Zabudowa śródmiejska – prośba o uwagi do propozycji BAiPP

Koleżanki i Koledzy,
 
przesyłamy prezentację „Zabudowa Śródmiejska” otrzymaną z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu M. St. Warszawy z prośbą o zapoznanie się i zgłoszenie uwag.
Prezentacja jest częścią działań BAiPP, które mają doprowadzić do rozwiązania problemu dotykającego wielu z nas, projektujących w Warszawie, polegającego na tym, że po zmianie przepisów w styczniu 2018 i interpretacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury pozwolenia na budowę dla projektów korzystających z zapisów dla zabudowy śródmiejskiej (odległość przesłaniania i czas nasłonecznienia mieszkań) nie są wydawane – za wyjątkiem terenów objętych planami zagospodarowania ustalającymi zabudowę śródmiejską na ich obszarze.
Dotyczy to także określonej w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Strefy Śródmieścia Funkcjonalnego.
Władze Warszawy podjęły decyzję, że rozwiązaniem będzie zmiana obowiązującego Studium, procedura została rozpoczęta i wykonane zostały analizy, których efektem jest propozycja wskazania obszarów zabudowy śródmiejskiej zawarta w załączonej prezentacji.
BAiPP poprosiło OW SARP i MAOIA o konsultacje tej propozycji.
Przede wszystkim chodzi o wskazanie miejsc nie ujętych w prezentacji jako zabudowa śródmiejska, gdzie w oparciu o Wasze doświadczenia realizacja prawidłowej tkanki miejskiej (w tym np. kontynuacja linii zabudowy i gabarytu budynków) nie jest możliwa bez stosowania przepisów dotyczących zabudowy śródmiejskiej.
 
Jako OW SARP stoimy na stanowisku, że niezależnie od opisanej wyżej zmiany Studium trzeba intensywnie działać na rzecz zmiany przepisów, opisanej w prezentacji jako ścieżka 3: Modyfikacja Definicji, która odblokowałaby pozwolenia, na przykład umożliwiając w okresie przejściowym – do uchwalenia zmiany lub nowego Studium (ew. Planu Ogólnego) delimitację obszarów zabudowy śródmiejskiej w uchwale Rady Miasta jako Lokalne Standardy Urbanistyczne.
 
Uwagi prosimy przesyłać na adres: biuro@sarp.warszawa.pl do 8 maja 2020r. w syntetycznej formie rysunkowej na 1 kartce A3 w pdf: plan sytuacyjny, opis problemu, ew. niezbędne rysunki wyjaśniające.
Nie są potrzebne dane projektanta, inwestora, numer działki, ale niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja lokalizacji w mieście.
 
Zobacz prezentację pdf.

facebook share