Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy” w Warszawie.

Regulamin konkursu oraz Złączniki do Regulaminu dostępne są bezpłatnie do pobrania na stronie internetowej Organizatora: www.mokotow.waw.pl

UWAGA:
Odpowiedzi na pytania zadane zgodnie punktem 4.2 Regulaminu: zobacz

Organizator konkursu (Zamawiający):
Miasto Stołeczne Warszawa
Urząd Dzielnicy Mokotów
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

przy współudziale:
Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

Osoba do kontaktów:
Sekretarz Konkursu: Pan Igor Łysiuk
Tel.: +48 602 640 643
e-mail: sekretarz.orszy@sarp.warszawa.pl

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tj. na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji. Zakres opracowania konkursowego został opisany w Rozdziale II, pkt. 2. Regulaminu. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaproponowanie całościowego zagospodarowania przestrzennego terenu objętego opracowaniem wraz z propozycją programu i rozwiązań organizacyjnych w tym scenariusze użytkowania terenu. Program powinien obejmować zarówno funkcje o stałych lokalizacjach na obszarze objętym opracowaniem, jak również funkcje tymczasowe, sezonowe itp. oraz propozycje aktywności użytkowników, dla których rozwiązania przestrzenne stanowią ramy (np. aktywne spędzanie czasu w przestrzeni publicznej różnych grup wiekowych, formy wypoczynku itd.). Propozycje rozwiązań organizacyjnych nie są obowiązkowe i mogą dotyczyć metod współdziałania różnych podmiotów (prywatnych publicznych, NGO) dla wspólnej organizacji przestrzeni lub działań w jej ramach

Wymagania, jakie muszą spełniać Uczestnicy konkursu:

1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust.1 Ustawy (zgodnie
z oświadczeniem zawartym we Wniosku o dopuszczenie) tj:

a) Nie podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. d w zakresie członków Sądu konkursowego, pkt 5, pkt 6 i pkt 7.

Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz podmiotów których zasobami Uczestnik konkursu dysponuje a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej.

b) Posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

c) Być w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zlecenia.

d) Posiadać zdolności techniczne i zawodowe umożliwiające wykonanie zlecenia tj.:
– dysponować odpowiednim potencjałem technicznym;
– dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2. lit. n) Regulaminu;
– posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu mowa w rozdziale VII pkt. 4. Regulaminu.

W zakresie powyższego warunku Organizator wymaga, aby Uczestnik Konkursu oświadczył, iż dysponuje co najmniej następującymi osobami które będą uczestniczyć w wykonywaniu pracy konkursowej:

– 1 osobą z wykształceniem architekta.
– 1 osobą z wykształceniem architekta krajobrazu.

Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony

W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w konkursie, wymagania o których mowa powyżej w lit. b), c) i d) będą spełnione, gdy spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie

2. Uczestnik konkursu, aby spełnić warunek udziału w konkursie określony w pkt. 1. lit. b), c) i d) powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów w trakcie wykonywania zlecenia zgodnie z art. 22a Ustawy PZP.

Sposób udowodnienia Organizatorowi, że Uczestnik konkursu będzie dysponował zasobami innych podmiotów oraz inne wymogi z tym związane zostały opisane w Rozdziale VII punkt 2.1. lit m) oraz pkt 2.3 Regulaminu.

Kryteria oceny prac konkursowych
Kryteria o znaczeniu pierwszorzędnym:
a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań zagospodarowania.
b) Realność proponowanych rozwiązań zagospodarowania.
c) Trafność oraz uniwersalność proponowanych rozwiązań funkcjonalnych, programowo-przestrzennych i scenariuszowych zaproponowanych w koncepcji konkursowej.

