Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Krakowie ogłasza realizacyjny, jednoetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji przebudowy schodów terenowych wraz z otoczeniem pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego stanowiących przedłużenie ulicy Śliskiej w Krakowie.

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na stronie internetowej SARP Kraków: www.sarp.krakow.pl

Koncepcja powinna określać relacje obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z:

– lokalizacji na obszarze historycznego układu urbanistycznego dawnego miasta Podgórza, wpisanego pod numerem A-608 do rejestru zabytków decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 października 1981 oraz na obszarze uznanym za pomnik historii “Kraków – historyczny zespół miasta”, zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994;

– wytycznych Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Krakowie z dnia 18.09.2015, stanowiących załącznik merytoryczny do niniejszego regulaminu;

– zapisów obowiązującego MPZP (treść oraz rysunek MPZP są załącznikiem merytorycznym do regulaminu konkursu);

– wytycznych zamawiającego z dnia 11.05.2016 w zakresie branży drogowej, utrzymania infrastruktury i nieruchomości oraz w zakresie odwodnienia, stanowiących załącznik merytoryczny do regulaminu konkursu;

– powiązań komunikacyjnych;

– wymagań funkcjonalnych;

– zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych;

– wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

W zakresie realizacyjnym konkursu, zamawiający spodziewa się uzyskania najlepszych rozwiązań pod względem urbanistycznym, architektonicznym i funkcjonalnym oraz optymalnych rozwiązań materiałowych, które odpowiadać będą wymaganiom co do jakości, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny finansowej stosownej dla jednostki budżetowej samorządu terytorialnego.

W zakresie studialnym konkursu, spodziewane jest uzyskanie spójnych rozwiązań przestrzennych i estetycznych, możliwych do zastosowania z uwzględnieniem rozwiązań realizacyjnych, czyli możliwego scenariusza przebudowy niewielkiego fragmentu struktury miejskiej na obszarze objętym zakresem konkursu w najbliższym otoczeniu obszaru realizacyjnego. Rozwiązania proponowane w zakresie studialnym mogą być podstawą do dalszych opracowań projektowych, w których zakres zamawiający nie będzie ingerował o ile zasięg proponowanych rozwiązań pozostanie poza granicami, własności
zamawiającego.

Michał Szymanowski – KSK SARP Kraków – Przewodniczący sądu konkursowego
Paweł Wieczorek – KSK SARP Kraków – Sędzia referent
Maciej Kowalczyk – KSK SARP Warszawa – Sędzia konkursowy
Grażyna Fijałkowska – Radna Miasta Krakowa – Sędzia konkursowy
Jacek Bednarz – Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII – Sędzia konkursowy
Piotr Pakaszewski – ZIKiT Kraków – Sędzia konkursowy
Piotr Chuchacz – MPOIA Kraków, SARP Kraków – Sędzia konkursowy

Sekretarz organizacyjny konkursu:
Rafał Zawisza – KSK SARP Kraków – sekretarz organizacyjny konkursu

Ogłoszenie konkursu – 16.12.2016

Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 13.01.2017

Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – 20.01.2017

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 27.01.2017 do godziny 15:00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 3.02.2017

Składanie prac konkursowych – 24.03.2017 do godziny 15:00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 7.04.2017

– pierwsza nagroda – 10 000 PLN i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

– druga nagroda – 7 500 PLN

– trzecia nagroda – 5 000 PLN

– wyróżnienie – 2 500 PLN