Konkurs UMK i SARP – opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej i Urząd Miasta Krakowa we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłaszają studialny, jednoetapowy międzynarodowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku Zakrzówek w Krakowie.

Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim.

Więcej informacji: www.sarp.krakow.pl

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha. Terenów w bezpośredniej bliskości historycznego centrum wielowiekowego miasta (niecałe 2 km od Wawelu) z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe. Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają wysokość 30 m ponad lustro wody). Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Z obszaru roztaczają się unikatowe, malownicze panoramy Krakowa. Park jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych). Położony jest w granicach Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego i od lat stanowi ulubione miejsce krakowian oraz – z troski o nie – jest przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej.

Zakłada się, że prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter tego miejsca, łączącego unikalne walory przyrodnicze z wyjątkowym kontekstem przestrzennym i nieszablonową formą jego użytkowania. Obecnie tereny zalewu i jego bezpośredniego sąsiedztwa wykorzystywane są w celach rekreacyjnych i sportowych (również jako tereny uprawiania sportów ekstremalnych, jak nurkowanie czy wspinaczka). Istotne jest więc ścisłe powiązanie projektu z przestrzennym i kulturowym kontekstem. Ważne są rozwiązania funkcjonalne – zarówno w zakresie obiektów jak i powiązań komunikacyjnych. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie ekologiczne – najnowocześniejsze technologie proekologiczne, minimalizację negatywnego oddziaływania użytkowników na podłoże, lokalną florę i faunę.

Zadanie konkursowe obejmuje projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego. Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Park Zakrzówek i MPZP Rejon św. Jacka – Twardowskiego, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.

prof. dr hab inż. arch. Krzysztof Bieda – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
dr inż. arch. Maciej Skaza – Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Kraków – Sędzia referent
arch. Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Miasta
Paweł Mleczko – Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa
Grzegorz Stawowy – Rada Miasta Krakowa
arch. Tomasz Bobrowski – Główny Architekt Miasta Krakowa
mgr. inż. Jarosław Tabor – Miejski Architekt Krajobrazu
dr Dorota Leśniak-Rychlak – Przedstawiciel strony społecznej
Mariusz Waszkiewicz – Przedstawiciel strony społecznej

Sekretarze organizacyjni konkursu:
dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc – SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu
Katarzyna Przyjemska-Grzesik – ZZM UMK – zastępca sekretarza organizacyjnego konkursu

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 11.04.2016 do godziny 15:00
Składanie prac konkursowych – 18.07.2016 do godziny 15:00
Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 6.09.2016

I nagroda – 100 000 PLN
II nagroda – 50 000 PLN
III nagroda – 30 000 PLN
dwa wyróżnienia po 10 000 PLN