Konkurs na przebudowę i rozbudowę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i zaprezentowanie przez uczestników projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 SP ZOZ w Lublinie w zakresie wyznaczonym na części terenu zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 16 i 11 w Lublinie na części działek o nr 11/2, 41/1, 41/2, 41/3, 14 oraz części działek o nr ew. 11/3, 11/1 w pasie drogowym ul. Stanisława Staszica.

Konkurs jest otwarty.
Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 30/05/2016, Godzina: 15:00

Szczegóły na stronie oddziału lubelskiego SARP: sarp.lublin.pl

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Adres pocztowy: ul. Staszica 16
Miejscowość: Lublin
Kod pocztowy: 20-081

Tel.: +48 815344610

Osoba do kontaktów: Paulina Osetek

Adresy internetowe:  http://www.spsk1.lublin.pl/

KRYTERIUM I – ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE

 • zagospodarowanie terenu – zgodność z wytycznymi zawartymi w warunkach konkursowych,
 • zagospodarowanie terenu – skala zabudowy, wpisanie w teren oraz relacja do zastanego kontekstu przestrzennego i obiektów szpitala,
 • zagospodarowanie terenu – rozwiązania integrujące obiekty z miastem w obszarze ul. Stanisława Staszica,
 • zagospodarowanie terenu – rozwiązania dotyczące obsługi komunikacyjnej i bilansów stanowisk parkingowych,
 • zagospodarowanie terenu – rozwiązania terenów zielonych, ochrona skarpy i istniejącego drzewostanu.

KRYTERIUM II – ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE

 • klarowność kompozycji architektonicznej i wartość estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych,
 • logika i przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektowanej inwestycji,
 • ukształtowanie pierzei ul. Stanisława Staszica,
 • sposób spełnienia wytycznych konkursowych w odniesieniu do budynków zabytkowych.

KRYTERIUM III – ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

 • sposób spełnienia wymogów opisu programu funkcjonalno użytkowego i tabeli powierzchniowej,
 • sposób połączenia komunikacją wewnętrzną jednostek organizacyjnych / budynków szpitala,
 • ekonomika rozwiązań projektowych.

1) Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych odpowiadających warunkom, określonym w Regulaminie.

2) Rodzaj i wysokość nagród jest uzależniona od oceny pracy dokonanej przez Sąd Konkursowy w oparciu o kryteria oceny prac wskazane w Regulaminie. Pierwsza nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który – w ocenie Sądu – w sposób najwłaściwszy spełni kryteria oceny prac. Kolejne nagrody mogą być przyznane uczestnikom konkursu, którzy, po uszeregowaniu prac przez Sąd Konkursowy, zajmą kolejne miejsca w konkursie.

3) Sąd może przyznać wyróżnienia honorowe za szczególnie interesujące elementy koncepcji.

4) Nagrodą podstawową w Konkursie jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora projektu zwycięskiego. Mianem projektu zwycięskiego zostanie określona praca, której Sąd Konkursowy przyzna I nagrodę.

5) Zamawiający przeznacza na nagrody kwotę 130.000,00 zł z następującym podziałem:

 • I nagroda – 50.000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • II nagroda – 40.000,00 zł
 • III nagroda – 30.000,00 zł
 • Wyróżnienie – 10.000,00 zł

Kwoty podane powyżej są kwotami brutto.