarp.warszawa.pl 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem, należy kierować na adres:

Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
00-366 Warszawa
e-mail: biuro@sarp.warszawa.pl
(godziny pracy od 10.00 do 16.00)

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji nowej siedziby oraz kampusu PAŻP.

Zadaniem Konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, spójnej koncepcji nowej siedziby oraz kampusu PAŻP, która będzie podstawą do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik Konkursu, którego pracę Sąd Konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej.

 • Ogłoszenie o Konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 05.10.2016 r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać do dnia: 18.10.2016 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 24.10.2016 r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 28.10.2016 r. do godz. 15.00. O wynikach kwalifikacji do udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni do dnia 18.11.2016 r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych do dnia: 28.11.2016 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 05.12.2016 r.
 • Opracowania studialne (Etap I Konkursu) składać należy do dnia 30.01.2017 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)
 • Ustalenie wyników Etapu I Konkursu poprzez powiadomienie wszystkich Uczestników Konkursu, oraz zaproszenie do składania prac konkursowych Etapu II Konkursu tych Uczestników, którzy zakwalifikowali się do dalszego udziału w Konkursie nastąpi dnia 17.02.2017 r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do Etapu II Konkursu mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 27.02.2017 r. do godz. 15.00. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 06.03.2017 r.
 • Prace konkursowe (Etap II Konkursu) składać należy do dnia 27.04.2017 r. do godz. 15.00 (wiążąca jest data doręczenia)
 • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 15.05.2017 r. O miejscu i godzinie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

 1. Krzysztof Domaradzki – Przewodniczący (architekt O/SARP)
 2. Maria Saloni-Sadowska – Sędzia referent (architekt O/SARP)
 3. Krzysztof Chwalibóg – Członek (architekt O/SARP)
 4. Grzegorz Buczek – Członek (architekt wskazany przez PAŻP)
 5. Tadeusz Grocholski – Członek (Pełnomocnik – doradca Prezesa/Koordynator Programu)
 6. Marek Górecki – Członek (Kierownik Działu Remontów, Kierownik Projektu)
 7. Maciej Sosnowski – Członek (Zastępca Kierownika Działu Kontroli Obszaru)

Zastępcy Sędziów Konkursowych

 1. Paweł Czaplicki (architekt O/SARP)
 2. Maciej Czajkowski (Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń PAŻP – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów Unijnych)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza Wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Załącznik nr 4 – wzór pokwitowania złożenia opracowania studialnego Etapu I.

Załącznik nr 5 – wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej Etapu II.

Załącznik nr 6 – wzór karty identyfikacyjnej dla opracowania studialnego Etapu I.

Załącznik nr 7 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej Etapu II.

Załącznik nr 8 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 9 – Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 10 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna):

 • Załącznik nr 10a – Inwestorski program funkcjonalno-użytkowy wraz z określeniem i opisem terenu objętego opracowaniem konkursowym.
 • Załącznik nr 10b – Aktualna mapa do celów projektowych (AutoCAD).
 • Załącznik nr 10c – Wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Załącznik nr 10d – Filmy prezentacyjne Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

I NAGRODA
Kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł netto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
Praca konkursowa nr 001
– numer nadany przez Uczestnika Konkursu 778855
– numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza Konkursu – 024
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
DEDECO Spółka z o.o. „Warszawa” Spółka komandytowa
ul. Rydygiera 8 bud. 18
01-793 Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
Piotr Hofman, Małgorzata Hofman, Anna Puta, Michał Rzewuski, Dagna Grochowska, Wioleta Bowsza, Bogumił Rodzik, Tomasz Bierzanowski, Wojciech Lipka, Piotr Zieliński

Plansza 1, Plansza 2

II NAGRODA
Kwota pieniężna w wysokości 50 000 zł netto
Praca konkursowa nr 002
– numer nadany przez Uczestnika Konkursu 306835
– numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza Konkursu – 001
Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
JEMS ARCHITEKCI Sp. zo.o.
ul. Gagarina 28A
00-754 Warszawa
Skład zespołu autorskiego:
Olgierd Jagiełło, Maciej Miłobędzki, Marek Moskal, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski, Zofia Laskowska, Katarzyna Piotrowska, Maciej Sidorowicz, Adam Szczepanik-Dzikowski, Dominik Wroński

Plansza 1, Plansza 2

III NAGRODA
Kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł netto
Praca konkursowa nr 003
– numer nadany przez Uczestnika Konkursu 615123
– numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza Konkursu – 008
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
EMBEO Marcin Boniakowski
ul. Strzelców Olkuskich 1/19
32-300 Olkusz
Skład zespołu autorskiego:
Marcin Boniakowski, Magdalena Skucińska-Dej

Plansza 1, Plansza 2

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto
Praca konkursowa nr 004
– numer nadany przez Uczestnika Konkursu 411637
– numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza Konkursu – 029
Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
1. Piotr Czarnecki
ul. Rakowiecka 41a lok. 1
02-521 Warszawa
2. Marek Czarnecki
ul. Rakowiecka 41a lok. 1
02-521 Warszawa
Uczestnicy tworzą Spółkę Cywilną o nazwie „90 Architekci”
Skład zespołu autorskiego:
Piotr Czarnecki, Jędrzej Przyłuski, Łukasz Cholewa

Plansza 1, Plansza 2

Wyróżnienie:
kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł netto
Praca konkursowa nr 005
– numer nadany przez Uczestnika Konkursu 527785
– numer w Etapie I nadany opracowaniu studialnemu przez Sekretarza Konkursu – 007
Uczestnicy konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
APA Czech_Duliński_Wróbel
Agencja Projektowa „Architektura” Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 3/2
31-148 Kraków
Skład zespołu autorskiego:
Autorzy: arch. Jacek Czech, arch. Janusz Duliński, arch. Romuald Piechowicz, arch. Piotr Wróbel
Współpraca autorska: arch. Artur Biel, arch. Wojciech Duliński, arch. Łukasz Korpet, arch. Jakub Kowalczy

Plansza 1, Plansza 2