PRACA

mpazodiak

KONKURS NA STANOWISKO MENEDŻERA PAWILONU ARCHITEKTURY ZODIAK

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza w związku z planowanym otwarciem Pawilonu Architektury ZODIAK (dalej Pawilon ZODIAK) oraz organizacją wydarzeń i działań towarzyszących (dalej wydarzenia ZODIAK) konkurs na stanowisko menedżera.
Konkurs ogłoszony jest w dn. 5 grudnia 2016 r.

1. Planowane działania związane z otwarciem Pawilonu ZODIAK oraz wydarzeń ZODIAK:

a. przygotowanie otwarcia Pawilonu ZODIAK w jego siedzibie w 2018 r.;
b. organizacja wydarzeń pod marką Pawilonu ZODIAK przed otwarciem siedziby w 2018 r;
c. promocja działań objętych marką Pawilonu ZODIAK.
Wszystkie planowane działania są zgodne z działalnością statutową OW SARP i będą służyć tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy na temat architektury i planowania miast, a w szczególności architektury i planowania oraz rozwoju Warszawy, historycznej i obecnej; dyskusji środowiska architektonicznego z wszystkimi interesariuszami działań w obszarze architektury i planowania miast, a w szczególności w odniesieniu do tematów dotyczących Warszawy; promocji dobrych praktyk architektonicznych. Ramowy program działania został zawarty w załączniku do ogłoszenia o konkursie (zał. 1)

2. Obowiązki menedżera będą obejmowały wszystkie rodzaje działań organizacyjnych, formalnych, strukturalnych, programowych i finansowych niezbędnych do realizacji zadań wymienionych w p. 1, a w szczególności:

a. zaproponowanie struktury organizacyjnej zespołu Pawilonu ZODIAK,
b. obsługa menadżerska i organizacyjna zadań, o których mowa w p. 1,
c. nawiązanie i rozwinięcie kontaktów z partnerami merytorycznymi i sponsorami Pawilonu ZODIAK, zgodnie z zasadami przyjętymi dla działalności OW SARP,
d. pozyskiwanie finansowania na działalność Pawilonu ZODIAK – ze środków prywatnych i publicznych, w tym przygotowywanie zgłoszeń do konkursów o przyznanie środków z funduszy miejskich, wojewódzkich, ministerialnych, Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich itp.,
e. udział w wyborze operatora klubo-kawiarni, która będzie mieścić się w Pawilonie ZODIAK oraz nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej OW SARP w zakresie związanym działalnością Pawilonu ZODIAK,
f. współpraca z Radą Programową Pawilonu ZODIAK, która zostanie powołana oddzielną uchwałą zarządu OW SARP,
g. współpraca z komórkami organizacyjnymi Miasta Stołecznego Warszawa, w szczególności z Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego,
h. organizacyjna i menedżerska obsługa wystaw, seminariów, wykładów, warsztatów, spacerów architektonicznych i innych wydarzeń, o których mowa w p.1. Wydarzenia będą organizowane od 2017 r. w ramach działalności promocyjnej i przygotowawczej do otwarcia Pawilony w jego właściwej siedzibie
i. budowa marki i wizerunku Pawilonu Architektury Zodiak, kontakty z mediami, nadzorowanie od strony PR i marketingu kanałów kontaktu OW SARP w sprawach dot. Pawilonu Architektury Zodiak, w szczególności strony www, profilu Facebook, profilu Tweeter,
j. uczestniczenie w tworzeniu programu Pawilonu , we współpracy z Radą Programową Pawilonu Architektury Zodiak.
Szczegółowy zakres obowiązków zostanie określony w umowie z menedżerem.

3. Przewidywany okres zatrudnienia menedżera: 1 stycznia 2017 – 30 grudnia 2018 w pełnym wymiarze godzin. Forma zatrudnienia oraz godziny pracy mogą podlegać negocjacjom i zostaną wstępnie ustalone podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Preferowane jest zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia oraz dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin pracy tygodniowo rozliczanej w trybie tygodniowym. Możliwe jest wcześniejsze zatrudnienie menedżera – od 20 grudnia 2016 r.

