Wyniki odtajnienia opracowań studialnych Etap I konkursu na opracowanie koncepcji Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym – Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

*UWAGA: W trakcie odtajnienia opracowań studialnych Etapu I przez Sekretarza konkursu okazało się że koperta z kartą identyfikacyjną opracowania oznaczonego przez Sekretarza konkursu kodem 031 z numerem nadanym przez Uczestnika konkursu 516403 była pusta w związku z czym niemożliwa była identyfikacja tego Uczestnika konkursu. Sekretarz konkursu prześle pocztą elektroniczną wszystkim 66 Uczestnikom konkursu, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie, prośbę o ujawnienie się Uczestnika konkursu, którego opracowanie studialne oznaczone jest numerem 516403. Po ujawnieniu się Uczestnika jego dane zostaną uzupełnione.