Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu

Od paru lat obserwujemy nagminny brak podawania informacji o autorach prac projektowych i wizualizacji, publikowanych w portalach społecznościowych, na stronach internetowych instytucji, osób publicznych. Problem ten dotyka twórców wielu dziedzin, m.in. architektów i architektów krajobrazu. Jest to tylko jedna z bolączek związanych z nie respektowaniem praw autorskich, przysługujących twórcom.

Dostrzegamy potrzebę podjęcia działań mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat prawa autorskiego, w tym m.in. niezbywalnych autorskich praw osobistych i publikacji w Internecie.

W związku z powyższym uruchamiamy cykl pt.:„Prawo autorskie w działalności architektów i architektów krajobrazu”. W ramach cyklu będziemy prowadzić działania wspierające nasze środowisko wiedzą na temat praw jakie nam przysługują na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pragniemy utrwalić w świadomości społecznej pozycję architektów i architektów krajobrazu jako twórców. Naszymi działaniami chcielibyśmy przyczynić się do stanu kiedy podanie autorów projektu przy każdej publikacji stanie się normą.

Inicjatorem i współorganizatorem działań OW SARP jest Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP.
Oprawa graficzna: Paweł Kłudkiewicz

Działania OW SARP z zakresu prawa autorskiego w działalności architektów i architektów krajobrazu, prezentować będziemy na bieżąco w Wydarzeniach na stronie www i na fb OW SARP. Przeprowadzone działania w ramach ww. cyklu oraz cenne publikacje zbierać będziemy w zakładce Wiedza, na podstronie Prawo autorskie.

Spis zawartości podstrony Prawo autorskie:

Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich”

W 2021 roku Sekcja Architektury Krajobrazu nawiązała współpracę z kancelarią „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. W wyniku rozmów z kancelarią, została opracowała opinia prawna pt.: „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich” Opinia jest dostępna na naszej stronie do pobrania w pdf. Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem.

Spotkanie online członków OW SARP z prawnikiem na Zoom

24 stycznia 2022 r. Sekcja Architektury Krajobrazu zorganizowała spotkanie online na platformie Zoom pt.: „Prawo autorskie – Więź twórcy z utworem”. Gościem spotkania był mecenas Michał Błeszyński z Kancelarii Prawnej „Błeszyński i Partnerzy – Radcowie Prawni”. Spotkanie było skierowane do wszystkich członków OW SARP i miało charakter wewnętrzny. Moderatorką i inicjatorką spotkania była Katarzyna Łowicka, przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu.
Na spotkaniu przybliżyliśmy członkom OW SARP m.in. uprawnienia, wynikające z autorskich praw osobistych, które chronią „więź twórcy z utworem” oraz omówiliśmy sankcje przewidywane w prawie w związku z nieprzestrzeganiem autorskich praw osobistych. W trakcie spotkania była możliwość wymiany stanowisk z naszym Gościem oraz pomiędzy uczestnikami spotkania.

Spotkanie 24 stycznia 2022 r. dało nam duża dawkę wiedzy i motywację do działania.

Akcja informacyjna #prawoautora, mająca na celu przestrzeganie prawa autora do oznaczania utworu, dzieła jego imieniem i nazwiskiem

Z inicjatywy Sekcji Architektury Krajobrazu OW SARP, Oddział Warszawski SARP uruchomił akcję informacyjną, mającą na celu przestrzeganie prawa autora do oznaczania utworu, dzieła jego imieniem i nazwiskiem.
Od marca będziemy zachęcać do przyłączenia się do akcji poprzez dodawanie komentarzy i oznaczanie # publikacji związanych z projektami z dziedziny architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki bez podanego autora/ów projektu, wizualizacji.
Hasło podstawowe akcji to #prawoautora. Hasła uzupełniające: #sarpztworcami, #autorobiektu.