4. Wysokość wynagrodzenia będzie przedmiotem negocjacji. OW SARP gwarantuje zatrudnienie na okres min. 3 miesięcy z wynagrodzeniem płatnym na koniec każdego miesiąca, ze środków własnych OW SARP.
Po tym czasie finansowanie pracy menedżera będzie pochodzić ze środków pozyskanych przez menedżera od partnerów lub sponsorów Pawilonu ZODIAK lub z dofinansowania ze środków publicznych (w tym środków m.in. m. st. Warszawy, ministerstw właściwych, funduszy UE). Pozyskanie niezbędnych środków należeć będzie do zadań menedżera.

5. Wymagania i doświadczenie niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe
b. co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy na stanowisku lub w charakterze menadżera instytucji kultury lub odpowiadające mu doświadczenie w innych organizacjach lub instytucjach
c. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w ramach konkursów o finansowanie ze środków publicznych i sponsorskich
d. kierowanie min. 1 projektem finansowanym ze środków publicznych
e. min. dobra znajomość języka angielskiego, wystarczająca do prowadzenia korespondencji, przygotowania wniosków oraz prowadzenia spotkań roboczych w tym języku.

6. Wymagane dokumenty:

a. Skan dyplomu magisterskiego
b. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w p. 5b oraz dokumenty potwierdzające to oświadczenie (referencje, skany dokumentów itp.). Oświadczenie powinno zawierać możliwie szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia
c. Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań określonych w p. 5c oraz dokumenty potwierdzające to oświadczenie (referencje, skany dokumentów itp.). Oświadczenie powinno zawierać możliwie szczegółowe informacje dotyczące doświadczenia
d. CV
e. List motywacyjny.

7. Doświadczenie i umiejętności pożądane:

a. Wyższe wykształcenie architektoniczne
b. Doświadczenie we współpracy z instytucją lub organizacją zajmującą się architekturą
c. Więcej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe zbliżone zakresem do zadań menedżera Pawilonu ZODIAK
d. Znajomość innych języków obcych.

8. Kryteria oceny:

a. Doświadczenie zawodowe zbliżone zakresem do zadań menedżera Pawilonu ZODIAK: 40%. Podstawa oceny: dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w p. 5b, 5e, 7a, 7b, 7c oraz rozmowa kwalifikacyjna.
b. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność zbliżoną do planowanej działalności Pawilonu ZODIAK: 40%. Podstawa oceny: dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w p. 5c i 5d oraz rozmowa kwalifikacyjna.
c. Wysokość proponowanego wynagrodzenia: 20%. Podstawa oceny: kwota zaproponowana przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Dokumenty należy przesłać w postaci skanów na adres mailowy biuro@sarp.warszawa.pl, podając w tytule maila: konkurs menedżer ZODIAK lub pocztą na adres: OW SARP, ul. Foksal 2 /parter/, 00-360 Warszawa z dopiskiem na kopercie konkurs menedżer ZODIAK w nieprzekraczalnym terminie 10 grudnia 2016 r. (liczy się data dotarcia przesyłki lub maila do siedziby OW SARP).

UWAGA: w odpowiedzi na liczne wnioski osób zainteresowanych przedłużamy termin składania aplikacji do 15.12.2016r.

10. Osoby, które spełnią prześlą dokumenty w sposób określony w p. 9 i spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy zostanie określony pomiędzy OW SARP a kandydatem/kandydatką na stanowisko menedżera, przy czym OW SARP zaproponuje max. 2 terminy do wyboru przez kandydata/kandydatkę. Przewidywany termin rozmów: pomiędzy 12 grudnia a 19 grudnia 2016 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku rozmów po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami. Wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu zostaną powiadomione zarówno o wyniku oceny przesłanych dokumentów, jak i wyniku rozmów kwalifikacyjnych.

Załącznik nr. 1 – RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA