OpenHeritage – spotkanie w Barcelonie i nowa strona projektu!

Konsorcjum projektu spotyka się co pół roku, aby przedyskutować i ocenić dotychczasowe prace, podjąć niezbędne bieżące decyzje i – co także bardzo ważne – lepiej się poznać i lepiej współpracować. W końcu listopada nasz hiszpański partner, firma Platonique Sistema Cultural , zaprosił nas na dwudniowe spotkanie w dawnej fabryce Fabra i Coats . Jest to wyjątkowe miejsce we wschodniej części Barcelony. Obecnie działa tu centrum, w którym realizowane są projekty kulturalne i edukacyjne.


Dawna fabryka włókiennicza Fabra i Coats w Barcelonie. Obecnie miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, cowork dla organizacji pozarządowych i muzeum historii miasta i przemysłu. Fot. Katarzyna Sadowy

Przekształcenie fabryki wsparło Muzeum Historyczne Barcelony, MUHBA. Dzięki temu na terenie powstała także przestrzeń muzealna, gdzie prezentowane są dawne urządzenia przemysłowe. Towarzystwo Przyjaciół Fabra i Coats ofiarowało  tutejszemu muzeum obszerne archiwa związane z przeszłością tego miejsca.
Kilka słów należy się naszym gospodarzom. Platoniq zajmują się innowacjami społecznymi i wykorzystaniem narzędzi cyfrowych na ich potrzeby. W szczególny sposób koncentrują się na przedsięwzięciach związanych z dziedzictwem. Pomagają tworzyć nowoczesne sposoby finansowania go dzięki współpracy, ekonomii społecznej, metodom crowdsourcingu.  i crowdfundingu. Podobnie jak wielu ich klientów, współpracowników i odbiorców ich działań próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, co przesądza o tym, że jesteśmy gotowi zaangażować się w działanie obywatelskie i wspierać inicjatywy takie, jak projekt OpenHeritage.


Wszyscy uczestnicy spotkania mogli wskazać 5 przyczyn, które skłaniają ich do angażowania się w inicjatywy kulturalne i obywatelskie. Ważne cele społeczne? Uznanie dla włożonego wysiłku? Nowe wyzwanie? Fot. Vesna Boskovic

Spotkanie było niezwykle intensywne – zapoznaliśmy się ze stanem prac wszystkich partnerów. Wysłuchaliśmy prezentacji, pracowaliśmy warsztatowo nad wybranymi zagadnieniami, dyskutowaliśmy najistotniejsze kwestie.


Praca warsztatowa podczas spotkania. Pracowaliśmy m. in. na przygotowaniem do uruchomienia Labów w czerwcu przyszłego roku oraz głównymi hipotezami całego projektu. Fot. Vesna Boskovic

Obecnie pracujemy nad następującymi zagadnieniami:
Mapowanie i zbieranie informacji o tym, w jaki sposób są finansowane działania ochrony dziedzictwa oraz jego adaptacji na nowe funkcje. Analizujemy 15 krajów europejskich – wszystkie, w jakich znajdują się ważne przykłady dla projektu (Observatory Cases) oraz te, w których będą zlokalizowane nasze Laby. W przyszłym roku powstanie przegląd regulacji prawnych dotyczących dziedzictwa, adaptacji obiektów historycznych, architektury i planowania przestrzennego. Na podstawie publikacji i wywiadów z ważnymi aktorami tych procesów porównamy też zasady prawne oraz codzienną praktykę w tym zakresie.

Przygotowanie do uruchomienia 6 Labów w przyszłym toku w Niemczech, Polsce, Portugalii, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Ten temat wymaga najwięcej pracy i budzi największe emocje. Podczas kilku spotkań warsztatowych dyskutowaliśmy zakładane cele Labów oraz metody ich realizacji.

 
Dyskusja nad wykorzystaniem narzędzi współpracy przy organizacji praskiego Labu. Fot. Vesna Boskovic

I wreszcie – uruchomiona została strona internetowa projektu  – zapraszamy!


Dyskusja nad nową stroną interentową OpenHeritage. Fot. Vesna Boskovic

Strona będzie jeszcze przechodzić zmiany, będziemy ją doskonalić i rozbudowywać. W przyszłym roku będzie z niej można korzystać także, aby wejść na stronę praskiego Labu Ta strona będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.