Mamy nadzieję, że te proste interwencje przyczynią się do uzupełnień wpisów o informacje o autorach. Użycie konkretnych haseł akcji pozwoli w przyszłości oszacować skalę interwencji. Jeśli akcja się przyjmie – jest duża szansa, że zwiększy się świadomość społeczna dotycząca praw autorskich, a interwencje przestaną być potrzebne.
Szerzej o akcji informacyjnej #prawoautora – Opinia prawna „Utwory projektowe z zakresu architektury oraz architektury krajobrazu – zasady korzystania z poszanowaniem praw autorskich” | Oddział Warszawski SARP.

Dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury”

Sekcja Architektury Krajobrazu OW SARP w dniach 21 i 24 kwietnia 2023 r. zorganizowała dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury.”
PRELEGENCI: mec. Maria du Vall, adwokat oraz mec. Michał Karczmitowicz, radca prawny. Partnerem wydarzenia jest BUGLO Play Sp. z o.o.
Więcej o szkoleniu: Dwudniowe szkolenie OW SARP dla architektów i architektów krajobrazu, działających w zawodzie: „Prawo autorskie przy projektowaniu małej architektury”.

Udział OW SARP w konferencji ZAIKS, MOIA i OW SARP „Utwór architektoniczny i jego twórca w świetle prawa autorskiego”

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich uczestniczył w organizacji konferencji naukowej „Utwór architektoniczny i jego twórca w świetle prawa autorskiego.” Przedmiotem konferencji naukowej, która zaplanowana została na dzień 14 kwietnia 2023 r. był dialog pomiędzy architektami, architektami krajobrazu i specjalistami z zakresu prawa autorskiego o stanie ochrony twórczości architektonicznej w świetle obowiązującego prawa autorskiego, podstawowych problemach występujących w praktyce i postulatach twórców utworów architektonicznych.

Członkowie OW SARP wzięli udział w dyskusji panelowej z udziałem zaproszonych architektów i specjalistów z zakresu prawa autorskiego. OW SARP reprezentowali na konferencji: arch. Oliwia Dec-Wolszczak, arch. krajobrazu Katarzyna Łowicka oraz arch. Szczepan Wroński.

„Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące konkursu w branży architektonicznej”

18 stycznia 2022 roku na stronie Urzędu Zamówień Publicznych został opublikowany bardzo ważny dokument – Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące konkursu w branży architektonicznej. Jak czytamy w komunikacie na stronie UZP, dokument zawiera w ujęciu praktycznym wykaz kluczowych zagadnień niezbędnych do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia konkursu ograniczonego dwuetapowego oraz przygotowania regulaminu konkursu. Opracowanie zawiera konkretne, wzorcowe regulacje i zapisy. Publikacja ww. dokumentu na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych uczyniło go oficjalnie obowiązującą wytyczną w stosowaniu prawa zamówień publicznych przy przeprowadzaniu konkursów.

Rekomendacje są efektem współpracy przedstawicieli UZP z reprezentantami branżowych zrzeszeń sektora architektonicznego oraz budowlanego. W pracach grupy roboczej udział wzięły następujące organizacje (w kolejności alfabetycznej): Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Grupa robocza nie kończy swojej pracy. UZP kontynuować będzie współpracę w tym obszarze w zakresie kolejnych praktycznych elementów (m.in. projektu umowy lub istotnych postanowień umowy), które uzupełnią opublikowane w styczniu Rekomendacje.

Rekomendacje Prezesa UZP zawierają dobre rozwiązania z zakresu prawa autorskiego, na które warto powoływać się również przy negocjacjach zapisów umów na prace projektowe przy innych formach zamówień na nasze usługi. W przyszłości będziemy mogli powoływać się też na opracowywany obecnie rekomendowany projekt umowy lub projekt istotnych postanowień umowy do konkursu architektonicznego.

Dokument jest do pobrania na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0018/53460/Rekomendacje-Prezesa-UZP-Konkurs-po-nowemu.pdf