Interaktywne Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

Przedmiotem Konkursu jest sporządzenie przez Uczestników Konkursu – zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji architektonicznej oraz koncepcji scenariusza wystawy dla zadania inwestycyjnego „Interaktywne centrum bajki i animacji przy Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej”, jako twórczej pracy projektowej.

Celem zadania inwestycyjnego jest takie przekształcenie istniejących struktur budowlanych, aby powstała przestrzeń dla rozszerzenia działalności muzealno-wystawowej w dziedzinie animacji poprzez realizację scenariusza wystawy. Zespół założenia przestrzennego – w zakresie określonym jako przedmiot Konkursu – obejmować będzie: – obiekt istniejącego Studia Filmów Rysunkowych wraz z zagospodarowaniem terenu założenia funkcjonalnoprzestrzennego z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zapisów mpzp – w zakresie dopuszczonej modernizacji, adaptacji i przebudowy oraz konserwacji i rekonstrukcji, – rozbudowę o nową kubaturę – pozwalającą zrealizować oczekiwany program funkcjonalno-użytkowy poszerzający działalność muzealno-wystawową w dziedzinie animacji, – zagospodarowanie terenu założenia funkcjonalno-przestrzennego,z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych, przyrodniczych i infrastrukturalnych otoczenia oraz dopuszczonej rekultywacji, adaptacji i przebudowy.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 28.10.2016 do godziny 15:00.

Regulamin konkursu wraz załącznikami znajdą Państwo na stronie:
http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_683.html