Konkurs architektoniczny na koncepcję pawilonu edukacyjnego na terenie Golędzinowa w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w jednoetapowym konkursie realizacyjno-studialnym na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną  oraz obiektami towarzyszącymi  na terenie Golędzinowa w Warszawie.

UWAGA: ZMIANA NIEKTÓRYCH TERMINÓW PRZEBIEGU KONKURSU
W związku ze zmianą terminu powiadomienia Uczestników konkursu o wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków dopuszczenie z dnia 14.01.2015r. na dzień 20.01.2015r. zmianie ulega termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących opracowania i składania prac konkursowych.
Nowy termin składania pytań ustala się do dnia 26.01.2015r. do godz.16.00.
Pozostałe terminy, wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, Rozdział I punkt 4 nie ulegają zmianie.
UWAGA: AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW: 12a (Zakres konkursu) oraz 12l (Ortofotomapa). Do pobrania tu: [Materiały konkursowe]

Organizator konkursu:

Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy Jednostka budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa przy współudziale Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich

Punkt kontaktowy:

Oddział Warszawski Stowarzyszenie Architektów Polskich ul. Foksal 2 00-366 Warszawa e-mail: warszawa@sarp.org.pl

Osoba do kontaktów: Sekretarz Sądu Konkursowego: arch. kraj. Rafał Mroczkowski (Sędzia Konkursowy SARP), tel. kom. +48 504 088 203, e-mail: warszawa@sarp.org.pl

Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym i jednoetapowym. Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie. Sąd konkursowy dokona wyboru najlepszych prac konkursowych, na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu niespełniający wymagań i warunków określonych w Regulaminie podlegają wykluczeniu.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji.

Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej Przedmiotem konkursu jest opracowanie, na podstawie wytycznych określonych w Regulaminie konkursu, koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie. Teren opracowania położony jest na wschodnim brzegu rzeki Wisły, poniżej mostu Gdańskiego (północna strona mostu) przy skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Helskie i ul. Wybrzeże Puckie (fragment dz. ew. nr 1 i 2 z obrębu 4-18-11 stanowiących własność Skarbu Państwa), w dzielnicy Praga-Północ. Powierzchnia terenu opracowania konkursowego to ok. 11 400 m2, z czego

Konkurs jest konkursem realizacyjno-studialnym. Znaczy to, iż tylko cześć zaproponowanych przez Uczestników konkursu koncepcyjnych rozwiązań projektowych będzie objęta umową na Dokumentację projektową i realizowana w ramach Inwestycji tj.:

Część realizacyjna Zakres opracowania konkursowego:

 1. pawilon edukacyjny wraz z koncepcją aranżacji wnętrz.
 2. polana rekreacyjna z wyposażeniem
 3. zieleń
 4. układ komunikacji pieszej, kołowej, rowerowej oraz parkingi
 5. elementy małej architektury oraz oświetlenie
 6. stacja roweru publicznego (Veturilo)
 7. infrastruktura techniczna

Część studialna Zakres opracowania konkursowego:

 1. obiekty gospodarstwa wiejskiego wraz z funkcjonalnie i przestrzenie związanym z nimi zagospodarowaniem towarzyszącym tego typu obiektom, będące częścią miejskiego ogrodu zoologicznego, pn. „Wieś Golędzinów”
 2. elementy programowo-przestrzenne stanowiące powiązanie z planowanym zagospodarowaniem terenów sąsiadujących.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną oraz obiektami towarzyszącymi na terenie Golędzinowa w Warszawie, mieszczącej się w zakładanym budżecie.

Zadaniem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu konkursu, koncepcji do opracowania pełnej Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę uznano za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie uszczegółowienie pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia z wolnej ręki oraz zakres negocjacji został opisany w Regulaminie.

 • Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.11.2014r.
 • Pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie można składać do dnia: 08.12.2014r. do godz. 16.00
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 12.12.2014r.
 • Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie składać należy do dnia 22.12.2014r. do godz. 16.00
 • O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 14.01.2015r.
 • Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych do dnia 26.01.2015r. do godz.16.00.
 • Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 26.01.2015r.
 • Prace konkursowe składać należy do dnia 31.03.2015r. do godz. 16.00 (wiążąca jest data doręczenia )
 • Publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 10.04.2015r. 

I NAGRODA – kwota pieniężna  w  wysokości  30 000 zł brutto, zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowanie pracy konkursowej

II NAGRODA – kwota pieniężna  w  wysokości 20 000 zł brutto

III NAGRODA – kwota pieniężna  w  wysokości 10 000 zł brutto

Niezależnie od ilości przyznanych nagród kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub/i wyróżnionych.

Materiały konkursowe do pobrania.

UWAGA: AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW: 12a (Zakres konkursu) oraz 12l (Ortofotomapa). Do pobrania tu: [Materiały konkursowe]

Dotyczy oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej pawilonu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu, polaną rekreacyjną  oraz obiektami towarzyszącymi  na terenie Golędzinowa w Warszawie.
Informujemy, że publiczne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 10 kwietnia 2015r. o godzinie 15.00 w Muzeum Pragi na ul. Targowej 50/52 w Warszawie. 
W tym samym miejscu będzie również prezentowana wystawa pokonkursowa oraz odbędzie się dyskusja pokonkursowa dnia 17 kwietnia 2015r. o godzinie 17.00.