Wyniki konkursu na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasna, Zgoda i Złota w Warszawie

Przedmiotem konkursu była koncepcja zagospodarowania obszaru objętego konkursem oraz koncepcja mebla miejskiego, który może znaleźć zastosowanie zarówno na obszarze objętym konkursem, jak i w innych miejskich lokalizacjach.

Do konkursu zostało złożonych 32 prace konkursowe które podlegały ocenie. Większość prac prezentowało dość wysoki poziom zaproponowanych rozwiązań dla zadanej przestrzeni publicznej zarówno w sensie ideowym jak i formalnym. Autorzy zaprezentowanych koncepcji wykazali się dużą wrażliwością przy interpretacji pojęcia piękna oraz w praktycznym odzwierciedleniu tej idei w zaproponowanych rozwiązaniach formalnych. Pomimo bardzo ciekawych i inspirujący rozwiązań oraz odpowiedzi na zasadnicze problemy postawione przed Uczestnikami spora ilość prac konkursowych nie zawierała wszystkich zadanych regulaminem konkursu elementów, które należało przedstawić w koncepcjach zorganizowania przestrzeni miejskiej i jej otoczenia

25 września 2015 r. Jury konkursu w składzie: Bolesław Stelmach – Przewodniczący Sądu; Rafał Mroczkowski – Sędzia Referent; Katarzyna Nosalik – Sędzia; Tomasz Fudala – Sędzia; Jan Sukiennik – Sędzia przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I nagroda wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych dla pracy nr 504273, autorzy: Wojciech Hryszkiewicz i Jakub Gondorowicz

Wyróżnienie I stopnia wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych dla pracy nr 131010, autor: Kacper Ludwiczak

Wyróżnienie I stopnia wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych dla pracy nr 6L89H7, autorzy: Wojciech Szydłowski i Konrad Brzykcy

Wyróżnienie I stopnia wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych dla pracy nr 007007, autor: Robert Witczak

Wyróżnienie II stopnia wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1 tysiąca złotych dla pracy nr 150150, autorzy: Łukasz Kaczmarek, Anna Klimczak, Ewa Plucińska

Wyróżnienie honorowe dla pracy nr 175463, autorzy: Grupa MAZaK, Zuzanna Banaś, Magdalena Budyta, Katarzyna Gębalska, Aleksandra Konstanciak

Wyróżnienie honorowe dla pracy nr 00P4TG, autor: Patryk Gwiazda

UZASADNIENIE WERDYKTU

I nagroda – praca nr 504273, autorzy: Wojciech Hryszkiewicz i Jakub Gondorowicz,

Opinia Jury: 

I Nagrodę przyznano pracy nr 504273 za najciekawszą propozycję funkcjonalnoprzestrzenną, wynikającą z najtrafniejszej analizy uwarunkowań przekształcenia przestrzeni placu. Autorzy zinterpretowali ideę piękna, jako „porządek, zasadę, której podporządkowane są wszystkie elementy placu”. Jest to idea upatrująca piękna w logice i prostocie przestrzenno-funkcjonalnych przekształceń. Trafnie wskazano i przełożono artykulację urbanistyczno-architektoniczną dwie skale determinujące miejsce: „uśmiech Warszawy” i osi Pałacu Kultury oraz domów obudowujących przestrzeń placu. Przedstawiono lapidarną i piękną w swej prostocie formę przestrzenną, konsekwentnie wynikającą z powyższych założeń projektowych. Niesie ona jednak bogate możliwości użytkowania wieloelementowych – zmiennych przestrzeni placu. Tworzy czytelną przestrzeń istotną w obu wymienionych skalach, zgodnie z zasadą, że tylko to co wartościowe w skali kwartału będzie wartościowe w skali całej Warszawy. Szczególnie ujmujące jest przedstawione projektowanie na makiecie, co charakteryzuje dojrzały warsztat architektoniczno-urbanistyczny. Zaprezentowano utalentowane odczuwanie i myślenie trójwymiarową czy czterowymiarową przestrzenią, bo przecież zmienną w czasie, co wynika z autorskich analiz twórców pracy. Mała architektura konsekwentnie minimalistyczna, jako elegancki mebel miejski na eleganckiej podłodze miejskiej – wieloznaczna i wielofunkcjonalna. Zaproponowane szlachetne, ponadczasowe materiały pozwalają przypuszczać, że elementy tego „miejskiego pokoju” będą się pięknie starzały konkretyzując ten czwarty wymiar – Czas. Warte podkreślenia jest także walor realizacyjny pracy.

Zaproszenie na organizowane przez firmę Libet warsztaty otrzymają autorzy wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz dodatkowo autorzy prac:

nr 374921 Olenderek &Olenderek Architekci – OOA sp. z o.o

nr 152910 Piotr Straszak, Mikołaj Zdanowski