Kryteria o znaczeniu drugorzędnym:
d) Ekonomika rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

 • Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2016r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można przesyłać na e-mail podany w Regulaminie do dnia: 05.10.2016r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 10.10.2016r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy w formie pisemnej do dnia 11.10.2016r. do godz. 15.00 na adres podany w Regulaminie
  O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 18.10.2016r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na e-mail podany w Regulaminie do dnia: 20.10.2016r. do godz. 15.00
  Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 25.10.2016r.
 • Prace konkursowe składać należy osobiście dnia 28.11.2016r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w Sali Konferencyjnej (mieszczącej się na parterze) pod adresem:
  Miasto Stołeczne Warszawa
  Urząd Dzielnicy Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa
  lub listownie do dnia 28.11.2016 r. do godz. 15.00 na adres podany w Regulaminie:
  Miasto Stołeczne Warszawa
  Urząd Dzielnicy Mokotów
  Pokój 35A – Wydział Zamówień Publicznych Dzielnicy Mokotów
  ul. Rakowiecka 25/27
  02-517 Warszawa
  (godziny pracy od 9.00 do 15.00)
  Wiążąca jest data doręczenia pracy konkursowej.
 • Oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 05.12.2016r.
  O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem.
 • O miejscu i dacie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator zawiadomi Uczestników konkursu odrębnie oraz dodatkowo umieści tą informację na swojej stronie internetowej www.mokotow.waw.pl.
 • Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej www.mokotow.waw.pl.

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 70 000 zł brutto.

Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

I NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto oraz
– zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

II NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto.

III NAGRODA
– kwota pieniężna w wysokości 10 000 zł brutto
Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi nie mniej niż 10 000 zł brutto tj. 5 000 zł brutto każda nagroda.
Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego.

Przewodniczący:
1. Pani Maria Schirmer (architekt, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy Mokotów)
Sędzia referent:
2. Pan Piotr Sawicki (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
Członkowie:
3. Pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy)
4. Pani Monika Gołębiewska–Kozakiewicz (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy)
5. Pan Krzysztof Rinas (Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy)
6. Pani Anna Karolina Czerwińska (Przedstawicielka organizacji społecznych Stowarzyszenie MOKO i Stowarzyszenie Moja Narbutta)
7. Pani Katarzyna Sadowy (architekt, Sędzia Konkursowy SARP)
8. Pan Rafał Mroczkowski (architekt krajobrazu, Sędzia Konkursowy SARP)

Załącznik nr 1 – Wzór formularza wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestnika Konkursu samodzielnie biorącego udział w konkursie.

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania Uczestników Konkursu wspólnie biorących udział w Konkursie.

Załącznik nr 4 – wzór pokwitowania złożenia pracy konkursowej.

Załącznik nr 5 – wzór karty identyfikacyjnej dla pracy konkursowej.

Załącznik nr 6 – Informacja o planowanych kosztach wykonania prac realizowanych
na podstawie pracy konkursowej oraz kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej stanowiącej przedmiot zamówienia udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Załącznik nr 8 – Materiały do konkursu (wersja elektroniczna do pobrania):

 • Załącznik nr 8a – Charakterystyka oraz wytyczne funkcjonalno-przestrzenne i programowe dla Centrum Lokalnego Skwer S. Broniewskiego „Orszy”
 • Załącznik nr 8b – Mapa geodezyjna dla terenu opracowania konkursowego z naniesionymi granicami opracowania oraz granicami oddziaływania dla CL „Orszy”.
 • Załącznik nr 8c – Raport z konsultacji społecznych.
 • Załącznik nr 8d – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Mokotowa.
 • Załącznik nr 8e – Struktura własnościowa dla terenu opracowania konkursowego.
 • Załącznik nr 8f – Struktura użytkowania lokali w parterach budynków oraz ważniejsze obiekty na terenie opracowania oraz częściowo dla terenu bezpośredniego oddziaływania (ul. Puławska).
 • Załącznik nr 8g – Wytyczne konserwatorskie.
 • Załącznik nr 8h – Studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych w Warszawie
 • Załącznik nr 8i – Zdjęcia terenu opracowania
 • Załącznik nr 8j – Inwentaryzacja drzew i krzewów z waloryzacją.

UWAGA! Załącznik 8 (Materiały do konkursu) do pobrania pod poniższym linkiem: Zalacznik_do_Regulaminu_nr_8.rar